Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Byggnader, bebyggelseområden och allmäna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har ett förstärkt skydd. Dessa får inte förvanskas. Det är viktigt att du tar reda på om ditt hus har ett sådant värde. Det kan innebära begränsningar på vad du får göra med fastigheten.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss förstå samhällsutvecklingen, människors livsvillkor och synsätt. Ett kulturarv som bevaras, används och utvecklas spelar en viktig roll för hållbar samhällsutveckling. Ett synligt och vitalt kulturarv attraherar besökare och skapar sysselsättning, det kan bidra till integration och samhällsengagemang, tillväxt och stolthet. Kulturarvet är en stor del av platsens identitet och själ.

Kulturhistoriska byggnader i Oxelösund

Oxelösunds historia är fylld av berättelser med koppling till havet och de personer som varit beroende av havet genom fiske, lotsverksamhet och hamnen. Anläggningen av en järnväg 1877 och utbyggnaden av hamnen betydde mycket för Oxelösund. Många sommarstugor med glasverandor och badhus byggdes och även ett badhotell med societetssalong.

Det var bildandet av Oxelösunds Järnverk AB 1913 som blev början till den nya utvecklingen för Oxelösund. Järnverket expanderade och 1978 bildades Svenskt Stål AB (SSAB). I takt med järnverkets utveckling växte och förändrades samhället och behovet av bostäder ökade. Den gamla bebyggelsen med äldre trähus ersattes av moderna flerfamiljshus och gator och gatunät drogs om. Staden genomgick därför stora förändringar under 60-talet.

Dagens Oxelösund har starkt formats av hamnens och industrins utveckling, men det småskaliga och marina präglar fortfarande staden. Kontrasten mellan den idylliska skärgårdsmiljön och det storskaliga industrilandskapet gör Oxelösund unikt.

Vad säger lagen om kulturmiljö?

För att byggnader ska kunna bevaras på ett bra sätt till kommande generationer finns det olika sätt att skydda dem från förvanskning och låta dem behålla sina karaktärsdrag.

I detaljplanen kan värdefull bebyggelse skyddas med varsamhetsbestämmelser. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som används vid bygglovsprövning. Det finns tre olika sätt att skydda en byggnad eller en bebyggelsemiljö via en detaljplan och det är genom litet q, stort Q och k.

Väldigt många värdefulla byggnader omfattas inte av något formellt skydd så som byggnadsminnesmärkning eller detaljplaneskydd, men det betyder inte att de kan hanteras hur som helst. Plan- och bygglagens varsamhetsbestämmelser samt förbud att förvanska gäller alla byggnader i Sverige. Nedan kan du läsa om tre viktiga paragrafer i lagen som skyddar byggnader mot förvanskning vid underhåll och ändringar.

8 kap. 13 § Plan och bygglagen säger att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

8 kap. 14 § Plan- och bygglagen säger att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

8 kap. 17 § Plan- och bygglagen säger att ändringar av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Begreppet ”8:13-område” används av sakkunniga och det syftar till 8 kap. 13 § i Plan och bygglagen som i sin tur avgör om en byggnad eller ett område har kulturvärden.

Oxelösunds kommun låtit Sörmlands museum ta fram en kulturhistorisk områdesbeskrivning. Här finns övergripande riktlinjer för områden och byggnader. För att ytterligare visa på värden och hantering av specifika områden tar Oxelösund kommun fram riktlinjer för dessa.

Bevarandeplaner och riktlinjer är inte juridiskt bindande men tungt vägledande i om området eller byggnaden bedöms vara kulturhistoriskt värdefull.

Även om din byggnad inte är utpekad i detaljplan, områdesbeskrivning eller riktlinjer kan det ändå ha värden som är värda att bevara! Därför är det av stor vikt att du tar kontakt med bygglovsavdelningen för en bedömning.

Byggnadsminnen i Oxelösund

Bild på det gamla vattentornet i Oxelösund

Det gamla vattentornet från sent 1800-tal är ett byggnadsminne i Oxelösund. Det står på en bergshöjd strax utanför Oxelösunds stadskärna.

Vattentornet byggdes år 1899 men i takt med att Oxelösund växte och invånarna blev fler så behövdes ett nytt vattentorn. Nya vattentornet stod klart 1963 med en kapacitet på 9 gånger mer än det gamla. Det gamla användes som reserv under några år men har varit helt ur bruk sedan 1970. Det var ett tag tal om att riva det gamla vattentornet men tillslut år 1985 förklarades det som byggnadsminne. Samma år genomfördes en renovering av tornet för att laga delar som förstörts genom åren.

Tornet är idag en vacker sevärdhet som finns att se mellan Oxelösunds stadskärna och järnverket, strax norr om vägen mot Gamla Oxelösund. Följ vägen upp för kullen längs med Thulegatan, sedan kan du promenera en bit över berget för att komma fram till tornet.

Användbara länkar

I Sörmlands museums inventering av Oxelösund Pdf, 77.6 MB. kan du läsa om varje bostadsområdes historik samt dess kulturhistoriska värde. I inventeringen finns även riktlinjer för varje område.

Kontaktinformation

Välkommen att boka besök för personlig rådgivning för att få svar på dina frågor om bygglov och anmälan. Boka en tid för telefon, videomöte eller besök i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan också boka tid via mejl eller telefon. Ange vilken fastighet/adress din fråga gäller.

Telefontider Bygglov
Måndagar: kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

Välkommen att boka en tid med oss!

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00

E-post bygg@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer