Dalgångens förskola

Rektorn har ordet

Varmt välkommen till Dalgångens förskola!

Vår förskola är en mötesplats där alla människor möts med glädje och nyfikenhet. Ett välkomnande förhållningssätt innebär för oss att bemöta små som stora med respekt genom att lyssna och försöka förstå. Hos oss är alla värdefulla.

Det är viktigt att skapa en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och pedagoger genom att ha en öppen dialog och ett respektfullt förhållningssätt till varandra. Vi ser barnen som kompetenta individer och alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov i en stimulerande och rolig utbildning som utmanar deras nyfikenhet och lust att lära.Vi utformar pedagogiska lärande lekmiljöer som inbjuder till kreativt utforskande tillsammans med medforskande pedagoger. Miljön inne och ute ska vara tillåtande, locka till nyfikenhet och lust, utmana och vara föränderlig utifrån de barn som är på förskolan.

Vårt arbete tar avstamp i skollagen, förskolans läroplan (Lpfö18) och FNs barnkonvention.

 

Varmt välkommen till Dalgångens förskola!

Förskolan består av avdelningarna Förseglet och Storseglet

Förseglet

På Förseglet vistas våra yngsta barn, 1-3 år, i två grupper som heter Brisen och Vinden. På Förseglet finns ett arbetslag med sex personer, med tre pedagoger knutna till varje grupp.

Storseglet

På Storseglet finns två barngrupper i åldrarna 3-5 år, som heter Havet och Vågen. På Storseglet finns ett arbetslag med sex stycken pedagoger där tre pedagoger ansvarar för respektive grupp.

Våra utvecklingsgrupper

Vi arbetar i olika utvecklingsgrupper för att utveckla förskolans utbildning och dess kvalité.

Barnhälsogrupp

Syftet med Barnhälsogruppen är att dela och utveckla sina kunskaper kring hur varje enskilt barn och barngrupp ska kunna stöttas utifrån sina förutsättningar.

Vi följer upp arbetet med barnen tillsammans i gruppen kontinuerligt. På våra BHG-möten är även representanter från centrala barn och elevhälsan med och bidrar med sin kompetens. I centrala barn- och elevhälsan i kommunen finns det medarbetare med olika kompetenser. Det finns bland annat specialpedagoger och logopeder som vi samarbetar med för barnens bästa i vårt arbete.

Likabehandlingsgrupp

Vårt likbehandlingsarbete genomsyrar hela utbildningen och avspeglas i de vardagliga rutinerna, planerade och spontana undervisningstillfällen där pedagogernas förhållningssätt är ett av våra viktigaste verktyg. På vår förskola har vi en Likabehandlingsgrupp som reflekterar tillsammans utifrån vår likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för att utbildningen ska vara fri från alla former av kränkande behandling och diskriminering.

Grön Flagg-grupp

Dalgångens förskola har utmärkelsen/certifiering Grön Flagg och vi vill inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara det första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling. Under 2022-2023 arbetar vi med målen: Språk, Barnkonventionen och Demokrati i vårt Grön Flaggarbete. Grön Flagg-gruppen reflekterar tillsammans hur vår utbildning ska bidra till och hur vi arbetar med hållbar utveckling.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare registrerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i appen TYRA. I appen tar du också del av information från förskolan.

Så här loggar du in i appen Tyra. Pdf, 121.6 kB.

Frånvaro

När barnet är frånvarande oavsett orsak behöver du meddela förskolan att ni inte kommer. Detta gör du genom att frånvaroanmäla i Schoolsoft eller kontakta förskolan genom att ringa eller skicka sms. Skickar du sms så är det viktigt att du ser att vi har bekräftat att vi har sett meddelandet. Annars försök igen.

När ni kommer tillbaka till förskolan meddelar du det innan kl. 13 dagen innan.

Det är viktigt att ditt barn orkar vara med i förskolans verksamhet efter att ha varit sjuk. Kom ihåg att det är barnets allmänna tillstånd som avgör när barnet orkar delta i förskolans verksamhet igen. För smittorisken är det av stor vikt att ditt är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Det är viktigt att du följer sjukvårdens råd och rekommendationer vid smitta.

Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista symptom, kräkningen/diarrén, samt fått tillbaka sin matlust och ork. Kontakta personalen på avdelningen om du har några frågor eller funderingar.

Vid all sorts frånvaro behöver du meddela förskolan angående kosten. Har ditt barn specialkost är det extra viktigt att köket blir meddelad detta via ditt barns pedagoger.

Avdelning Förseglet, 0155-384 66, 070-567 13 02
Avdelning Storseglet 0155-384 39, 070-567 13 04

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling (studiedagar) följande datum.

Förskolan har stängt hela dagen:

Läsåret 2022-2023

Måndag 5 septemer 2022
Måndag 7 november 2022
Måndag 9 januari 2023
Måndag 17 april 2023
Måndag 12 juni 2023

Läsåret 2023-2024

Fredag 18 augusti
Fredag 27 oktober
Måndag 8 januari
Onsdag 8 maj
Måndag 10 juni

Har du frågor kontakta rektor.

När du tackat ja till erbjuden plats kommer förskolans pedagoger ta kontakt med dig inför introduktionen. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med information som du behöver inför er start på förskolan.

På Dalgångens förskola vill vi att barnen ska få en bra start i sitt livslånga lärande i en trygg och stimulerande miljö. Vi strävar efter ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Under introduktionen lägger vi tillsammans grunden för dig och barnet att få en god insyn i förskolans värld och att ni får möjlighet att få inblick i den utbildning vi erbjuder.

Vi använder oss av 7-14 dagars inskolning som grund, och under introduktionens första dagar är du som vårdnadshavare tillsammans med barnet på förskolan. Detta ger trygghet och stöd för barnet samt att du som vårdnadshavare får en möjlighet att lära känna personal och bekanta dig med förskolans verksamhet och rutiner. Du och ditt barn lär er tillsammans känna verksamheten. Vi anpassar introduktionens längd efter barnens behov.

Tips inför första dagen på förskolan:

 • Förbered gärna genom att namnmärka barnets alla tillhörigheter.
 • Ta med ombyte och ytterkläder efter alla väder för lek både inomhus och utomhus.
 • Informera oss om eventuella allergier och specialkost.
 • Det kan även vara bra att ta med något som gör att barnet känner sig trygg, till exempel ett gosdedjur.
 • Det är viktigt att du som vårdnadshavare visar barnet att förskolan är en rolig och trygg plats för då kommer barnet också känna det så småningom.

Vi ser fram emot att lära känna er!

Kostenheten tillagar och serverar måltider till Dalgångens förskola. Vår ambition är att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Samtliga matsedlar och måltider planeras enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och skollagen.

Kök telefon 070-567 20 22

Matsedel

Vår kokerska sätter upp våra matsedlar i våra hallar.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Här kan du läsa mer om specialkost och hur du gör för att ansöka om specialkost.

Kvalitet och utveckling

Under utbildningsåret 22/23 kommer Oxelösunds förskolor fokusera på:

 • Språkutveckling
 • Spedagogiska lärmiljöer kopplat till specialpedagogik för lärande och digitalisering.
Vi utgår från Läroplanen för förskolan (2018).

Språkutveckling

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Pedagogiska lärmiljöer

På vår förskola ska barnen mötas av pedagogiska lärmiljöer som är trygga, varierande, lustfyllda och lärorika. Lärmiljöerna ska inspirera barnens nyfikenhet och ge utrymme för barnens egna inititativ, erfarenheter, fantasi och kreativitet. Barnen ska mötas av närvarande pedagoger som varierar sina arbetssätt med utgångspunkt i Läroplanen för förskolan (2018) och tillsammans med barnen skapar stimulerande och tillgängliga lärmiljöer för alla.

Specialpedagogik för lärande

I detta arbete ska pedagogerna ges fördjupad kunskap och förståelse kring grundläggande specialpedagogiska perspektiv och förhållningssätt. Pedagogernas förhållningssätt i undervisningen och i möten med barnen är en viktig faktor för att skapa trygghet och möjligheter för alla barn att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar och behov.

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (Skollagen 1kap 4paragrafen)

Digitalisering

I den nationella digitaliseringsstrategin som Regeringen tagit fram används uttrycket adekvat digital kompetens för att tydliggöra att den digitala kompetensen förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg. Uttrycket adekvat digital kompetens används även för att markera att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå för digital kompetens då den succesivt behöver utvecklas utifrån samhällets krav och barns förutsättningar. På båda förskolorna ser vi digitala verktyg som ett pedagogiskt verktyg med barns kreativitet och uttryck i fokus. Digitala verktyg är ett av alla våra pedagogiska redskap som vi använder på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande.

Likvärdig förskola och det Kompensatoriska uppdraget

Förskolan är en betydelsefull del i en likvärdig utbildning, eftersom en förskola med hög kvalitet skapar goda förutsättningar för lärande för alla barn. Likvärdighet handlar inte om att alla barn ska få precis samma utan att alla ska få utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Förskolornas arbete med Barnhälsogrupp utvärderas regelbundet för att vara ett stöd i vårt arbete. Pedagogerna anpassar arbetssätt och ger barnen den hjälp de behöver och skapar på så sätt möjligheter för barnen att lyckas.

Vision Likabehandlingsarbete

Vårt likabehandlingsarbete bygger på vår gemensamma värdegrund och våra värdeord, VÄLKOMNANDE, NYFIKENHET, DELAKTIGHET, TILLSAMMANS. Likabehandling betyder inte att alla barn ska behandlas lika utan att barnen blir behandlade utifrån sina förutsättningar.

 • Vår förskola är en mötesplats där alla människor möts med glädje och nyfikenhet. Ett Välkomnande förhållningssätt innebär för oss att bemöta små som stora med respekt genom att lyssna och försöka förstå. Hos oss är alla värdefulla.
 • Barnens Nyfikenhet fångas och utmana av närvarande och medforskande pedagoger i tillåtande miljöer.
 • Barnens Delaktighet styrs av deras nyfikenhet och intressen. Alla deltar utifrån sin förmåga.
 • Barnens olika kompetenser bidrar till att hitta glädjen i att leka, lära och utvecklas Tillsammans

I vår Likabehandlingsplan kan du läsa mer om vårt likabehandlingsarbete. Pdf, 362.3 kB. Pdf, 1.1 MB.

Medvetna pedagoger och ett undervisande förhållningssätt

På förskolorna är vi observanta på och visar intresse för forskning som bidrar till att utveckla vår undervisning. Alla pedagoger arbetar utifrån Läroplanen för förskolan 2018 och följer den röda tråden i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi följer tillsammans barnen i deras olika lärprocesser, dokumenterar, reflekterar och följer upp för att kunna anpassa utbildningen utifrån läroplanen för förskolan, förskolans mål samt alla barns olika individuella behov. En medveten pedagog för oss kännetecknas av lyhördhet, gott bemötande, respekt för ALLA vi möter i förskolan, ansvar, medforskande och en person som vågar prova. Pedagogerna strävar efter att ha de entreprenöriella kompetenserna i fokus.

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas, analyseras och utvecklas. Det gör vi för att få kunskap kring hur vår utbildning, dess organisation, innehåll och genomförande kan främja varje barns utveckling och lärande. På vår förskola pågår systematiskt kvalitetsarbete hela tiden och all utbildning som vi planerar och genomför, följs upp och utvärderas i relation till läroplanen för förskolan (2018) och våra lokala mål för att vi ska kunna utveckla utbildningen på förskolan.

Tillsammans strävar vi efter att utveckla vår utbildning så vi alla känner oss delaktiga och skapar en nyfikenhet på våra förskolor.

Kontaktinformation

Dalgångens förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress
Ramdalsvägen 1

Telefon
Avdelning Förseglet 0155-384 66, 070-567 13 02
Avdelning Storseglet 0155-384 39, 070-567 13 04

Rektor Charlotte Axelsson charlotte.axelsson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer