Avgifter och taxor

Här hittar du information om avgifter och taxor för avgifter som vi tar ut vid handläggning av bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan.

Det är Kommunfullmäktige som bestämmer taxan. Storleken på avgifterna beror på vilken typ av ärende det rör sig om och omfattning och de moment i handläggningen som behöver göras. Avgift kan även tas ut vid avslag, avskrivning eller återkallande av bygglov. Tanken bakom taxan är att den ska täcka den arbetsinsats som kommunen gör när vi hanterar ditt ärende.

Taxatabeller för bygglov

1. Avgifter för en- och tvåbostadshus, fritidshus och komplementbyggnader

1.
Ärendetyp

Planenligt

Mindre avvikelse

Utanför detaljplan

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive eventuell komplementbyggnad (till exempel garage eller carport), murar, plank och markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna

32 427

36 631

36 631

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder inklusive eventuell komplementbyggnad (till exempel garage eller carport), murar, plank och markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna

28 224

31827

31 827

Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus), med tekniskt samråd

16 814

19 216

19 216

Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad (t.ex. garage, carport eller växthus), utan tekniskt samråd

9 608

12 010

12 010

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus (till exempel inglasat uterum, ny entré, höga altaner över 1,8 meter, utökad boarea, skärmtak), med tekniskt samråd

16 814

19 216

19 216

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus (till exempel inglasat uterum, ny entré, höga altaner över 1,8 meter, utökad boarea, skärmtak), utan tekniskt samråd

10 209

12 611

12 611

Mindre fasadändring (till exempel omfärgning, nytt fönster eller ny dörr, altan över 1,2 meter) utan tekniskt samråd

4 204

5 405

-

Större fasadändring (till exempel tilläggsisolering samt byte av tak- och fasadmaterial) med tekniskt samråd

9 608

10 809

-

Ändrad användning med tekniskt samråd

8 407

9 608

-

Ändrad användning utan tekniskt samråd

4 804

6 005

-

Plank och murar utan tekniskt samråd

4 804

6 005

6 005

Plank och murar med tekniskt samråd

9 608

10 809

10 809

Marklov med markförändringar höjning eller sänkning +/- 0,5 meter

12 611

13 812

13 812

Marklov för fällning av träd (endast i vissa detaljplaner)

4 204

6 606

6 606

Rivningslov utan tekniskt samråd

4 804

6 005

-

Rivningslov med tekniskt samråd

8 407

9 608

-

Pooltak över 1,2 m under 1,8 m

5 405

6 606

6606

Nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus (radhus, kedjehus eller övrig gruppbyggnation). Denna kostnad tas ut från och med husnummer två. Denna taxa endast tillämplig när byggnaderna uppförs inom egna fastigheter, annars skall tabell 4 användas10 809

2. Anmälningspliktiga åtgärder för en- och tvåbostadshus samt fritidshus

2

Ärendetyp

Avgift

Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, utan tekniskt samråd

9 008

Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, med tekniskt samråd

12 010

Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm utan tekniskt samråd

9 008

Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm, med tekniskt samråd

12 010

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

3 003

Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, utan tekniskt samråd

4 204

Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, med tekniskt samråd

8 407

Inreda en ny bostad i enbostadshus utan tekniskt samråd

5 405

Inreda en ny bostad i enbostadshus med tekniskt samråd

8 407

Rivningsanmälan (vid rivning utanför detaljplanelagt område)

3 603

Rivningsanmälan stoltrapphiss och liknande installationer

1 441

Övriga mindre ändringar (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilation, vatten/avlopp, ändring av bärande konstruktion) utan tekniskt samråd

3 003

Övriga större ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller fler mindre ändringar) med tekniskt samråd

9 008

3. Avgifter för kolonistugor

Vid ansökan om exempelvis klubbstugor, bastu och andra gemensamma byggnader skall taxa enligt
tabell nummer 4 användas. Taxan är endast tillämplig inom kommunens kolonistugeområden –
Jogersö och Dalgången.

3

Ärendetyp

Avgift

Nybyggnad av kolonistuga

4 804

Tillbyggnad av kolonistuga

4 204

Nybyggnad av bod vid kolonistuga

3 603

Övriga åtgärder (till exempel rivning, övriga ändringar)

3 603

4. Avgifter för byggnader som inte är en- och tvåbostadshus

4

Ärendetyp

Planenligt

Mindre avvikelse

Utanför detaljplan

Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

21 018

23 420

23 420

Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

32 427

34 829

34 829

Nybyggnad och tillbyggnad 101–500 kvm (BTA+OPA)

39 033

41 435

41 435

Nybyggnad och tillbyggnad 501–1000 kvm (BTA+OPA)

45 038

47 440

47 440

Nybyggnad och tillbyggnad 1001–3000 kvm (BTA+OPA)

59 450

61 852

61 852

Nybyggnad och tillbyggnad 3001–5000 kvm (BTA+OPA)

75 063

77 465

77 465

Nybyggnad och tillbyggnad 5001–7000 kvm (BTA+OPA)

87 073

89 475

89 475

Nybyggnad och tillbyggnad 7001–9000 kvm (BTA+OPA)

99 083

101 485

101 485

Därutöver för varje påbörjat 2000 kvm-intervall

12 010

14 412

14 412

Mindre fasadändring (till exempel fönsterbyten, inglasning av 1–2 balkonger, omfärgning), utan tekniskt samråd

11 410

13 812

-

Större fasadändring (till exempel takkupor, byte av fasadmaterial och tilläggsisolering), med tekniskt samråd

22 819

25 221

-

Inglasning av flera balkonger på samma fastighet

24 020

26 422

26 422

En ny balkong eller altan inkl. dörrar och fönster

9 608

12 010

12 010

Flera nya balkonger eller altaner inom samma fastighet inkl. dörrar och fönster

25 221

27 623

27 623

Ändrad användning 0–100 kvm

10 209

12 611

12 611

Ändrad användning mer än 100 kvm

21 618

24 020

24 020

Inredning av nya bostäder 0 – 200 kvm

10 209

12 611

12 611

Inredning av nya bostäder mer än 200 kvm

25 221

27 623

27 623

Mindre rivning, utan tekniskt samråd

8 407

10 809

-

Större rivning, med tekniskt samråd (ex. flerbostadshus och bensinstationer)

17 415

19 817

-

Marklov för markförändringar höjning eller sänkning +/- 0,5 meter

15 613

18 015

18 015

Marklov för trädfällning (endast i vissa detaljplaner)

7 807

10 209

10 209

5. Anmälningspliktiga åtgärder för byggnader som inte är en- och tvåbostadshus

5

Ärendetyp

Avgift


Mindre inre ändringar (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av
eldstad/rökkanal, ventilation, vatten/avlopp, mindre ändring av bärande
konstruktion) per lägenhet, utan tekniskt samråd

7 206


Större inre ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller fler
mindre ändringar), med tekniskt samråd

17 415


Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser

8 407


Installation av hiss

11 410


Installation av stoltrappshiss

4 804


Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen har
undantagits från krav på bygglov

Tidsersättning
basutdrag


Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd

14 412


Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd

6 005

 

Rivningsanmälan stoltrapphiss och liknande installationer

1 441


6. Övriga anmälningspliktiga åtgärder

6

Ärendetyp

Avgift

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

30 025

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

22 219

7. Bygglov för skyltar och ljusanordningar

Det finns undantag för när skyltar ej kräver bygglov, dessa redovisas i 6 kap. 3 § Plan- och byggförordningen. Lov krävs bland annat inte för skyltar mindre än 1 kvm.

7

Ärendetyp

Avgift

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

4 204

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

6 606

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

601

8. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1

8

Ärendetyp

Avgift

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Tidsersättning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Tidsersättning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Tidsersättning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Tidsersättning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken (c monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Tidsersättning

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser

Tidsersättning

9. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2

9

Ärendetyp

Planenligt

Mindre avvikelse

Utanför detaljplan

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser, utan tekniskt samråd

7 807

10 209

10 209

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av parkeringsplatser, med tekniskt samråd

10 809

13 211

13 211

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av transformatorstation, pumpstation eller
annan liknande anläggning

13 211

15 613

15 613

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar
för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga
och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser, utan tekniskt samråd

14 412

16 814

16 814

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar
för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga
och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser, med tekniskt samråd

19 817

22 219

22 219

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig
ändring av småbåtsbrygga (I de fall det krävs bygglov
enligt gällande detaljplan). För övriga större bryggor, se
tabell 8 småbåtshamn.

7 206

10 809

10 809

10. Övriga avgifter

10

Ärendetyp

Avgift

Ingripandebesked

2 402

Villkorsbesked

2 402

Beslut om ny kontrollansvarig

1 201

Avvisat ärende

2 402

Anstånd, inklusive obligatorisk ventilationskontroll

2 402

Återtaget ärende, i tidigt skede

kartkostnad

Återtaget ärende, efter kommunicering om förslag till beslut om avslag

Tidsersättning
+ kartkostnad

11. Extra arbetsplatsbesök

11

Ärendetyp

Avgift

Extra tekniskt samråd, utöver det första

3 603

Extra startbesked, utöver det första

3 603

Extra arbetsplatsbesök, utöver det första

3 603

Extra slutsamråd, utöver det första

3 603

Extra interimistiskt slutbesked/slutbesked, utöver det första

1 201

12. Förhandsbesked

12

Ärendetyp

Avgift

Förhandsbesked

8 407

Denna taxa gäller för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom den del som berör
Plan- och bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda,
om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.
Enligt denna taxa utgår avgift för:
1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och ingripandebesked,
2. Beslut om lov,
3. Tekniska samråd och slutsamråd,
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen,
5. Framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41b §§ PBL, och
7. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder,
8. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av byggnad
eller för annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning enligt föreskrifter
meddelad med stöd av 16 kap. 7 § PBL,
9. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den fastighet som
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna,
10. Kostnad för kart- och mätverksamhet

Avgifterna för en viss åtgärd framgår av tabellerna i denna taxa. Beloppen i tabellerna har beräknats
genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. Översyn av taxan ska utföras årligen under årets första kvartal (januari – mars) av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Handläggningskostnad
Handläggningskostnaden per timme tas ut enligt gällande timtaxa oavsett ärende i denna taxa.
Handläggningskonstanden per timme är 1201 kr. Timkostnadsnormens justeras enligt prisindex för
kommunal verksamhet som publiceras av Sveriges kommuner och regioner SKR.

Om avgifterna

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov, via startbesked och fram till och med
slutbesked. I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök, ett
slutsamråd och ett interimistiskt slutbesked. Avgiften för bygglov och startbesked, slutbesked debiteras
separat. Erforderligt kartmaterial ingår i bygglovskostnaden, beställs separat.

Om bygget inte påbörjans och inget startbesked utfärdats inom 2 år tas ingen avgift ut för
startbeskedet. Om lov och startbesked ges vid samma tillfälle kan avgiften för startbeskedet betalas
tillbaka om det begärs senast sex månader efter det att bygglovet gått ut (2 år från det utfärdats). Ingen
ränta betalas ut. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften
avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen del av avgiften återbetalas om
startbesked getts.

Avgift för kartmaterial debiteras alltid, även vid avvisning, återtagande och avslag. Kartmaterialet kan
användas i ny ansökan inom två år, avräkning sker mot eventuell avgift som utgår för den aktuella
åtgärden i den nya ansökan/anmälan.

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans om sökanden begär detta. En
sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet har upphävts. Ingen ränta betalas ut. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta
lov. Avgiften vid förlängning av tidsbegränsat bygglov är hälften (1/2) av avgiften för permanent lov,
förutsatt att slutbesked erhållits i det tidigare lovet.

Vid frivilligt bygglov enligt 9 kap. 14 § PBL utgår samma taxa som ”vanligt” bygglov alternativt
timdebitering.

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är detsamma som för ett
helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt beslut
och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändrats. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat
med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med en fjärdedel (1/4), två fjärdedelar (2/4)
eller tre fjärdedelar (3/4). Eventuell reducering av bygglovsavgiften om tidigare kartmaterial inte är
äldre än två år.

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger
nämnden rätt att besluta om detta (exempelvis vid ovanligt mycket kommunicering i ärendet eller
annan tidskrävande uppgift).

Vid två eller flera åtgärder adderas beloppen för respektive åtgärd om inget annat anges.

Avgiften för ett bygglovsärende är uppdelad på en tredjedel (1/3) bygglovsprövning + kartmaterial och
två tredjedelar (2/3) starbesked/slutbesked.

Om eldstad ingår i ansöknings-/anmälningsärenden (ny-och tillbyggnad av bostäder samt
komplementbyggnader) hanteras det i samma ärende (inte separat)

Avgift för avslag
Om en ansökan avslås tas avgiften ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att
antalet timmar nedlagda i ärendet multipliceras med handläggningskostnaden per timme enligt
rubriken ”handläggningskostnad” på sid 3.

Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

I de tabeller där tidsersättning finns skrivet kommer skälig avgift tas ut med avseende på hur mycket
tid som gått åt i ärendet. Tiden multipliceras med handläggskostnaden.

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne skickats Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens första beslut i ärendet, beställd handling levererats eller beställd åtgärd
vidtagits.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
från förfallodagen tills betalning sker.

Reduktion av avgift
Vid överskriden handläggningstid reduceras avgiften. Av 12 kap. 8 a § PBL framgår att om en avgift
tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked eller ett ärende om lov, ska avgiften
reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket
PBL överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut
enligt 9 kap. 28 § PBL. Om en avgift tas ut för handläggningen av en anmälan för en åtgärd, ska
avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första
stycket PBL överskrids.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer