Behöver jag bygglov?

På den här sidan hittar du information som tar dig igenom de vanligaste projekten och ger dig svar på vad du behöver göra innan byggstart. Om just ditt projekt skulle saknas är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Bygga

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får i många fall utföra så kallade attefallsåtgärder, det är åtgärder som inte kräver bygglov.

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte bygglov för attefallsåtgärder. Däremot behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörjar någon av åtgärderna nedan. Observera att detaljplanen som gäller för din fastighet kanske inte medger attefallsåtgärder.

Hur lång tid tar det?

När alla handlingar kommit in kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Vad behöver jag skicka in?

När du gör en anmälan om attefallsåtgärd behöver du i de flesta fall skicka in:

 • Blanketten Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd
  Fyll i dina personuppgifter och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Måttsätt byggnaden och ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd från marklinje. I de allra flesta fall krävs en bygglovskarta. Den beställer du via vår e-tjänst.
 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad för att kunna se om tillgänglighetskraven är uppfyllda. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100 – kan krävas
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Konstruktionsritning – kan krävas
  Beskriv hur byggnaden kommer att vara konstruerad. Om du beställer ett färdigt hus kan leverantören i vissa fall hjälpa till med en sådan ritning.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Grannars godkännande
  Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Godkännandet måste då ges av samtliga lagfarna ägare som
  skriver under, förslagsvis på en daterad situationsplan med åtgärden inritad samt på fasadritningarna. Godkännandet lämnas in tillsammans med anmälan. Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får aldrig vara mindre än 4,5 meter. Då behöver du söka bygglov.

Lämpliga förberedelser

 1. Ta reda på om din fastighet är av kulturhistoriskt värde.
 2. Beställ en karta. Innan du kan sätta igång behöver du beställa en bygglovskarta genom Självservice. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vilka är attefallsåtgärderna?

 • Komplementbyggnad 30 m²
  Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Den totala byggnadsarean får
  max vara 30 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4 meter. Om du vill bygga Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5
  meter, annars krävs bygglov. Om huset ska användas för bostadsändamål är det många krav som måste uppfyllas. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i
  en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering m.m.
 • Tillbyggnad 15 m²
  Du får göra en tillbyggnad på din huvudbyggnad om max 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Om
  Attefallstillbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du grannens godkännande. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.
 • Takkupor
  Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd. En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.
 • Inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus
  Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad. Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Brandkravet innebär
  bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.

Tips och råd

 • Om byggnaden ska användas som bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Du behöver alltid bygglov för att glasa in en balkong.

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta

Innan du kan sätta igång behöver du beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Visa balkongens placering med en pil.
 • Planritning i skala 1:100
  På planritningen ska du måttsätta och rita ut alla glaspartier.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa hur inglasningen kommer att se ut. Alternativt kan du välja att skicka in en separat ritning på inglasningen och en fasadritning där balkongen bara är markerad.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Om balkongen förses med ett tak (och det inte finns en balkong ovanför) behöver du skicka in en sektionsritning.
 • Konstruktionsritning
  Konstruktionsritningen visar hur själva inglasningen är konstruerad.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Läs mer på sidan Kontrollplan och ritning.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Kom ihåg att du inte får börja bygga ditt hus förrän 4 veckor gått sedan lovet kungjorts och du har fått ett startbesked.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Friggebodsreglerna säger att du får bygga en eller flera fristående byggnader i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus om du bor inom detaljplanelagt område. Om alla krav är uppfyllda behöver du inte ansöka om bygglov och inte göra en anmälan.

 • Byggnadsarean får fördelas på flera byggnader (till exempel en bod eller ett växthus) men den totala byggnadsarean får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Höjden från marknivå till taknock får inte vara högre än 3 meter.
 • Byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande men du ändå vill bygga nära tomtgränsen behöver du ansöka om bygglov. Om kommunen är gränsgranne och du vill bygga närmare än 4,5 meter behöver du söka bygglov.
 • Byggnaderna ska vara fristående.

Tips och råd

Inom detaljplanerat område finns det klara besked om vad du får bygga. Om du vill bygga utanför detaljplanerat område kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

När du ansöker om förhandsbesked bedömer vi platsens lämplighet utifrån flera olika aspekter. Bland annat undersöker vi:

 • hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns
 • hur vatten och avlopp, vägar och tillfarter kan anordnas
 • hur allmänna intressen berörs.

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att tycka till. Ibland kan även myndigheter och organisationer bli kontaktade för en chans att tycka till.

Den sammanlagda bedömningen görs mot bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och kommunens översiktsplan.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen i två år. Det innebär att vi inte kan avslå en ansökan om bygglov som stämmer överens med förhandsbeskedet, förutsatt att ansökan kommer in under tvåårsperioden.

Vad behöver jag skicka in?

Ta gärna hjälp av våra exempelritningar.

 • Ansök via Självserive eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt. Här ska du även fylla i vem som är kontrollansvarig.
 • Situationskarta i skala 1:400
  Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Markplaneringsritning i skala 1:400
  Här redovisar du tomtens in- och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar korrekt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Tips och råd

 • Kom ihåg att förhandsbesked inte betyder att du får börja bygga. Du behöver en ansökan om bygglov innan startbesked kan beviljas.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Kom ihåg att byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Mer information hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Om du ska bygga ett inglasat uterum eller en inglasad uteplats räknas det som en tillbyggnad och för en sådan måste du ha bygglov. Det finns ett undantag för en- och tvåbostadshus som får göra tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov (attefallstillbyggnad). För att göra en sådan behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång. De bygglovsbefriade åtgärderna gäller dock inte områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Kartor och mätning kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 • Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 • Planritning i skala 1:100
  Visa planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningarna ska visa alla fasader som påverkas av tillbyggnaden. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel, materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Konstruktionsritning
  Visa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer, till exempel hur byggnaden ansluter till befintligt hus.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Om du ska bygga en carport, ett garage eller ett fristående förråd på din tomt behöver du i de allra flesta fall ansöka om bygglov. Men beroende på hur stort du ska bygga och om det finns fler små byggnader på tomten kan det i vissa fall räknas som Attefallshus eller friggebod. Då behöver du inte
ansöka om bygglov, men du kan behöva göra en anmälan och få ett startbesked.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område.
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Kartor och mätning kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 • Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in byggnaden på kartan. Måttsätt den nya byggnaden och ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Visa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 • Planritning i skala 1:100
  Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Konstruktionsritning
  En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplaner finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Grundregeln är att du behöver bygglov för takkupor, men i vissa fall är takkuporna bygglovbefriade, en så kallad Attefallsåtgärd. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du behöver göra en anmälan och få ett startbesked.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via vår karttjänst kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 • Omfattas området av kulturmiljöplan? Om ditt område omfattas av kulturmiljöplan finns det speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra. Om du är osäker på om ditt område finns med i kulturmiljöplanen kan du kontakta bygglovshandläggaren.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Planritning i skala 1:100
  På planritningen ska du måttsätta och rita hur den nya takkupan påverkar huset inifrån.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningen ska visa i vilket väderstreck takkupan placeras och hur det ser ut mot fasaden. Kom ihåg att sätta rätt mått på takkupan.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd.
 • Konstruktionsritning
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplan för tillbyggnad av takkupa.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Om du planerar att bygga ut huset behöver du oftast ansöka om bygglov. Det finns dock ett undantag för en- och tvåbostadshus som får göra en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov (Attefallstillbyggnad). För att göra en sådan behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång. De bygglovsbefriade åtgärderna gäller dock inte områden som är kulturhistoriskt värdefulla.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. För att ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område kan du använda karttjänsten på sidan Kartor och mätning.
 • Beställ en karta. Innan du kan sätta igång behöver du kanske beställa en bygglovskarta via vår e-tjänst. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

Ta gärna hjälp av våra exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus.

 • Ansök via självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 • Planritning i skala 1:100
  Visa planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningarna ska visa alla fasader som påverkas av tillbyggnaden. Markera tillbyggnaden tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel, materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Konstruktionsritning
  Visa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer, till exempel hur byggnaden ansluter till befintligt hus.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

När du ska bygga ett en- eller tvåbostadshus behöver du ansöka om bygglov. Om du däremot planerar att bygga ett Attefallshus eller en friggebod är det andra bestämmelser.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via karttjänsten på sidan Kartor och mätning kan du se vilken detaljplan som gäller för din fastighet. Om det inte finns en detaljplan kan du behöva söka ett förhandsbesked för att få veta om tomten är lämplig att bygga på.
 • Är din fastighet av kulturhistoriskt värde?
  Ta kontakt med oss för mer information.
 • Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.
 • Anlita en kontrollansvarig
  När du ska bygga ett hus behöver du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten. Kontrollansvariga kan du hitta på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad behöver jag skicka in?

Ta gärna hjälp av våra exempelritningar.

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt. Här ska du även fylla i vem som är kontrollansvarig.
 • Nybyggnadskarta i skala 1:400
  Måttsätt bygganden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränsen. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten. Redovisa husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån.
 • Planritning i skala 1:100
  Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Planritningen över entréplanet ska vara möblerat. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area kan beräknas. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Markplaneringsritning i skala 1:400
  Här redovisar du tomtens in- och utfart, parkering, befintliga och ändrade marknivåer, murar och stödmurar, plank, dagvattenhantering och avfallshantering.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar korrekt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan det ta ytterligare 10 veckor, alltså 20 veckor totalt.

Tips och råd

 • Du får inte börja bygga ditt hus förrän 4 veckor gått sedan lovet kungjorts och du har fått ett startbesked.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Mer information hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Förändra

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov för att ändra bärande väggar. Däremot behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång.

Hur vet jag om en vägg är bärande?

Att veta om en vägg är bärande kan vara svårt. Enklast är att titta på husets konstruktionsritning eller ta hjälp av en arkitekt.

Vad behöver jag skicka in?

För att göra en anmälan för ändring av bärande väggar. Däremot behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in Blanketten anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd.
 • Planritning i skala 1:100
 • Konstruktionsritning
  Konstruktionsritningen kan vara en ritning eller beskrivning och ska redovisa hur den bärande funktionen i väggen skall ersättas av den nya konstruktionen.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver bara ansöka om bygglov för fasadändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det innebär att du inte behöver ansöka om lov för att byta till en dörr med samma mått och samma placering. Dock kan undantag gälla från detta om
området omfattas av kulturmiljöplan.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Planritning i skala 1:100
  Visa ändringarna på en planritning
 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar ska finnas på alla berörda delar av fasaden. Markera vad det är som ska ändras.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Konstruktionsritning
  Konstruktionsritning krävs om ändringen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • Situationsplan
  Markera vilken del av byggnaden som ansökan gäller.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Du behöver bara ansöka om bygglov om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden, men vid vissa åtgärder som rör eldstad och pelletskammin måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan sätta igång.

Du behöver göra en anmälan för

 • installation av eldstad eller rökkanal
 • väsentlig förändring av eldstad eller rökkanal
 • insättning av en ny kassett i en öppen spis.

Du behöver inte göra en anmälan för

 • byte till en likvärdig eldstad i avseende av storlek, effekt och anslutning till rökkanal
 • glidgjutning av skorsten
 • insättning av insatsrör i befintlig skorsten
 • liknande underhållsåtgärder

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd
 • Planritning i skala 1:100
  På planritningen markerar du kaminens placering.
 • Fasadritning i skala 1:100
  På fasadritningen ska skorstenen vara inritad. Det är viktigt att skorstenens höjd är minst en meter över taktäckningsmaterialet.
 • Kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Prestandadeklaration

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 4 veckor.

Tips och råd

 • Du behöver lämna in både sotarintyg och påskriven kontrollplan innan du kan få ditt slutbesked och börja använda din eldstad eller pelletskamin.
 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver bara ansöka om bygglov för fasadändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Det innebär att du inte behöver ansöka om lov för att byta till fönster med samma mått och samma placering, men att du vanligtvis behöver bygglov
för att

 • byta till en annan typ av fönster
 • ta bort ett fönster
 • sätta in ett helt nytt fönster där det inte har funnits fönster förut

Om huset ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område kan du behöva bygglov även om du byter till ett fönster med samma mått och placering.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via vår karttjänst på sidan Kartor och mätning kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 • Är din fastighet av kulturhistoriskt värde?
  Ta kontakt med oss för mer information.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dinapersonuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv vad du vill göra så utförligt som möjligt.
 • Planritning i skala 1:100
  Måttsätt ritningen så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. Visa ändringarna på en planritning.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer. Fasadritningar ska finnas på alla berörda delar av fasaden. Markera vad det är som ska ändras. Det är viktigt att det finns mått på det som ska ändras.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå vid entréer.
 • Konstruktionsritning
  En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. Konstruktionsritning krävs om ändringen påverkar byggnadens bärande konstruktion.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett
beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du
  ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar
  finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda.
  Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till
  exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver bara ansöka om bygglov för fasadändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Det innebär att du inte behöver ansöka om lov för att måla om i samma färg eller byta till en likvärdig fasadbeklädnad, men att du vanligtvis behöver bygglov för att:

 • måla om i en annan färg
 • byta fasadbeklädnad

Om huset ligger i ett kulturhistoriskt värdefullt område kan du behöva bygglov även om du målar om i samma färg.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 • Är din fastighet av kulturhistoriskt värde?
  Ta kontakt med Oxelösunds kommun för mer information.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Material- och färgbeskrivning
  Beskrivning av utvändiga material och färger med uppgift om NSC (färgnummer)
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplaner finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Behöver jag rivningslov?

Om du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov. Även utanför områdesbestämmelser kan rivningslov krävs.

Utanför planlagt område behöver du göra en anmälan när du ska riva.

Lämpliga förberedelser

 • Är din fastighet av kulturhistoriskt värde?
  Ta kontakt med Oxelösunds kommun för mer information
 • Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa ett utdrag ur baskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Markera den/de byggnader som ska rivas med ett kryss
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplaner finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

Kom ihåg att du i förslaget till kontrollplan ska berätta hur du ska ta hand om avfallet från rivningen.

Behöver jag bygglov?

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för
solenergianläggningar på byggnader. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Solenergianläggningar kan kräva anmälan

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Som visar vilken byggnad solpanelerna placeras på
 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar som visar var solpanelerna ska placeras. Kom ihåg mått och lutning
 • Produktinformation
  Produktblad eller liknande som visar hur solpanelerna ska infästas, kulör och andra detaljer.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Exempel på kontrollplaner finns på oxelosund.se

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Behöver jag bygglov?

Bygga nytt tak

 • Om du ska bygga ett nytt tak, till exempel byta från platt tak till sadeltak, eller om taksprånget skjuter ut mer än i dagsläget, behöver du alltid bygglov.
 • Om du skall ändra lutningen eller höja ditt tak behöver du alltid bygglov.
 • Om du ska bygga en takkupa, sätta in takfönster eller på verkataket på annat sätt kan du ibland behöva bygglov. Läs mer under takkupa eller fönster.

Byta taktäckningsmaterial

Om du ska byta täckningsmaterial kan behöver du vanligtvis inte ansöka om bygglov. Undantag är om:

 • bytet förändrar byggnadens eller områdets karaktär väsentligt.
 • det finns speciella bestämmelser i områdets detaljplan
 • området omfattas av Oxelösund kommuns kulturmiljöplan.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via sidan Kartor och mätning kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 • Är din fastighet av kulturhistoriskt värde?
  Ta kontakt med Oxelösunds kommun för mer information.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Planritning i skala 1:100
  Planritningen ska visa taket uppifrån.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Visa hur taket kommer att förändras i förhållande till hur det ser ut idag. Glöm inte att vara noga med mått och lutning.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Visa nya och gamla takhöjden samt alla mått och ändringar.
 • Konstruktionsritning
  Visa hur den bärande konstruktionen skall ändras och hur den nya konstruktionen ska se ut.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.
 • Tänk på att det nya taket inte ska sticka ut över grannens tomt. Samma avstånd till granne gäller även om du inte bygger på marken.
 • Takets lutning påverkar avrinningen av vatten så att regnvattnet inte stannar kvar på taket och skapar fuktskador. Ta hjälp av en expert om du är osäker på hur den nya lutningen påverkar snö och regn.
 • Taket måste hålla för mycket och tung snö. Du måste även se till att det inte finns en rasrisk.

Behöver jag bygglov?

Du behöver bygglov för att avsevärt ändra användningen av en byggnad. Avsevärt innebär att det är en större förändring som sker, till exempel att en industrilokal görs om till en restaurang.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis:

 • förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • butik till restaurang eller pizzeria
 • industrilokal till detaljhandel
 • bostad till hotell eller kontor
 • kontor till butik, hotell eller verkstad
 • lager till stormarknad
 • lokal för verksamhet till soprum
 • restaurang till kontor
 • samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik
 • sporthall till försäljningslokal eller butik
 • kontor till vandrarhem

Exempel på ändringar som inte behöver bygglov är:

 • ett kök till ett duschrum
 • om en butikslokal till en frisersalong
 • en del av bostaden till kontor för egen verksamhet.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Via Kartor och mätning kan du ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 • Beställ en karta. Innan du kan sätta igång behöver du beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 • Planritning i skala 1:100
  Visa planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Om den nya användningen innebär att det kommer att göras ändringar på fasaden behöver du skicka in en fasadritning.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa våningshöjd, färdiga golvnivåer.
 • Beskrivning av den nya verksamheten
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.
 • Om du ska ändra lokalen till en restaurang eller sälja livsmedel kan du behöva skicka in en blankett om registrering av livsmedelsföretag. Om du behöver alkoholtillstånd ska du skicka in
  blanketten för alkoholtillstånd.
 • Om du ska ändra lokalen till en biltvätt eller annan miljöfarlig verksamhet behöver du kontakta kommunens miljöenhet.

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov för att ändra planlösningen i ditt hem. Men om det rör sig om en stor förändring måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan sätta igång. Om du ska inreda din vind eller källare som tidigare varit oinredd behöver du alltid göra en anmälan.

Om du planerar att göra en förändring som påverkar en eller flera bärande väggar behöver du lämna in en anmälan. Läs mer under rubriken Bärande delar på den här sidan.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via e-tjänsten på oxelosund.se eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om lov
  Fyll i personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Planritning i skala 1:100
  Planritningen ska visa den nya planlösningen.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Tänk på att ändrad planlösning i lokaler för verksamheter eller flerbostadshus kan påverka ventilation, tillgänglighet och/eller brandskyddet.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.
 • Byggnader måste vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar.

Skärma av

Behöver jag bygglov?

Huvudregeln är att det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Konstruktioner som staket och grindar av traditionell karaktär omfattas inte av bygglovsplikt.

Med ett plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det finns inget exakt mått på när en mur eller ett plank är bygglovspliktigt. Det är inte enbart höjden som avgör när en mur eller ett plank blir bygglovspliktigt utan hänsyn tas även till placering, konstruktionens längd, genomsiktlighet och utformning i övrigt.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ett traditionellt staket inte är högre än 110 centimeter. Stängsel som är genomsiktliga av typen "Gunnebo" är inte bygglovspliktiga.

Inhägnader ska vara trafiksäkra och inte hindra sikten vid korsningar och utfarter. Därför ska de inte vara högre än 80 centimeter.

Läs mer på Boverkets webbplats PBL Kunskapsbanken där finns bra beskrivning av murar och plank och dess bygglovsplikt. Länk till annan webbplats.

Undantag från lovplikten

Du behöver inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader. Vid uteplatsen får du bygga en mur eller ett plank upp till 1,8 meter högt inom 3,6 meter från bostadshuset. Tänker du anordna uteplatsen närmare än 4,5 meter från tomtgränsen ska du ha grannens medgivande eller ansöka om bygglov.

Lämpliga förberedelser

 • Kolla med grannarna
  Det är alltid en bra idé att prata med dina grannar innan du bygger eller sätter upp något nära tomtgränsen oavsett om det kräver bygglov eller inte.
 • Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du kanske beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och
  är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

Ta gärna hjälp av våra exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus på sidan Kontrollplan och ritning.

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in mur/staket/plank på din karta. Måttsätt och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader och plank på tomten.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Måttsätt plankets/murens längd och redovisa befintliga och nya marknivåer. Ange materialval och kulörer.
 • Konstruktionsritning
  Konstruktionsritningen visar planket/muren i detalj och förklarar hur det är konstruerat.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte bygglov för att sätta upp en pergola eller en spaljé i din trädgård. En pergola är ett stöd för växter att klättra på. En spaljé ska vara genomsiktlig till ungefär 75 %. Om du ska bygga någonting tätare räknas det istället som ett plank eller ett staket.

Tips och råd

Tänk på att inte sätta upp din spaljé eller pergola så att den skymmer sikten i korsningar och vid utfarter.

Ett stängsel är en genomskinlig anordning för att skärma av ett område och hindra obehöriga från att ta sig förbi. Dessa stängsel kallas ofta för Gunnebostängsel.

Behöver jag bygglov?

Nej. Du behöver inte bygglov för att sätta upp ett stängsel.

Tips och råd

Om du bor nära naturen och har problem med vilda djur som rådjur kan ett stängsel vara ett bra alternativ till staket eller plank. Stängsel kräver inte bygglov. Ofta krävs det ett högt stängsel på cirka 2 meter för att hålla rådjur på avstånd.

Utomhusmiljö

Nya regler för altaner från 1 juli 2019.

På Boverkets webbplats hittar du information om bygglovsbefriade altaner. Länk till annan webbplats.

Behöver jag bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov när altanen

 • är belägen högre än 1,8 meter över marken
 • byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd
 • byggs längre ut än 3,6 meter från bostadshuset
 • placeras inom 4,5 meter från granne

Om din altan inte kräver bygglov finns det inte några bestämmelser för hur nära tomtgränsen den får byggas. Annars gäller det avstånd som står i detaljplanen för ditt område. Vanligt är att man inte får bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Men du behöver titta i detaljplanen för att se vad som gäller just för din tomt.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 • Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du kanske beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in. Beställningen gör du via vår Självservice.

För att ansöka om bygglov för altan behöver du:

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in och måttsätt altanen och läget i förhållande till den befintliga byggnaden. Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 • Planritning i skala 1:100
  Visa planer över befintlig byggnad och altanen.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningarna ska visa alla fasader som påverkas av altanen. Markera altanen tydligt. Redovisa nya och befintliga marknivåer. Ange också takvinkel, materialval och kulörer.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Sektionsritningen visar en genomskärning av altanen. Måttsätt ritningen, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivå.
 • Konstruktionsritning
  Visa tekniska lösningar och byggnadsdetaljer, till exempel hur byggnaden ansluter till befintligt hus.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.
 • Om du ska bygga ett tak över din altan behöver du ofta ansöka om lov även för taket.

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan för att ställa en badtunna på din tomt.

Tips och råd

 • Ska du bygga något ovanför eller runtom din badtunna som kan behöva lov eller anmälan?
 • Du kan behöva anmäla din badtunna till Miljö- och bygglovsnämnden.
 • Din badtunna måste tömmas på tomten och inte i det kommunala avloppet.
 • Din badtunna måste fyllas med kranvatten från dina egna ledningar. Du kan inte använda kommunens brandposter för detta.

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte bygglov för att bygga en lekstuga på din tomt. Lekstugan ska:

 • vara byggd för att barn ska leka i den
 • ha mått anpassade för barn

Eftersom du inte behöver bygglov får du bygga lekstugan hur nära tomtgränsen du vill.

Om marknivån höjs eller sänks kan det ha konsekvenser för den omgivande miljön. Därför kan du behöva ansöka om marklov innan du börjar göra förändringar i marknivån.

Behöver jag bygglov?

För schaktning eller fyllning som ändrar marknivån mer än 0,5 meter behöver du alltid ansöka om marklov, oavsett hur stort eller litet område som berörs. Om du behöver marklov för förändringar mindre än 0,5 meter står det i den detaljplan som gäller för ditt område.

Om det du ska göra kräver marklov är det viktigt att du inte sätter igång innan du har fått ett startbesked.

Lämpliga förberedelser

 • Ta reda på vad som gäller för ditt område
  Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för ditt område.
 • Beställ en karta
  Innan du kan sätta igång behöver du beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan/markplaneringsritning och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Markplaneringsritning i skala 1:400
  Rita in förändringen.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  Ett snitt genom marken som visar befintlig och ny marknivå.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

Behöver jag bygglov?

Pool

Du behöver inte ansöka om bygglov eller något annat lov för att anlägga en pool. Det finns heller inga regler för hur nära tomtgränsen den får ligga. Viktigt att veta är att du som fastighetsägare är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor. Dina skyldigheter vid byggande av pool finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Du som fastighetsägare är dessutom ansvarig för att du inte kapar av några ledningar om du gräver ut tomten för att lägga ner poolen. För att få reda på vilka ledningar som finns på tomten kan du beställa information från Ledningskollen Länk till annan webbplats..

Tänk på att:

 • du kan behöva ansöka om marklov för grävarbeten
 • du behöver tillstånd från Polisen för sprängning
 • om din pool ska placeras närmare än 100 meter (vid utökat strandskydd 300) till stranden krävs även strandskyddsdispens
 • även om du inte behöver något lov för poolen kan du behöva det för andra åtgärder som till exempel plank, mur eller altan
 • pooltak som är över 1,2 meter och/eller placeras närmre än 4,5 meter från fastighetsgränsen kräver bygglov
 • du är skyldig att ordna ett skydd så att risken för olycksfall minskar. Läs mer om barnsäker pool på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Länk till annan webbplats.
 • du kan behöver göra en anmälan om du ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Tömning till kommunalt avloppsnät är tillåtet. För detaljer om tömning av pool kontakta Oxelö Energi oxeloenergi.se Länk till annan webbplats., besöksadress: Sjögatan 28, telefon: 0155-388 00

Behöver jag bygglov?

Pooltak

Om du planerar att bygga ett pooltak som är högre än 1,2 meter vid högsta punkten behöver du ansöka om lov. Om det är 1,8 meter eller högre räknas det även som byggarea. Det är viktigt att tänka på eftersom det ofta finns en gräns för hur stor del av tomten som får bebyggas.

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta. Innan du kan sätta igång måste du beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in om du ska bygga ett pooltak.

När du ansöker om bygglov för pooltak behöver du skicka in:

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Visa pooltakets placering på tomten. Ange takets mått och mått till tomtgräns.
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Konstruktionsritning
  Visar pooltaket i genomskärning.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.
 • Innan du börjar bygga din pool är det viktigt att du kontaktar kommunen för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Du kan få betala en avgift eller bli tvungen att ta bort poolen om du bygger den utan bygglov, marklov eller anmälan, om detta krävs.

Behöver jag bygglov?

Du behöver ett bygglov för att sätta upp skyltar och vepor inom detaljplanelagt område. Du behöver inte bygglov för:

 • skyltar och vepor utanför detaljplanelagt område
 • väg- och trafikskyltar
 • inomhusskyltar.

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta. Innan du kan sätta igång behöver du beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Vad behöver jag skicka in?

Vad du behöver skicka in med din ansökan beror på om skylten eller vepan sitter på en fasad eller om den är fristående.

På fasad

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Visa var på byggnaden skylten ska placeras.
 • Fasadritning i skala 1:100
  Skylten ska vara inritad och måttsatt. På ritningen ska det framgå om skylten är belyst.
 • Skyltritning
  Ritning på skylten med mått.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Fristående

 • Ansök via Självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov.
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Använd situationsplanen för att måttsätta skylten. På din ritning ska det framgå om skylten är belyst.
 • Skyltritning
  Ritning på skylten med mått.
 • Konstruktionsritning
  På konstruktionsritningen kan till exempel dimensioner och förankring i fundament och mark visas.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.
 • Om du ska ändra en befintlig skylt kan du behöva bygglov. Det gäller till exempel om den ska byta plats, bli större eller få belysning.

Behöver jag bygglov?

Du behöver inte bygglov för att ställa en studsmatta på tomten. Eftersom du inte behöver bygglov finns det inte heller någon gräns för hur nära tomtgränsen du får ställa den. Men den måste stå inne på din
egen tomt.

Tips och råd

 • Tänk på att studsmattor innebär en risk för skada. Det är viktigt att köpa en studsmatta som är CE-märkt och att det finns ett säkerhetsnät.
 • Även om studsmattan inte kräver lov och du får ställa den var som helst på tomten så kan det vara bra att prata med grannarna så att de inte störs i sin utemiljö.

Behöver jag bygglov?

Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ett växthus. Men om du bor i ett en- eller tvåbostadshus kan du i vissa fall tillämpa friggebodsregeln eller bygga Attefallshus och då behövs inget bygglov.

Ett växthus är oftast en fristående byggnad. Om du ska glasa in en altan eller ett uterum gäller andra regler.

Vad behöver jag skicka in?

 • Ansök via självservice eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov
  Fyll i dina personuppgifter, kryssa i vilken typ av lov du söker och beskriv åtgärden så utförligt som möjligt.
 • Situationsplan i skala 1:400
  Visa var på tomten du vill placera växthuset. Ange mått och avstånd.
 • Planritning i skala 1:100
  På planritningen ska du måttsätta och rita hur växthuset ser ut inuti. Ibland kan man få hjälp med dessa ritningar från dem som levererar växthuset.
 • Fasadritning i skala 1:100
  På fasadritningen ska du måttsätta och rita hur växthuset ser ut utifrån. Ibland kan man få hjälp med dessa ritningar från dem som levererar växthuset.
 • Sektionsritning i skala 1:100
  På sektionsritningen visar du växthuset i genomskärning. Du behöver också skriva in höjden på växthuset och hur bottenplattan ser ut. Ibland kan man få hjälp med dessa ritningar från dem som levererar växthuset.
 • Konstruktionsritning
  Konstruktionsritningen visar hur själva växthuset är konstruerat.
 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Lämpliga förberedelser

Beställ en karta. Innan du kan sätta igång behöver du beställa en bygglovskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in vad det är du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas för situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Hur lång tid tar det?

Från att vi har fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 veckor.

Tips och råd

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.

 • Visste du att du själv kan påverka handläggningstiden när du ansöker om bygglov? Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare.
 • Alla ritningar som skickas in måste vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt. Mer information om ritningar finns på sidan Kontrollplan och ritning.
 • Tänk på att det nya taket inte ska sticka ut över grannens tomt. Samma avstånd till granne gäller även om du inte bygger på marken.
 • Takets lutning påverkar avrinningen av vatten så att regnvattnet inte stannar kvar på taket och skapar fuktskador. Ta hjälp av en expert om du är osäker på hur den nya lutningen påverkar snö och regn.
 • Tänk på att taket måste hålla för tunga snömassor. Du måste även se till att det inte finns en rasrisk.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer