Loggan för Oxelösunds kommun

Kommunens organisation

På de här sidorna hittar du allmän kommuninformation, såsom hur kommunen styrs och vilka våra politiker är. Du hittar information om hur du kontaktar kommunen, hur du skickar och betalar fakturor till kommunen samt information skattesatser med mera.

Hur fungerar en kommun?

Du och alla andra oxelösundsbor som får rösta i kommunalvalet bestämmer vilka som styr vår kommun.

En kommun är en regelstyrd offentlig organisation som är anförtrodd myndighetsutövning. Det innebär enligt grundlagen Regeringsformen att all makt utgår från folket, den offentliga makten utövas enligt lagar och beslutanderätten i kommunen utövas av den folkvalda kommunfullmäktige.

I Kommunallagen anges gränserna för vad kommunerna får göra, på vilket sätt och för vem. Detta är den kommunala kompetensen (befogenheterna). Den finns dessutom beskriven i ett antal principer såsom jämställdhetsprincipen och offentlighetsprincipen. I Förvaltningslagen, som styr alla offentliga organ, regleras särskilt myndigheternas upplysningsplikt. I båda lagarna fastställs hur insyn och överprövning ska ske.

Kommunens uppgifter är därutöver reglerade i speciallagar som Socialtjänstlagen och Skollagen. Förutom barnomsorg, skola och socialtjänst är andra uppgifter samhällsplanering, bygglov och miljötillsyn.

Myndighet

En myndighet är ett organ som är vald av en församling som är tillsatt genom allmänna val. För kommunal verksamhet är det kommunfullmäktige som utser ledamöter i nämnderna och styrelserna. Varje nämnd och styrelse är en myndighet. En myndighet kännetecknas av att den bestämmer ensidigt över invånarna i enlighet med lag och bestämmelser.

Kommunfullmäktige

Ledamöterna i kommunfullmäktige är folkvalda, det vill säga de väljs av dig som bor i kommunen vid val till kommunfullmäktige vart fjärde år. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Kommunfullmäktige i sin tur väljer ledamöter och ersättare i de politiska nämnderna, utskotten och beredningarna.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har. Länk till annan webbplats.

Porträtt av Mårthen Backman

Ordförande Kommunfullmäktige
Mårthen Backman (M)

E-post marthen.backman@oxelosund.se
Telefon 073-057 34 79

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett övergripande ansvar
för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet och ansvarar för
samordningen inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar verksamheter
som:

 • Utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytande
 • Kommunens personalpolitik
 • Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning och samhällsbyggnad
 • Omvärldsrelationer
 • Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet
 • Kollektivtrafik

Kontaktinformation

Porträtt på Dag Bergentoft

Kommunalråd
Dag Bergentoft (M)

Telefon 0155-385 00
E-post dag.bergentoft@oxelosund.se

Porträtt på Linus Fogel

Oppositionsråd
Linus Fogel (S)

Telefon 0155-381 02
E-post linus.fogel@oxelosund.se

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. I Oxelösund finns det fyra nämnder förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. De allra flesta ärenden som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. Nämnderna beslutar inom sina speciella ansvarsområden. Till exempel utför Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden uppgifter enligt miljöbalken och Vård- och omsorgsnämnden uppgifter enligt Socialtjänstlagen.

 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdestider för samtliga nämnder 2024 Öppnas i nytt fönster.

Förvaltningar

Kommuns verksamhet är uppdelad i fem förvaltningar. Förvaltningarnas uppdrag är att utföra de beslut som fattas politiskt i nämnderna. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman. I varje förvaltning finns sedan en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

Så här är kommunen organiserad

Oxelösunds kommun bedriver en del av den kommunala verksamheten i bolagsform.

Vi talar om den kommunala koncernen inklusive både kommunala bolag och de verksamheter som bedrivs i mer traditionell förvaltningsform. Det kommunala bolaget ska alltid tillgodose ett kommunalt intresse. Bolaget är således ett instrument för kommunal verksamhet och ska styras på samma sätt som traditionell kommunal verksamhet. Hänsyn till lagstiftning måste göras men avsiktsförklaringen gäller. Kommunstyrelsen är en kommunkoncernstyrelse, en ledningsfunktion både för bolag och övrig kommunal verksamhet.

Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) är moderbolag för övriga bolag. VD är kommunchef.

Förab äger i sin tur:

Oxelösunds kommun är dessutom delägare i följande företag:

 • Oxelösunds Hamn AB (50%)
 • Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (43%)
 • Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB (20%)

Kommunen är en politiskt styrd organisation och alla anställda ska jobba för att uppnå de politiska mål och beslut som fattas. Vi ska också följa upp och utveckla verksamheten. En utgångspunkt i det arbetet är kommunens ledord - medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet. Ledorden är värdegrunden/förhållningssättet i det vi gör.

Politiken beslutar om vision och mål. Förvaltningen bryter ner målen. Det som ska vara styrande förs vidare i organisationen till varje enskild medarbetare via enheterna/avdelningarna/arbetsplatserna. Aktiviteter som planeras under året för att nå målen skrivs in i en handlingsplan. En koppling till handlingsplanen ska finnas i varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning. Det ska vara tydligt för alla hur det egna arbetet bidrar till helheten och det som kommunen vill åstadkomma.

Det arbete som görs följs upp i medarbetarsamtal, lönesamtal och på arbetsplatsträffar genom uppföljning av handlingsplanen. Sammantaget blir det förvaltningens resultat. Respektive nämnd får löpande under året ta del av resultaten. Två gånger om året tar också Kommunfullmäktige del av uppföljningen.

Revisionen är ett demokratiskt organ för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Uppgiften för de förtroendevalda revisorerna är att pröva verksamheten som kommunstyrelsen och kommunens nämnder ansvarar för. Till stöd använder revisionen sakkunniga biträden. Prövningen gäller om arbetet är effektivt, har hög kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

I revisorernas uppgift ingår också att undersöka om verksamheten sköts på ett lämpligt sätt ur ett ekonomiskt perspektiv, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till revisorerna

Titel

Namn

E-post

Ordförande

Benita vikström (S)

benita.vikstrom@oxelosund.se

Vice ordförande

Håkan Lindqvist (M)

hakan.lindqvist@oxelosund.se

Ledamot

Susanne Carlsson (S)

susanne.carlsson@oxelosund.se

Ledamot

Eva-Lena Lindgren (KD)

evalena.lindgren@oxelosund.se

Ledamot

Lars Johansson (V)

lars.johansson@oxelosund.se

Ledamot

Elisabeth Barkefors (M)

elisabeth.barkefors@oxelosund.se

Ledamot

Göran Larsson (S)

goran.larsson@oxelosund.se


De rådgivande organen i Oxelösunds kommun har ingen beslutandefunktion utan fungerar som en medborgardialog mellan kommuner och en del intresseorganisationer. Råden kan komma med synpunkter på områden som berör deras intressen.

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor (KRFF) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer verksamma i kommunen.

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor är organisatoriskt knuten till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser bland sina politiker två ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare för dessa.

Föreningar som är representerade i rådet:

 • Demensföreningen
 • DHR Rörelsehinderförbundet
 • Hörselskadades Riksförbund
 • Nyköpingsortens Diabetesförening
 • Reumatikerföreningen Nyköping med omnejd
 • Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
 • Strokeföreningen
 • Autism- och Aspergersföreningen Södermanland
 • Personskadeförbundet RTP Södra Sörmland
 • Föreningen Östra Sörmland HjärtLung
 • Synskadades Riksförbund Sydöstra Sörmland

Kontaktinformation

Ordförande Dag Bergentoft

Telefon 0155-385 00
E-post dag.bergentoft@oxelosund.se

Sekreterare Maria Lakkala

Telefon 0155 381 72
E-post maria.lakkala@oxelosund.se

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

KPR väljs för en period om fyra år och består av 4 politiker utsedda av Vård- och omsorgsnämnden och 14 personer valda från de olika pensionärsorganisationerna.

KPR har fyra sammanträden per år och även fyra arbetsutskottssammanträden. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Kontaktinformation

Ordförande Katarina Berg

Telefon 072 -141 51 58
E-post katarina.berg@oxelosund.se

Sekreterare Maria Lakkala

Telefon 0155 381 72
E-post maria.lakkala@oxelosund.se

Föreningsrådet

Oxelösunds Föreningsråd är en paraplyorganisation för Oxelösunds föreningar. Föreningsrådet är en samarbetsorganisation för föreningar och grupper med verksamhet i Oxelösund. Medlemmar är föreningar som är registrerade i Oxelösunds föreningsregister. Du är alltid välkommen till oss om du behöver råd eller har förslag på nya aktiviteter och projekt.