Hälsoskydd

Hälsoskyddet finns till för att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i de miljöer vi lever i.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskydd. I det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Vi handlägger även bostadsrelaterade ärenden som ofta handlar om klagomål på buller, fukt, mögel, temperatur, rök från vedeldning eller tobak.

För en god hälsa är det viktigt med en bra inomhusmiljö. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att till exempel ventilationen fungerar, att det är tillräckligt varmt i bostaden och att fukt- och mögelskador undviks. Fastighetsägaren kan till exempel vara en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag. Upplever du problem i bostaden ska du först kontakta din fastighetsägare som får möjlighet att åtgärda problemet. Kvarstår problemet kan du kontakta kommunen.

Temperatur och drag

De flesta människor vill ha mellan 20 och 24 grader inomhus, men behoven är olika för olika personer. I flerbostadshus kan det vara svårt att själv reglera temperaturen till lagom nivå.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd för temperaturer inomhus. Enligt de allmänna råden ska ingen behöva ha en rumstemperatur som är lägre än 18 grader under längre perioder. Om du är äldre eller tillhör en känslig grupp ska temperaturen inte vara lägre än 20 grader under längre perioder. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus. Länk till annan webbplats.

Om du har för låg eller för hög temperatur inomhus under en längre period kontakta din hyresvärd. Får du ingen hjälp kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ventilation

God ventilation är viktigt för en sund inomhusmiljö. I byggnader med otillräcklig ventilation kan föroreningar bli kvar i inomhusluften. Dessutom kan det bli för höga nivåer av luftfuktighet som kan orsaka problem med fuktskador.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. Länk till annan webbplats.

Ventilationssystem ska regelbundet kontrolleras enligt bestämmelserna för obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK.

Om du upplever problem med ventilationen i din bostad kan du kontakta din hyresvärd. Får du ingen hjälp kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Eldning i braskamin/vedspis/kakelugn

Det finns ingen bestämmelse för hur ofta man får elda, men braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är avsedda för trivseleldning någon gång i veckan vid passande väder/vind och inte för regelbunden uppvärmning av fastigheten.

Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § Miljöbalken) är du som eldar själv ansvarig för att kontrollera att eldning inte stör din omgivning.

Några tips på vad du bör tänka på för att förhindra att olägenheter uppstår vid vedeldning:

 • Ta hänsyn till dina grannar vid eldning.
 • Öppna spisar, braskaminer och liknande ska endast användas för s.k. trivseleldning. Trivseleldning innebär att du inte eldar hela dagen eller dagligen, och inte för basuppvärmning.
 • Använd ett för din anläggning lämpligt bränsle. Använd inte fuktig ved. (Den ska ha legat på torkning minst 12 månader under tak och helst ett par veckor i uppvärmt utrymme innan den används).
 • Elda inte avfall och stora mängder papper.
 • Se till att temperaturen är tillräckligt hög och att lufttillförseln är tillräcklig. Elda med full effekt och stryp inte lufttillförseln. Använd stickor och finhuggen torr ved för att få en snabb upptändning av pannan/eldstaden.
 • Se till att du har en ordentlig glödbädd när nytt bränsle läggs på.
 • Elda hellre rejält morgon och kväll på maximal effekt än att snålelda under hela dagen.
 • Kontrollera röken. Vid god förbränning kommer röken ofta, vid kalla dagar, att vara vit av vattenånga. Varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och kan bara ses som värmedaller.
 • Tala med skorstensfejaren om du funderar på att byta bränsle, eftersom pannor som eldas med ved måste sotas med tätare intervall. Fråga också om din skorsten är lämplig för vedeldning.

Fukt och mögel

Fukt i bostäder är en hälsorisk. Fukt bidrar till en högre tillväxt av mikroorganismer som mögel, bakterier och kvalster. Bra ventilation minskar risken för fuktskador. Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta.
Folkhälsomyndighetens almänna råd om fukt och mögel. Länk till annan webbplats.

Om du själv äger din bostad och upptäcker en fuktskada vänder du dig till en fuktkonsult som kan ge råd om hur skadan bör åtgärdas. Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren. Får du ingen hjälp kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Radon

Radon i inomhusmiljön

Höga halter av radon kan på lång sikt innebära hälsorisker. Åtgärder bör genomföras när det är möjligt. Referens- och gränsvärden för radon finns sammanställt hos Strålsäkerhetsmyndigheten, se länk i rutan mer information

Mätning av radonhalt i luft

Ofta används mätdosor med spårfilm för mätning av radonhalten i inomhusmiljön. Mätdosorna placeras ut i de olika rummen på husets olika våningar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Dosorna ska ligga stilla där de placerats under minst 60 dagar, sen samlas de in och skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys. En radonmätning bör genomföras vart 10:e år eller vid byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten i inomhusluft enligt rekommendationer från Strålsäkerhetsmyndigheten. För mer information om mätning, se länk till Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket i mer information.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utför inga egna mätningar av radon och tillhandahåller inte någon mätutrustning. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar inte med något enskilt mätlaboratorium. För beställning av mätutrustning och analys av radonhalt hänvisar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till de ackrediterade mätlabben. En ackreditering utfärdat av Swedac är ett bevis på att laboratoriet har fått sin kompetens granskad, bedömd och bekräftat av ett oberoende statligt organ. Swedac Länk till annan webbplats. är det nationella ackrediteringsorganet för laboratorier.

Om du undrar om det finns godkända mätningar i din fastighet, kontakta fastighetsägaren eller Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Buller

Buller kan sägas vara allt ljud som är oönskat. Vad som upplevs som buller kan variera från person till person, men vanligt är att många störs av ljud från trafik, fläktar, ventilationsanläggningar och hög musik. Buller kan ge sömnproblem, skapa stress och ibland även hörselskador.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för buller i bostäder och Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller utomhus, se länk i mer information. Om ett riktvärde överskrids kan det leda till störningar. Den som driver en verksamhet som ger upphov till buller som kan verka störande ska ta hänsyn till de riktvärden som finns.

Om du störs av buller ska du i första hand själv kontakta den som har verksamheten som bullrar för att försöka komma till rätta med problemet. Får du inget gehör för dina synpunkter kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver tillsyn över hälsoskyddsverksamheter i kommunen. Alla verksamheter är inte anmälningspliktiga, men kommunen har tillsyn över alla.

En anmälan måste lämnas in senast sex veckor innan du startar eller arrangerar någon av följande verksamheter:

 • En verksamhet som använder stickande eller skärande redskap (fotvård, tatuering, piercing, akupunktur)
 • Bassängbad som är till för allmänheten
 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter
 • Solarium som är till för allmänheten, även inom andra anläggningar som hotell, träningscenter och skönhetssalonger.

Tänk på att du kan behöva göra en ny anmälan vid eventuella förändringar av din verksamhet.

Obligatorisk egenkontroll

Enligt miljöbalkens (1998:808) 26 kap. 19 § ska verksamhetsutövare som bedriver en anmälningspliktig verksamhet fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller skada på miljön.

Anmälningspliktiga verksamheter berörs av de preciserade reglerna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, vilket innebär att många rutiner inom verksamheten ska vara dokumenterade. Egenkontrollen ska bland annat innehålla:

 • En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av balken.
 • Dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av att utrustning med mera för drift och underhåll så att utrustningen hålls i gott skick.
 • Dokumenterade resultat från fortlöpande och systematiska undersökningar och bedömningar av riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Driftstörning som kan leda till olägenheter ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.
 • En förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen ska innehålla:

  -produktens namn
  -omfattning och användning av produkten
  -information om produktens hälso- och miljöskadlighet
  -produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet

Rutiner och dokumentation ska vara implementerade inom verksamheten och personalen ska känna till det förebyggande arbetet som behöver utföras. Tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av den dokumenterade egenkontrollen vid inspektioner.

Hygienisk verksamhet

Med begreppet hygienisk verksamhet menas det lokaler där kunder får en hygienisk behandling. Hygieniska verksamheter som använder stickande eller skärande redskap har anmälningsplikt. Det är för att behandlingen kan innebära blodsmitta och tillsynsmyndigheten ska därför ha möjlighet att lämna råd och ställa eventuella krav innan du startar din verksamhet. För att förhindra smittrisk krävs en god hygien. Det finns krav på lokalens utformning, rutiner för hantering av redskap och personalhygien.

Om du har en ambulerande verksamhet ska du anmäla verksamheten till alla kommuner där du erbjuder hygienisk behandling. Även om du inte har en egen lokal utan erbjuder hygienisk behandling genom hembesök eller liknande måste du göra en anmälan av verksamheten i den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring med mera.

Utökad anmälningsplikt från 1 juli 2021 för verksamheter med hygieniska behandlingar
Förändringar i 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innebär att fler typer av behandlingar blir anmälningspliktiga. Om du startar en ny verksamhet som kan medföra risk för annan smitta än blodsmitta, behöver du anmäla din verksamhet.

Förändringen i förordningen är ny och det är fortsatt inte helt klart exakt vilka behandlingar som innebär att en verksamhet blir anmälningspliktig. De behandlingar som i dagsläget har konstaterats som anmälningspliktiga utifrån förändringen i förordningen är följande:

 • Behandlingar där rakkniv används mot huden
 • Håltagning i öron med håltagningspistol

Befintliga verksamheter som omfattas av de förändrade reglerna ska ha anmält sin verksamhet till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast 1 september 2021.

Blankett - Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling Pdf, 272.8 kB.

Bassängbad

Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor är anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktiga bad är: bassäng, bubbelpool, dammar, tankar, tunnor, kar. Du som har verksamheten ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Som verksamhetsutövare behöver du ha en fungerande dokumenterad egenkontroll för att förebygga att risker för människors hälsa inte uppstår. 

Blankett - Anmälan om verksamhet med bassängbad Pdf, 280.7 kB.

Skola, förskola, fritids

För att starta en skola, förskola eller fritids behöver du skicka in en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anmälningsplikten gäller även befintliga verksamheter där det till exempel sker större förändringar i byggnader, barnantal eller byte av lokaler.

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten ska kunna se att lokalerna uppfyller de krav som finns enligt gällande bestämmelser. Det ställs till exempel krav på att lokalerna ska vara utformad på ett ändamålsenligt sätt för verksamheten. För skolor och förskolor är det särskilt viktigt med tillräcklig ventilation, en god ljudmiljö och bra städrutiner.

De som driver skolor och förskolor ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppkommer. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera ventilation och städning, ta fram en aktuell lista över de kemikalier som används i verksamheten och skaffa bra rutiner för avfall. Det är också viktigt att ha en klar ansvarsfördelning för verksamheten. Rutiner för fortlöpande kontroll av verksamheten, kemikalieförteckning och ansvarsfördelning behöver vara dokumenterade i enlighet med Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Blankett - Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola Pdf, 1.4 MB.

Solarier

Innan du öppnar eller tar över ett solarium ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan behöver göras minst 6 veckor innan verksamheten ska starta. 

Solarier omfattas bland annat av bestämmelser enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar samt miljöbalkens generella krav på egenkontroll. För solarium ställs bland annat krav på följande:

 • Du måste kunna förvisa dig om att den som solar är minst 18 år, kan uppfyllas antingen genom att du som bedriver solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna. Att enbart informera om 18-års gränsen räcker inte.
 • Solarier måste vara av UV-typ 3 och exponeringsschema ska finnas anslagen till varje solariebädd.
 • På eller intill varje solariebädd ska SSM:s informationsaffisch "Råd för att skydda din hälsa" finnas anslagen i A3-format och Texten ”Varning – Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud. Läs bruksanvisning. Använd skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.” ska finnas på solariet.
 • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för varje person som använder solariet.
 • Det måste finnas ett tidur som kan ställas in på lämplig soltid. I obemannade verksamheter får längsta möjliga soltid vara 15 minuter.

Du som bedriver ett solarium måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska vara skriftlig och behöver bland annat innehålla rutiner för städning, rengöring samt en förteckning av de kemikaliska produkter som används. Om verksamheten hanterar faroklassade kemikalier behöver även säkerhetsdatablad för dessa finnas.

Blankett - Anmälan för solarier Pdf, 272.8 kB.

Djur som far illa

Misstänker du att ett husdjur vanvårdas eller far illa, eller stör på grund av att det lämnas ensam för många timmar om dagen? Då ska du kontakta Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddslagen. Du kan ringa eller lämna in en anmälan på Länstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Djurskyddslagen gäller både för sällskapsdjur och lantbrukets djur och tillsynas av Länsstyrelsens djurskyddsinspektör. Läs mer om djurskötsel och djurskydd på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Döda djur på motorvägen

Trafikverket ansvarar för borttagande av döda djur som påträffas i anslutning till motorvägen. Om du hittar ett dött djur på motorvägssträckan mellan Nyköping – Oxelösund som behöver forslas bort, ta kontakt med Trafikverket Länk till annan webbplats..

Om du själv har kört på ett större vilt djur måste du märka ut platsen och ringa 112 och anmäla en viltolycka Länk till annan webbplats.. Det gäller: älg, rådjur, vildsvin, björn, dovhjort, lo, ren, kronhjort, utter, varg, örn, järv eller mufflonfår.

Vilda djur på tomten

Har du problem med vilda djur på din tomt? Om du har problem med vilda djur som till exempel grävling eller huggorm på din tomt, läs på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. om hur du ska gå till väga.

Bisvärm på tomten

Har du plötsligt fått en svärm med bin på tomten? Då ska du ringa Svärmtelefonen Länk till annan webbplats.. Att hämta bisvärmar är viktigt då risken annars finns att bisjukdomar sprids. Bisvärmar kan även vara skrämmande för allmänheten och är man allergisk kan det var mycket obehagligt att upptäcka en svärm i närheten där man bor. Eftersom svärmande bin gärna sätter sig i skorstenar eller håligheter i väggar kan de även söka sig dit om man inte ser till att fånga in dem. Det kan bli besvärligt för husägare att bli av med bin och därför värnar Sveriges biodlares riksförbund om att få information om upptäckta bisvärmar så de kan fångas in. Läs mer hos Sveriges biodlares riksförbund Länk till annan webbplats.

Djur inom detaljplanelagt område

Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att få ha följande djur inom detaljplanelagt område:

 • nötkreatur, häst, get, får eller svin
 • pälsdjur som inte är sällskapsdjur
 • orm
 • tupp
 • mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempel höns)

Anledningen till att detta behöver prövas är att djuren kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör därför en bedömning om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor, eller om platsen är olämplig.

Tyngdpunkten vid tillståndsprövningen läggs vid att djurhållningen inte ska orsaka störningar för grannar. Exempel på störningar som kan uppstå vid djurhållning är ljud, lukt eller flugor.

Vid hållande av höns har vi som policy att du behöver höra med dina grannar inom 50 meter från din tomtgräns.

Här hittar du blankett för ansökan om djur inom detaljplanelagt område Pdf, 224.2 kB.

Vid ansökan om djur inom detaljplanelagt område tas en handläggningsavgift ut motsvarande 3 timmar. Detta gäller dock inte ansökan för tillstånd av orm. Ingen avgift tas ut vid denna ansökan.

 

Hundar

Tillsyn över hunden

Hundägare ska ha sådan tillsyn över sin hund att den inte orsakar skada eller obehag, och hundägaren är alltid ersättningsskyldig om hunden orsakar skada.

Generellt får en hund aldrig springa lös okontrollerat, även om det inte är koppeltvång.

I våra lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun står vad som gäller om koppeltvång för hundar och vistelse på allmänna platser. Enligt föreskriften ska hundar alltid hållas kopplade inom följande områden:

 • Järntorget
 • elljusspåret på Jogersö
 • badplatser
 • lekplatser
 • parkanläggningar
 • skolområden
 • begravningsplatser

Enligt jaktlagen och jaktförordningen ska hundar hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt under tiden 1 mars till 20 augusti. Det innebär inte automatiskt att hunden måste gå i koppel, men den måste stå under sådan lydnad som om den vore kopplad.

Under övrig tid av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt när de inte används till jakt.

Plocka upp

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna ska förorening efter hundar plockas upp inom områden med detaljplan och läggas i därför avsedd behållare, eller tas med hem.

Herrelösa eller aggressiva hundar

Polismyndigheten ska i första hand kontaktas när det gäller frågor eller anmälningar som rör lösspringande eller aggressiva hundar.

Hundbad och hundgårdar

Det är tillåtet för dig att ta med din hund till kommunens badplatser under förutsättning att den är kopplad. Om din hund behöver bada finns det dessutom särskilda hundbadplatser på Jogersö respektive Femöre. Badplatserna är tydligt skyltade från respektive parkering, se även kartan nedan. Hundbaden är från klippor som är lätt sluttande så det är möjligt för hunden att gå ner i vattnet. I kommunen finns också en hundrastgård där din hund får springa fritt, se kartan nedanför.

Katter

Som ägare är det viktigt att komma ihåg att katter liksom hundar, kan orsaka en del olägenheter för andra. Enligt miljöbalken ska husdjur förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Skador på planteringar, bilar och liknande egendomsskador räknas dock inte som en sådan olägenhet.

Enligt lagen om tillsyn över hund och katt ska katter hållas under sådan tillsyn, som krävs för att förebygga att de orsakar skador. Polisen ansvarar för att denna lag efterföljs.

Vilda fåglar

Det händer att vi får in klagomål om vilda fåglar. När många fåglar samlas i tätbebyggda områden uppstår störningsproblem genom att fåglarna för oväsen, och under häckningsperioden kan många fåglar uppträda aggressivt och attackera människor.

Fåglarna utgör i de allra flesta fall inte någon olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken, utan det är fastighetsägarens ansvar att se till att fåglar till exempel inte kan boa sig på byggnader.

Tips till dig som störs av vilda fåglar:

 • Rensa tak och hängrännor från gamla bon
 • Gör tak och hängrännor otillgängliga genom att till exempel spänna upp trådar
 • Sköt kompost och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.

Även olika skrämselmetoder kan användas såsom rovdjursattrapper eller ljud som skrämmer fåglar. Ljus och rörelser kan också ha skrämmande verkan.

Sveriges ornitologiska förening - BirdLife Sverige Länk till annan webbplats., har tips på hur fåglar kan bekämpas utan att de skadas.

Kom ihåg att visa hänsyn mot dina grannar, lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit.

Har du hittat en till synes övergivna fågelunge? Läs råden om fågelungar hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest har konstaterats hos vildsvin i Västmanland. Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetar just nu med att vidta åtgärder och samordna med berörda myndigheter för att förhindra att smittan når Södermanland.

Hjälp till att minska smittspridning

Om du hittar ett sjukt eller dött vildsvin, var som helst i landet, ska det rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Länk till annan webbplats.

För att undvika att mer smitta kommer in i Sverige

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte på marken efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från andra länder där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.

Följ utvecklingen på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats. samt

Kommunens badplatser

Under sommaren tas regelbundet badvattenprover vid badplatserna på Jogersö, Stenvik och Vivesta. Resultat från provtagningen kan du se på sidan Badplatsen hos Havs- och vattenmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Hundbad

Det finns två officiella hundbadplatser i kommunen, en på Jogersö och en på Femöre.

Hundbad och hundrastgårdar

Kontakta oss

Du kan ringa oss under våra telefontider. Om du vill boka en telefontid eller videomöte vid ett annat tillfälle, mejlar du till miljo@oxelosund.se och berätta vad ditt ärende gäller och att du vill boka en tid.

Telefontider Miljö
Tisdagar kl. 9-11
Onsdagar 13-15
Fredagar kl. 9-11

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post miljo@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer