Oxelöskolan (årskurs F-9)

Oxelöskolan invigdes i juni 2021 och från höstterminen 2021 erbjuds en estetisk inriktning som byggs upp tillsammans med Kulturskolan, förskolan, F-9 verksamheten och fritidshemmet. Välkommen till Oxelöskolan och vår kreativa miljö!

Oxelöskolan 

Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar att Oxelöskolan är fylld av kreativa människor och om du också vill fördjupa dig i ämnen som teater, dans, musik, sång, bild och form – då kommer du att trivas hos oss! På Oxelöskolan utrycker du dig kreativt och får en bra teoretisk och praktisk grund inför din framtid. Undervisningen i teoretiska och estetiska ämnen håller hög kvalitet och din skoltid blir både intensiv och rolig.

Oxelöskolan erbjuder drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form.

Varmt välkommen till Oxelöskolan!

Ansök om plats

Här kan du ansöka om en plats på Oxelöskolan. Länk till annan webbplats.

Avslut av plats

Önskar du en skola i en annan kommun ansöker du till skolan direkt. Du behöver fylla i blanketten Grundskola - Avslut av plats och informera rektor eller skoladministratör på ditt barns skola om att du har ansökt om plats i annan kommun. Blankett hittar du bland e-tjänsterna i Självservice och på respektive skolas webbsida. Länk till annan webbplats.

Om ditt barn har behov av egenvård i skolan måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att skolans personal där eleven går kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på skolan om eleven vistas i skolan.

Rektor kan bedöma att personalen i skolan inte kan hjälpa eleven med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med skolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i skolan måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till skola ska det stå:

 • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
 • Om personalen får utföra åtgärden.
 • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
 • Vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på skolan.

Skolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att skolan har en handlingsplan för egenvård. Om eleven vistas på fritidshem så ska egenvårdsinsatserna inkludera fritidsverksamhet.

Som underlag kan skola använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av biträdande rektor, kurator, lärare i fritidshemmet, skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Vår elevsamordnare arbetar främst med uppföljning och förebyggande arbete kopplat till skolnärvaro.

Aktivitetspedagog

Malin Gillerius, 070-789 80 92, malin.gillerius@oxelosund.se

Biträdande rektor

Kristin Rasmussen Källströmer, kristin.rasmussen.kallstromer@oxelosund.se
Anna Wisselgren, anna.wisselgren@oxelosund.se
Nathalie Österberg, nathalie.osterberg@oxelosund.se

Elevsamordnare

Vår elevsamordnare arbetar främst med uppföljning och förebyggande arbete kopplat till skolnärvaro.

Regina Minhas Dahlqvist,: 070-567 16 43, regina.minhasdahlqvist@oxelosund.se

Kurator

Kuratorns uppgift är att arbeta med psykosocialt hälsoarbete. Det kan handla om samtal med elever, föräldrar, stöd vid kriser och konflikthantering med mera. Kuratorn deltar också i socialt nätverksarbete kring elever och samordnar kontakter med andra myndigheter. Om du som elev behöver stöd, du som vårdnadshavare behöver råd kring ditt barn är du välkommen att kontakta oss.

Jeanette Lidö, 070-567 05 27, jeanette.lido@oxelosund.se
Rosie Windsén, 0155-380 68, rosie.windsen@oxelosund.se

Skolsköterska

Monica Strandberg, 0155-386 30, monica.strandberg@oxelosund.se
Skolläkartid bokas via skolsköterskan.

Socialpedagog

Socialpedagoger arbetar för att främja elevernas välmående och trygghet i skolan. Detta görs genom samtal med enskilda och grupper av elever, i nära samarbete med skolans personal och hemmet.

Sophia Fredriksson, 076-529 61 80, sophia.fredriksson@oxelosund.se Länk till annan webbplats.
Staffan "Stiffe" Kjellberg, 072-147 29 74, staffan.kjellberg@oxelosund.se

Specialpedagog

Våra specialpedagoger och speciallärare arbetar övergripande med specialpedagogik och stöttar arbetslagen i arbetet med eleverna i klass. Ibland finns ett behov av ett riktat individuellt stöd som kontinuerligt följs upp. Vi satsar på att eleverna ska ingå i den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt och där är specialpedagog och speciallärare ett givet stöd för lärarna när det kommer till extra anpassningar och särskilt stöd. Som vårdnadshavare är du välkommen att kontakta dem vid frågor.

Charlotta Ehk, 070-567 07 59, charlotta.ehk@oxelosund.se
Karin Persson, 0155-383 92, karin.persson@oxelosund.se
Ulrika Granath Edlund, 076-529 46 61, ulrika.granath.edlund@oxelosund.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren arbetar med att förbereda dig inför ditt framtida val av utbildning, yrke och karriär. Detta görs genom olika aktiviteter såsom undervisning, studiebesök, föreläsningar, praktisk arbetslivsorientering (prao) med mera. Du får studie- och yrkesvägledning enskilt, i mindre grupp och i helklass.

Päivi Persson, 0155-386 24, paivi.persson@oxelosund.se

Oxelöskolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen de tider du arbetar eller studerar.

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 6.00-18.00. Vid behov håller vi öppet till 18.30. Du måste då meddela oss i god tid, minst två veckor i förväg.

Vistelsetiden registrerar du via Självservice  Länk till annan webbplats.senast torsdagen innan tiden ska börja gälla. Om du vill att barnet ska gå hem tidigare någon dag eller om barnet behöver vara kvar längre kontaktar du fritidsavdelningen.

Stängningsdagar

Följande dagar har fritidshemmet stängt för kompetensutveckling.

Läsåret 2023-2024

 • Torsdag 17/8
 • Fredag 18/8
 • Fredag 27 oktober
 • Måndag 8 januari
 • Torsdag 13 juni

Vi hoppas att ni har möjlighet att lösa tillsynen dessa dagar. Om du inte kan det kontaktar du rektor senast två veckor före varje datum.

Fritidshem under sommaren

Oxelösunds samtliga fritidshem slår ihop sina verksamheter vecka 27 - 30. Eleverna kommer att vara på Oxelöskolan. Information om när och hur tider ska lämnas får du från respektive skola.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för fritidshem i kommunen.

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Oxelöskolan är grundskola med estetisk inriktning och kulturskolan i vår verksamhet.

Vi har högt ställda förväntningar på elever och lärare.

På skolan går drygt 400 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Vi har hög personaltäthet och jobbar aktivt med att skapa tillgängliga lärmiljöer. På vårt lågstadium har vi tre lärare på två klasser i alla årskurser. På mellan- och högstadiet är det tre lärare på två klasser i många ämnen. Detta innebär att elever ofta ges möjlighet arbeta i mindre grupper än i helklass och vi har hög specialpedagogisk kompetens på skolan.

Via möblering och anpassningar på gruppnivå genom hela grundskolan skapar vi möjligheter att jobba så inkluderande som möjligt oavsett elevens förutsättningar.

Anmäl frånvaro

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro senast klockan 07:45 samma dag via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats. Observera att du först måste kryssa i rutan ”åtkomst från app” under Din profil i Schoolsoft för att kunna ladda ner appen till din mobil.

Du kan ange flera dagars frånvaro för ditt barn i samband med första sjukdagen eller anmäla frånvaro dag för dag. Du har även möjlighet att lägga in del av dag.

Du behöver också anmäla till fritids om ditt barn är frånvarande. Det gör du via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro via SMS.

Anmäl frånvaro i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand.

Kom ihåg – specialkost och skolskjuts (skoltaxi)

Har ditt barn specialkost kom ihåg att avbeställa den på telefon 0155-385 31 mellan klockan 7.00-8.30. Meddela även när ditt barn kommer tillbaka till skolan.

Kom ihåg att avboka skoltaxi hos Sörmlandstrafiken på något av följande sätt:

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt av. Diu behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledighet för ditt barn i Schoolsoft Länk till annan webbplats.

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet.

Här kan du lämna din synpunkt.

Skolans rutiner för användning av tolk

Skolan använder tolk vid följande tillfällen:

 • telefonsamtal till vårdnadshavare – för att boka en tid eller för att meddela information
 • föräldramöten
 • utvecklingssamtal
 • andra typer av möten med vårdnadshavare.

Vid möten med sekretessbelagt innehåll, så som överlämning från skolpsykolog, använder skolan tolk från tolkförmedling. Vid alla andra typer av möten och samtal använder skolan ofta anställd personal som tolkar.

Om vårdnadshavare själva vill ta upp känslig information på ett möte, så kan de i förväg be skolan om att boka tolk från tolkförmedling.

Inför föräldramöten behöver vårdnadshavare i behov av tolk meddela skolan det i god tid innan föräldramötet.

Översättningar:

Här kan du läsa skolans rutiner för användning av tolk på finska Pdf, 26.9 kB.

Här kan du läsa skolans rutiner för användning av tolk på tigrinja

Här kan du läsa skolans rutiner för användning av tolk på arabiska Pdf, 38 kB.

Här kan du läsa skolans rutiner för användning av tolk på ungerska Pdf, 641.8 kB.

Här kan du läsa skolans rutiner för användning av tolk på thai Pdf, 134.3 kB.

Här kan du läsa skolans rutiner för användning av tolk på polska Pdf, 108.7 kB.

Här kan du läsa skolans rutiner för användning av tolk på bosniska Pdf, 65.9 kB.

Här kan du läsa skolans rutiner för användning av tolk på ryska Pdf, 123.1 kB.

Kontaktinformation

Oxelöskolan
613 30 Oxelösund

Besöksadress
Folkegatan 1

Expedition
Telefon 0155-385 60
E-post oxeloskolan@oxelosund.se

Rektor Ylva Eriksson ylva.eriksson@oxelosund.se
Biträdande rektor Kristin Källströmer kristin.rasmussen.kallstromer@oxelosund.se
Biträdande rektor Anna Wisselgren anna.wisselgren@oxelosund.se
Biträdande rektor Nathalie Österberg nathalie.osterberg@oxelosund.se

 

 Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer