Kommunens organisation

På de här sidorna hittar du allmän kommuninformation, såsom hur kommunen styrs och vilka våra politiker är. Du hittar information om hur du kontaktar kommunen, hur du skickar och betalar fakturor till kommunen samt information skattesatser med mera.

Vem styr kommunen?

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vid sidan av den politiska organisationen finns en tjänstemannaorganisation som ser till att besluten genomförs. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser och i olika nämnder. Merparten av de förtroendevalda är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Här hittar du information om vilka politikerna är i vår kommun samt kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Här fattas det beslut som till exempel skattesatsen, mål och budget. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Som medborgare kan du välja vilka som ska få styra kommunen vart fjärde år, men du kan även göra din röst hörd genom att till exempel lämna ett medborgarförslag, lämna en synpunkt eller kontakta en politiker.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för vem som helst att komma och lyssna. Du kan även följa sammanträdet via webbsändning. Sammanträdena är i Eventsalen på Koordinaten oftast 18.00.

Sammanträden i utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen har öppna sammanträden för beslutsärenden men inte under informationsärenden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inte öppna sammanträden för allmänheten.

Politiska partier representerade i Kommunfullmäktige

Centerpartiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kristdemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liberalerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moderaterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialdemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sverigedemokraterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänsterpartiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Porträtt av Mårthen Backman

Ordförande
Mårthen Backman (M)

E-post marthen.backman@oxelosund.se
Telefon 073-057 34 79

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen och de kommunala bolagen i vilken kommunen direkt eller indirekt utövar bestämmandeinflytande – nedan tillsammans benämnd kommunkoncernen- ska ur kommunstyrelsens lednings- och styrningsperspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inför kommunkoncernen.

Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar verksamheter som

 • Utveckling av den kommunala demokratin
 • Kommunens personalpolitik, samt övergripande personalpolitik för bolagskoncernen
 • Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthållas samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
 • Arbetet med att effektivisera kommunens hela verksamhet
 • Omvärldsrelationer av betydelse för kommunens utveckling
 • Utveckling av brukarinflytande

Kontaktinformation

Porträtt på Dag Bergentoft

Kommunalråd
Dag Bergentoft (M)

Telefon 0155-385 00
E-post dag.bergentoft@oxelosund.se

Porträtt på Linus Fogel

Oppositionsråd
Linus Fogel (S)

Telefon 0155-381 02
E-post linus.fogel@oxelosund.se

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. I Oxelösund finns det fyra nämnder förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. De allra flesta ärenden som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. Nämnderna beslutar inom sina speciella ansvarsområden. Till exempel utför Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden uppgifter enligt miljöbalken och Vård- och omsorgsnämnden uppgifter enligt Socialtjänstlagen.

 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdestider för samtliga nämnder 2023 Öppnas i nytt fönster.

Förvaltningar

Kommuns verksamhet är uppdelad i fem förvaltningar. Förvaltningarnas uppdrag är att utföra de beslut som fattas politiskt i nämnderna. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman. I varje förvaltning finns sedan en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Social- och omsorgsförvaltningen
 • Äldreomsorgsförvaltningen

Så här är kommunen organiserad

Oxelösunds kommun bedriver en del av den kommunala verksamheten i bolagsform.

Vi talar om den kommunala koncernen inklusive både kommunala bolag och de verksamheter som bedrivs i mer traditionell förvaltningsform. Det kommunala bolaget ska alltid tillgodose ett kommunalt intresse. Bolaget är således ett instrument för kommunal verksamhet och ska styras på samma sätt som traditionell kommunal verksamhet. Hänsyn till lagstiftning måste göras men avsiktsförklaringen gäller. Kommunstyrelsen är en kommunkoncernstyrelse, en ledningsfunktion både för bolag och övrig kommunal verksamhet.

Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) är moderbolag för övriga bolag. VD är kommunens ekonomichef Magnus Peterson.

Förab äger i sin tur:

Oxelösunds kommun är dessutom delägare i följande företag:

 • Oxelösunds Hamn AB (50%)
 • Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (43%)
 • Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB (20%)

Kommunen är en politiskt styrd organisation och alla anställda ska jobba för att uppnå de politiska mål och beslut som fattas. Vi ska också följa upp och utveckla verksamheten. En utgångspunkt i det arbetet är kommunens ledord - medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet. Ledorden är värdegrunden/förhållningssättet i det vi gör.

Politiken beslutar om vision och mål. Förvaltningen bryter ner målen. Det som ska vara styrande förs vidare i organisationen till varje enskild medarbetare via enheterna/avdelningarna/arbetsplatserna. Aktiviteter som planeras under året för att nå målen skrivs in i en handlingsplan. En koppling till handlingsplanen ska finnas i varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning. Det ska vara tydligt för alla hur det egna arbetet bidrar till helheten och det som kommunen vill åstadkomma.

Det arbete som görs följs upp i medarbetarsamtal, lönesamtal och på arbetsplatsträffar genom uppföljning av handlingsplanen. Sammantaget blir det förvaltningens resultat. Respektive nämnd får löpande under året ta del av resultaten. Två gånger om året tar också Kommunfullmäktige del av uppföljningen.

Revisionen är ett demokratiskt organ för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Uppgiften för de förtroendevalda revisorerna är att pröva verksamheten som kommunstyrelsen och kommunens nämnder ansvarar för. Till stöd använder revisionen sakkunniga biträden. Prövningen gäller om arbetet är effektivt, har hög kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

I revisorernas uppgift ingår också att undersöka om verksamheten sköts på ett lämpligt sätt ur ett ekonomiskt perspektiv, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till revisorerna

Titel

Namn

E-post

Ordförande

Vakant (S)


Vice ordförande

Håkan Lindqvist (M)

hakan.lindqvist@oxelosund.se

Ledamot

Susanne Carlsson (S)


Ledamot

Eva-Lena Lindgren (KD)


Ledamot

Vakant (V)De rådgivande organen i Oxelösunds kommun har ingen beslutandefunktion utan fungerar som en medborgardialog mellan kommuner och en del intresseorganisationer. Råden kan komma med synpunkter på områden som berör deras intressen.

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor (KRFF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer verksamma i kommunen.

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor är organisatoriskt knuten till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser bland sina politiker två ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare för dessa.

Föreningar som är representerade i rådet:

 • Demensföreningen
 • DHR Rörelsehinderförbundet
 • Hörselskadades Riksförbund
 • Nyköpingsortens Diabetesförening
 • Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd
 • Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
 • Strokeföreningen
 • Autism- och Aspergersföreningen Södermanland
 • Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland
 • Föreningen Östra Sörmland HjärtLung
 • Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland

Kontaktinformation

Ordförande Dag Bergentoft

Telefon 0155-385 00
E-post dag.bergentoft@oxelosund.se

Sekreterare Pia Rodén

Telefon 0155 381 95
E-post pia.roden@oxelosund.se

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

KPR väljs för en period om fyra år och består av 4 politiker utsedda av Vård- och omsorgsnämnden och 14 personer valda från de olika pensionärsorganisationerna.

KPR har fyra sammanträden per år och även fyra arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Kontaktinformation

Ordförande Katarina Berg

Telefon 072 -141 51 58
E-post katarina.berg@oxelosund.se

Sekreterare Lena Lundin

Telefon 0155 385 04
E-post lena.lundin@oxelosund.se

Föreningsrådet

Oxelösunds Föreningsråd är en paraplyorganisation för Oxelösunds föreningar. Föreningsrådet är en samarbetsorganisation för föreningar och grupper med verksamhet i Oxelösund. Medlemmar är föreningar som är registrerade i Oxelösunds föreningsregister. Du är alltid välkommen till oss om du behöver råd eller har förslag på nya aktiviteter och projekt.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer