Föreningar och studieförbund

I Oxelösund har vi många föreningar. Genom att skapa bra möjligheter för föreningar att utveckla sina verksamheter, gör vi Oxelösund till en mer attraktiv stad att bo och leva i. Vill du starta en förening kan du läsa hur du gör här.

Personer vid ett bord


En överblick över kommunens föreningar hittar du i föreningsregistret. Länk till annan webbplats. Stöd till föreningar sker bland annat genom att alla föreningar kan söka verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag, jubileumsbidrag och få hjälp med hur man startar en ny förening.

Oxelösunds kommun arbetar för ett varierat och aktivt föreningsliv. Föreningar i Oxelösund kan få följande stöd och bidrag från kommunen för sin verksamhet:

 • Ekonomiska bidrag: verksamhetsbidrag, anläggningsstöd, startbidrag och jubileumsbidrag
 • Tillgång till lokaler och anläggningar till subventionerat pris
 • Information om bidrag från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om vilka som ska få bidrag. För att en förening ska få stöd, måste den uppfylla ett antal krav som vi ställer.

Riktlinjer för stöd till föreningar och likande grupper Pdf, 77.9 kB.

Riktlinjer för anläggningsstöd till föreningar Pdf, 70.9 kB.

Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar Pdf, 67.6 kB.

Riktlinjer för bidrag till studieförbunden Pdf, 143 kB.

Tidsplan för bidrag till studieförbunden 2024 Pdf, 28.4 kB.

Ansökan om verksamhetsbidrag, anläggningsstöd och jubileumsbidrag ska lämnas in senast 1 oktober för kommande verksamhetsår. Du söker föreningsbidrag via vår Självservice. Länk till annan webbplats.

Ansökan om bidrag till studieförbunden ska lämnas in senast 15 februari för innevarande verksamhetsår. Du söker bidraget via vår Självservice. Länk till annan webbplats.

Oxelösunds kommun har tagit fram ett diskussionsunderlag för hjälp till föreningar att diskutera föreningens värdegrund, för att sedan kunna skriva ner viktiga slutsatser i till exempel ett policydokument. Det är inte ett krav att man har ett stort policydokument, utan man kan som mindre förening ha en stående punkt om kvalitetssäkring i verksamhetsberättelsen eller verksamhetsplanen. För att hålla frågorna levande behöver föreningen ta upp frågorna till diskussion minst en gång om året.

I diskussionsunderlaget lyfter vi upp olika teman under tre huvudområden med olika teman:

 • Bemötande
 • ANDTS
 • Samhällsansvar

Varje tema har en introduktionstext, frågor att diskutera och material att fördjupa sig i. Dessutom är de globala målen i Agenda 2030 kopplade till varje tema i diskussionsunderlaget. Förhoppningsvis ökar möjligheten för er att se att ni bidrar till ett hållbart samhälle, inte bara för er egen skull utan även i ett större perspektiv. Sist i dokumentet lyfts frågor om hur vi lever vi upp till vår värdegrund, hur värdegrunden kan hållas aktuellt och hur man gör värdegrunden känd i föreningen.

Dokumentet är till för att inspireras och ger möjlighet till fördjupning i viktiga kvalitetsfrågor.

Diskussionsfrågorna som ni kan lyfta på medlemsmöten, ledarträffar eller årsmöten är en hjälp att se vad som är just er förenings angelägna frågor.

Du kan ladda ner diskussionsunderlaget här Pdf, 881.5 kB.

För att få ha lotteri krävs en lotteriregistrering. För de lotterier som ordnas och säljs i Oxelösunds kommun är det Kultur- och fritidsförvaltningen som fattar beslut om tillstånd för registrering.

Alla lotterier i Sverige styrs av Spellagen. Spelinspektionen är den myndighet som kan svara på frågor som rör spel och lotterier. De har även ansvar att utbilda och informera om lagen.

Ansökan om registrering av lotteri Pdf, 100.7 kB.

Redovisning av lotteri Pdf, 167 kB.

Ny lag trädde i kraft 2019

Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag trädde i kraft – Spellagen (2018:1138). Länk till annan webbplats. I den nya lagen står det att kommunerna endast ansvarar för så kallade registreringslotterier, som gäller i högst fem år. Alla andra lotterier kräver licens och ansvarig myndighet är Spelinspektionen. Spelinspektionen hette tidigare Lotteriinspektionen.

Registreringslotteri för allmännyttigt ändamål
Vilka kan beviljas en registrering?

För att få registrera sig för lotterier krävs en ideell förening eller registrerade trossamfund som:

 • Bedriver allmännyttig verksamhet.
 • Är öppen för alla.
 • Har behov av inkomster från lotter

I spellagen 6 kap. 2 § Länk till annan webbplats. beskrivs vem som kan få en registrering.

En registrering gäller högst fem år

 • Om man registreras för lotterier får man ha flera lotterier under en femårsperiod. Den sammanlagda insatsen av lotterierna måste vara mindre än 33 1/3 prisbasbelopp. Om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen. Läs mer om Registreringslotterier på Spelinspektionsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas

Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. Exempel på villkor kan handla om giltighetstid på presentkort eller att vinst ska tilldelas vinnaren kostnadsfritt.

Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp Länk till annan webbplats.
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
  i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med
 • En offentlig nöjestillställning.
 • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138). Länk till annan webbplats.

Vissa krav på lottens utförande

I lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning, se LIFS 2018:4

Vill du veta mer?
Spelinspektionens webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information om lagar och föreskrifter för den som vill anordna lotteri för allmännyttiga ändamål.

Är du intresserad av att starta en ny förening? I dokumentet "Starta förening" Pdf, 109.5 kB. kan du läsa om hur du gör och vad du behöver för att kunna starta upp. Där finns också en lista över ord och begrepp som kan vara bra att kunna när du startar upp eller driver en förening.

Kontakt

Fritid Oxelösund
Anette Ivarsson
Fritidssekreterare
Telefon: 0155-383 70
E-post: anette.ivarsson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer