Loggan för Oxelösunds kommun

Avgifter och taxor

Här hittar du information om avgifter och taxor för avgifter som vi tar ut vid handläggning av bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan.

Det är Kommunfullmäktige som bestämmer taxan. Storleken på avgifterna beror på vilken typ av ärende det rör sig om och omfattning och de moment i handläggningen som behöver göras. Avgift kan även tas ut vid avslag, avskrivning eller återkallande av bygglov. Tanken bakom taxan är att den ska täcka den arbetsinsats som kommunen gör när vi hanterar ditt ärende.