Peterslundsskolan (årskurs F-6)

Välkommen till Peterslundsskolan med inriktning natur och teknik. Vi erbjuder extra natur- och miljöaktiviteter och en ökad kompetens inom teknikområdet.

Upptäck naturen och var med och utveckla vår skolskog. En "egen" skog som vi återkommer till och följer hur årstiderna skiftar. Vi arbetar med NTA-lådor (Natur och teknik för alla) där eleverna praktiskt får möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom natur- och teknikområdet.

Under höstterminen kommer vi starta ett samarbete med Komtek, som erbjuder ökad kompetens inom teknikområdet. Det kan till exempel innebära att de lånar ut konstruktionsmaterial såsom LEGO och temalådor.

På skolan finns årskurs F-6, anpassad grundskola 1-6 och fritidshem och vi har cirka 300 elever. Skolan ligger i ett villaområde i utkanten av Oxelösund och omges av en stor skolgård med asfaltytor, bollplaner och en multiplan samt närhet till skogsområden. Skolan är byggd i ett plan och har 14 klassrum med studiehallar, slöjdsalar, bibliotek och idrottshall.

Fritidshemmet har sin verksamhet i skolans lokarer och de olika avdelningarna har sin hemvist i anslutning till klassrummen.

Renovering av Peterslundsskolan

Sedan juni 2023 har renovering av Peterslundsskolan pågått. Arbeten går framåt och projektet är nu i skedet med ytskikt på golv och väggar. Under hösten och vintern har arbete med tak pågått och taket på skolan har fått en ny uppbyggnad där man nu fått ett sadeltak istället för platt tak. På det nya taket har solceller monterats.

Arbetet med byggnation pågår under höstterminen 2024 och redo för elever att flytta in i samband med terminsstart i januari 2025. Markarbeten med gård startas under vecka 23 och pågår till oktober där befintlig skolgård ska anpassas till aktuella åldrar samt asfalt anpassas till de byggåtgärder som utförts under hösten 2023.

Samtlig verksamhet håller till i före detta Breviksskolans lokaler under pågående renovering.

Skolbuss till evakueringsskola, före detta Breviksskolan

Det finns möljighet att åka med skolbuss mellan Nyponvägen och före detta Breviksskolan enligt tabellen nedan.

Vi åker skolbuss - så här går det till att åka skolbuss

Hur går det till att åka skolbuss/fritidsbuss mellan Nyponvägen och före detta Breviksskolan (evakueringsskola för Peterslundsskolan)? Nedan kan du se en film om vad som gäller när ditt barn åker skolbuss/fritidsbuss.

Här kan du se en film om hur det går till att åka skolbuss/fritidsbuss Länk till annan webbplats.

Tidtabell

Nedan ser du tidtabellen för skolbuss mellan Nyponvägen och före detta Breviksskolan. Observera att en ny tidtabell börjar gälla från och med tisdagen den 23 april (förändringen gäller morgnar, bussarna går 10 minuter senare). Se nedan.

Tidtabell bussturer från och med 23 april

Busstidtabell, Nyponvägen - före detta Breviksskolan (evakueringsskola för Peterslundsskolan)

Varmt välkommen till Peterslundsskolan!

På Peterslundsskolan har vi anpassad grundskola för elever årskurs 1-6.

Eleverna får undervisning enligt anpassad grundskolas läroplaner. Huvuddelen av undervisningen sker i ett klassrum i närheten av de klasser de tillhör.

I anpassad grundskola arbetar vi med tydliggörande pedagogik såsom språkutvecklande arbetssätt, konkret material, bildstöd och tidshjälpmedel.

Övergripande ansvar för Peterslundsskolans anpassade grundskola har rektor tillsammans med lärare och pedagoger.

Ansök om plats

Här kan du ansöka om en plats på Peterslundsskolan. Länk till annan webbplats.

Avslut av plats

Önskar du en skola i en annan kommun ansöker du till skolan direkt. Du behöver fylla i blanketten Grundskola - Avslut av plats och informera rektor eller skoladministratör på ditt barns skola om att du har ansökt om plats i annan kommun. Blankett hittar du bland e-tjänsterna i Självservice och på respektive skolas webbsida. Pdf, 138.6 kB.

Om ditt barn har behov av egenvård i skolan måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att skolans personal där eleven går kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på skolan om eleven vistas i skolan.

Rektor kan bedöma att personalen i skolan inte kan hjälpa eleven med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med skolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i skolan måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till skola ska det stå:

  • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
  • Om personalen får utföra åtgärden.
  • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas.
  • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på skolan.

Skolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att skolan har en handlingsplan för egenvård. Om eleven vistas på fritidshem så ska egenvårdsinsatserna inkludera fritidsverksamhet.

Som underlag kan skola använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Elevhälsoteam

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog, speciallärare och en kurator.

Teamet träffas kontinuerligt och behandlar elevvårdsärenden. Vid fyra tillfällen per termin deltar representant från socialförvaltningen på elevhälsoteam-möten. Teamet gör utredningar och är hjälper till att ta fram av åtgärdsprogram.

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Sara Olsson. Du når henne via e-post sara.olsson@oxelosund.se

Kurator

Kuratorns uppgift är att arbeta med psykosocialt hälsoarbete. Det kan handla om samtal med elever, föräldrar och personal, rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering med mera. Kuratorn deltar också i socialt nätverksarbete kring elever och samordnar kontakter med andra myndigheter. Det är även kuratorns uppgift att ansvara för att sociala utredningar inom skolan görs vid behov.

Kuratorn finns tillgänglig alla dagar på skolan men du når henne lättast via mejl, pia.adler@oxelosund.se eller genom Schoolsoft.

Specialpedagoger

Specialpedagogen ingår i elevhälsoteamet och deltar i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

De gör klassrumsobservationer, handleder och fortbildar personal, skriver pedagogiska utredningar och underlag till åtgärdsprogram. Specialpedagogen deltar i möten med vårdnadshavare och samverkar med barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) och socialtjänsten vid behov.

Skolans specialpedagog heter Paula Wasilewska. Du når henne via e-post på paula.wasilewska@oxelosund.se

Speciallärare

Vår speciallärare på skolan heter Anneli Waara. Du når henne via e-post på anneli.waara@oxelosund.se

Elevsamordnare

Vår elevsamordnare Irina Lundbom arbetar främst med uppföljning och förebyggande arbete kopplat till skolnärvaro.
irina.lundbom@oxelosund.se

Peterslundsskolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen de tider du arbetar eller studerar. Fritidshemmet består av avdelningarna Ankaret och Fyren.

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 6.00-18.00 (förutom studiedagar).

Stängningsdagar

Följande dagar har fritidshemmet stängt för kompetensutveckling.

Läsåret 2023-2024

  • Torsdag 17 augusti
  • Fredag 18 augusti
  • Fredag 27 oktober
  • Måndag 8 januari
  • Torsdag 13 juni

Vi hoppas att du har möjlighet att lösa tillsynen dessa dagar. Om du inte kan det kontaktar du biträdande rektor senast två veckor före varje datum.

Vår verksamhet

6.00 Fritidshemmet öppnar
7.30 Frukosten serveras
08.10 Skolstart lågstadiet
08:20 Skolstart mellanstadiet
14.00 Mellanmål för Ankaret
14.30 Mellanmål för Fyren
18.00 Fritidshemmet stänger. Vid behov kan tiden ändras till 18.30 men då måste du meddela det via Självservice för fritidshem senast 2 veckor innan.

På loven serveras måltiderna enligt nedan
8.00 Frukost
11.30 Lunch
14.30 Mellanmål

Fritidshem under sommaren

Oxelösunds samtliga fritidshem slår ihop sina verksamheter vecka 27 - 30. Eleverna kommer att vara på Oxelöskolan. Information om när och hur tider ska lämnas får du från respektive skola.

Kontaktuppgifter

Ankaret F
Telefon 0155-385 59, 073-802 54 90

Bojen 1 och 2
Telefon Bojen 1 0155-385 52, 070-567 41 03

Fyren 3-6
0155 385 53 070-567 56 96

Jollen
073- 805 88 39

Biträdande rektor
Camilla Sundblad, camilla.sundblad@oxelosund.se

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

På vår skola är klasserna indelade utifrån elevernas ålder. Vi arbetar i grupper anpassade utifrån undervisning. Varje årskurs har tillgång till två klassrum och en studiehall.

Vi vet att kunskapande sker bäst i en trygg och stimulerande miljö som präglas av respekt, omtanke oh hjälpsamhet. Därför lägger vi stor vikt vid vårt värdegrundsarbete som grundar sig på skolans respekteraregler.

Anmäl frånvaro

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro senast klockan 07:30 samma dag via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats. Observera att du först måste kryssa i rutan ”åtkomst från app” under Din profil i Schoolsoft för att kunna ladda ner appen till din mobil.

Du kan ange flera dagars frånvaro för ditt barn i samband med första sjukdagen eller anmäla frånvaro dag för dag. Du har även möjlighet att lägga in del av dag.

Du behöver också anmäla till fritids om ditt barn är frånvarande. Det gör du via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro via SMS.

Anmäl frånvaro i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand.

Kom ihåg – specialkost och skolskjuts (skoltaxi)

Har ditt barn specialkost kom ihåg att avbeställa den på telefon 0155-387 10 mellan klockan 7.00-8.30. Meddela även när ditt barn kommer tillbaka till skolan.

Kom ihåg att avboka skoltaxi hos Sörmlandstrafiken på något av följande sätt:

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt av. Diu behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledighet för ditt barn i Schoolsoft Länk till annan webbplats.

I skolans bibliotek jobbar en bibliotekarie som kommer till skolbiblioteket en förmiddag i veckan för att bland annat presentera nya böcker, läsa högt och lära eleverna att hitta i biblioteket. Bibliotekarien ser till att de nyaste böckerna finns i skolbiblioteket och jobbar tillsammans med lärarna med till exempel läsgrupper och källkritik. Elever och pedagoger välkomnas även regelbundet till Koordinaten för att besöka konstutställningar, teaterframträdanden och låna böcker.

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet.

Här kan du lämna din synpunkt.

Peterslundsskolan är öppen kl. 8.00-16.00.

Kontaktinformation

Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Lingonvägen 10 (Före detta Breviksskolans lokaler, Oxelögatan 26 från och med höstterminen 2023)

Expedition telefon 0155-386 07
E-post peterslundsskolan@oxelosund.se

Rektor Petra Jansson petra.jansson@oxelosund.se
Biträdande rektor Camilla Sundblad camilla.sundblad@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer