Oxelösunds logga

Hälsoskydd

Hälsoskyddet finns till för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i de miljöer vi lever i.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet. I det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Miljöförvaltningen handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur eller rök från vedeldning eller tobak.

För en god hälsa är det viktigt med en bra inomhusmiljö. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att till exempel ventilationen fungerar, att det är tillräckligt varmt i bostaden och att fukt- och mögelskador undviks. Fastighetsägaren kan till exempel vara en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag. Upplever du problem i bostaden ska du först kontakta din fastighetsägare som får möjlighet att åtgärda problemet. Kvarstår problemet kan du kontakta kommunen som gör en bedömning av situationen.

Temperatur och drag

De flesta människor vill ha mellan 20 och 24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer. I flerbostadshus kan det vara svårt att själv reglera temperaturen till lagom nivå.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för temperaturer inomhus. Enligt dessa riktlinjer ska ingen behöva ha en rumstemperatur som är lägre än 18 grader under längre perioder. Om du är äldre eller tillhör en känslig grupp ska temperaturen inte vara lägre än 20 grader under längre perioder

Om du har för låg eller för hög temperatur inomhus under en längre period kontakta din hyresvärd. Får du ingen hjälp kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ventilation

God ventilation är viktigt för en sund inomhusmiljö. I byggnader med otillräcklig ventilation kan föroreningar bli kvar i inomhusluften. Dessutom kan det bli för höga nivåer av luftfuktighet som kan orsaka problem med fuktskador.

Ventilationssystem ska regelbundet kontrolleras enligt bestämmelserna för obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK.

Om du upplever problem med ventilationen i din bostad kan du kontakta din hyresvärd. Får du ingen hjälp kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fukt och mögel

Fukt i bostäder är en hälsorisk. Fukt bidrar till en högre tillväxt av mikroogranismer som mögel, bakterier och kvalster. Bra ventilation minskar risken för fuktskador. Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta.

Om du själv äger din bostad och upptäcker en fuktskada vänder du dig till en fuktkonsult som kan ge råd om hur skadan bör åtgärdas. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren. Får du ingen hjälp kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Radon

Radon i inomhusmiljön

Höga halter av radon kan på lång sikt innebära hälsorisker. Åtgärder bör genomföras när det är möjligt. Rikt- och gränsvärden för radon finns sammanställt hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mätning av radonhalt i luft

Ofta används mätdosor med spårfilm för mätning av radonhalten i inomhusmiljön. Mätdosorna placeras ut i de olika rummen på husets olika våningar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Dosorna ska ligga stilla där de placerats under minst 60 dagar, sen samlas de in och skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. För mer information om mätning, se länk till Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar inte med något enskilt mätlaboratorium. Swedac är det nationella ackrediteringsorganet för laboratorier. Se länk i Mer information.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till de ackrediterade mätlabben för beställning av mätutrustning och analys av radonhalt.

En ackreditering utfärdat av Swedac är ett bevis på att laboratoriet har fått sin kompetens granskad, bedömd och bekräftat av ett oberoende statligt organ.

Om du undrar om det finns godkända mätningar i din fastighet, kontakta fastighetsägaren eller Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Buller

Buller kan sägas vara allt ljud som är oönskat. Vad som upplevs som buller kan variera från person till person, men vanligt är att många störs av ljud från trafik, fläktar, ventilationsanläggningar och hög musik. Buller kan ge sömnproblem, skapa stress och ibland även hörselskador.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för buller i bostäder och Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller utomhus. Om ett riktvärde överskrids kan det leda till störningar. Den som driver en verksamhet som ger upphov till buller som kan verka störande ska ta hänsyn till de riktvärden som finns.

Om du störs av buller ska du i första hand själv kontakta den som har verksamheten som bullrar för att försöka komma till rätta med problemet. Får du inget gehör för dina synpunkter kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver tillsyn över hälsoskyddsverksamheter i kommunen. Alla verksamheter är inte anmälningspliktiga, men kommunen har tillsyn över alla.

En anmälan måste lämnas in senast sex veckor innan du startar eller arrangerar någon av följande verksamheter:

 • En verksamhet som använder stickande eller skärande redskap (fotvård, tatuering, piercing, akupunktur)
 • Bassängbad som är till för allmänheten
 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter
 • Solarium som är till för allmänheten, även inom andra anläggningar som hotell, träningscenter och skönhetssalonger.

Tänk på att du kan behöva göra en ny anmälan vid eventuella förändringar av din verksamhet.

Hygien lokaler

Med begreppet hygienisk verksamhet menas det lokaler där kunder får en hygienisk behandling. Hygieniska verksamheter som använder stickande eller skärande redskap har anmälningsplikt. Det är för att behandlingen kan innebära blodsmitta och tillsynsmyndigheten ska därför ha möjlighet att lämna råd och ställa eventuella krav innan du startar din verksamhet. För att förhindra smittrisk krävs en god hygien. Det finns krav på lokalens utformning, rutiner för hantering av redskap och personalhygien.

Om du har en ambulerande verksamhet ska du anmäla verksamheten till alla kommuner där du erbjuder hygienisk behandling. Även om du inte har en egen lokal utan erbjuder hygienisk behandling genom hembesök eller liknande måste du göra en anmälan av verksamheten i den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring med mera.

Här finns anmälan för hygienisk verksamhet. Pdf, 135.4 kB.

Bassängbad

Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor är anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktiga bad är: bassäng, bubbelpool, dammar, tankar, tunnor, kar. Du som har verksamheten ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppkommer.

Här finns anmälan för bassängbad. Pdf, 97.5 kB.

Skola, förskola, fritids

För att starta en skola, förskola eller fritids behöver du skicka in en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anmälningsplikten gäller även befintliga verksamheter där det till exempel sker större förändringar i byggnader, barnantal eller byte av lokaler.

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten ska kunna se att lokalerna uppfyller de krav som finns enligt gällande bestämmelser. Det ställs till exempel krav på att lokalerna ska vara utformad på ett ändamålsenligt sätt för verksamheten. För skolor och förskolor är det särskilt viktigt med tillräcklig ventilation, en god ljudmiljö och bra städrutiner.

De som driver skolor och förskolor ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppkommer. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera ventilation och städning, ta fram en aktuell lista över de kemikalier som används i verksamheten och skaffa bra rutiner för avfall. Det är också viktigt att ha en klar ansvarsfördelning för verksamheten.

Här finns anmälan för drift av förskola, fritidshem och skola. Pdf, 118.5 kB.

Solarier

Innan du öppnar eller tar över ett solarium ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Solarier omfattas bland annat av bestämmelser för solarium och strålningssäkerhet och miljöbalkens generella krav på egenkontroll.

Här finns anmälan solarier. Pdf, 135.4 kB.

Djur som far illa

Djurskyddslagen gäller både för sällskapsdjur och lantbrukets djur och tillsynas av Länsstyrelsens djurskyddsinspektör. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om djurskydd Länk till annan webbplats..

Misstänker du att ett husdjur vanvårdas eller far illa, eller stör på grund av att det lämnas ensam för många timmar om dagen? Då ska du kontakta Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddslagen.

Döda djur på motorvägen

Trafikverket ansvarar för borttagande av döda djur som påträffas i anslutning till motorvägen. Vid påträffande av döda djur på motorvägssträckan Nyköping – Oxelösund som behöver forslas bort kan kontakt tas med Trafikverket. När de gäller påkörda katter som ligger på motorvägen bör kontakt i första hand tas med vakten vid Polisen i Nyköping. Om påkörda katter påträffas på kommunens vägar tar du i första hand kontakt med Kustbostäder.

Vilda djur

Har du problem med vilda djur på din tomt? Om du har problem med vilda djur som grävling eller huggorm på din tomt, läs på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. om hur du gå till väga.

Djur inom detaljplanelagt område

Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att hålla följande djur inom detaljplanelagt område:

 • nötkreatur, häst, get, får eller svin
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • orm
 • tupp
 • mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempel höns)

Anledningen till att detta behöver prövas är att djuren kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor eller om platsen är olämplig. Tyngdpunkten vid tillståndsprövningen läggs på att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller flugor. Vid hållande av höns har förvaltningen som policy att du behöver höra med dina grannar inom 50 meter från din tomtgräns.

Vid ansökan om djur inom detaljplanelagt område tas en handläggningsavgift ut motsvarande 3 timmar. Detta gäller dock inte ansökan för tillstånd av orm. Ingen avgift tas ut vid denna ansökan.

Hundar

Tillsyn över hunden

Hundägare ska ha sådan tillsyn över sin hund att den inte orsakar skada eller obehag, och hundägaren är alltid ersättningsskyldig om hunden orsakar skada.

Generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat, även om det inte är koppeltvång.

I våra lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun står vad som gäller om koppeltvång för hundar och vistelse på allmänna platser. Enligt föreskriften ska hundar alltid hållas kopplade inom följande områden:

 • Järntorget
 • elljusspåret på Jogersö
 • badplatser
 • lekplatser
 • parkanläggningar
 • skolområden
 • begravningsplatser

Enligt jaktlagen och jaktförordningen ska hundar hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt under tiden 1 mars till 20 augusti. Det innebär inte automatiskt att hunden måste gå i koppel, men den måste stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Under övrig tid av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt när de inte används till jakt.

Plocka upp

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna ska förorening efter hundar plockas upp inom områden med detaljplan och läggas i därför avsedd behållare, eller tas med hem.

Herrelösa eller aggressiva hundar

Polismyndigheten ska i första hand kontaktas när det gäller frågor eller anmälningar som rör lösspringande eller aggressiva hundar.

Hundbad och hundgårdar

Det är tillåtet för dig som husse eller matte att ta med din hund till kommunens badplatser under förutsättning att den är kopplad. Om din hund behöver bada finns det dessutom särskilda hundbadplatser på Jogersö respektive Femöre. Badplatserna är tydligt skyltade från respektive parkering, se även kartan nedan. Hundbaden är från klippor som är lätt sluttande så det är möjligt för hunden att gå ner i vattnet. I kommunen finns också en hundrastgård där din hund får springa fritt, se nedanstående karta.

Katter

Som ägare är det viktigt att komma ihåg att katter liksom hundar, kan orsaka en del olägenheter för andra. Enligt miljöbalken ska husdjur förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Skador på planteringar, bilar och liknande egendomsskador räknas dock inte som en sådan olägenhet.

Enligt lagen om tillsyn över hund och katt ska katter hållas under sådan tillsyn, som krävs för att förebygga att de orsakar skador. Polisen ansvarar för att denna lag efterföljs.

Vilda fåglar

Det händer att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får in klagomål om vilda fåglar. När många fåglar samlas i tätbebyggda områden uppstår störningsproblem genom att de för oväsen, och under häckningsperioden kan många fåglar uppträda aggressivt och attackera människor.

Fåglarna utgör i de allra flesta fall inte någon olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening, utan det är fastighetsägarens ansvar att se till att fåglar inte kan boa sig på byggnader och dylikt.

Tips till dig som störs:

 • Rensa tak och hängrännor från gamla bon
 • Gör tak och hängrännor otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar
 • Sköt kompost och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.

Även olika skrämselmetoder kan användas såsom rovdjursattrapper eller ljud som skrämmer fåglar. Ljus och rörelser kan också ha skrämmande verkan.

Sveriges ornitologiska förening - BirdLife Sverige Länk till annan webbplats., har tips på hur fåglar kan bekämpas utan att man dödar dem.

Kom ihåg att visa hänsyn mot dina grannar, lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit.

Kommunens badplatser

Under sommaren tas regelbundet badvattenprover vid badplatserna på Jogersö, Stenvik, Vivesta och i Gästhamnen. Resultat från provtagningen kan du se på sidan Badplatsen hos Havs- och vattenmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Hundbad

Det finns två officiella hundbadplatser i kommunen, en på Jogersö och en på Femöre.

Hundbad och hundrastgårdar

Kontakta oss

Du kan ringa oss under våra telefontider. Om du vill boka en telefontid eller videomöte vid ett annat tillfälle, mejlar du till miljo@oxelosund.se och berätta vad ditt ärende gäller och att du vill boka en tid.

Telefontider Miljö
Måndagar kl. 9-11
Tisdagar kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

(På grund av Covid - 19 så tar vi inte emot något besök för tillfället)

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post miljo@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer