Planprocessen

Här kan du läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan. Plan- och bygglagen styr hur en planprocess går till. För att kommunens beslut ska vara giltiga måste alla steg i processen ske på rätt sätt. Här finns också information om hur du ansöker om ett planbesked.

Huvudsyftet med all planläggning är att pröva om det är lämpligt att använda marken till det som föreslås. Generellt ser planprocessen ut som vi beskriver nedan men vissa mindre detaljplaner kan ha en kortare process och större detaljplaner en längre. En detaljplan kan ta allt från 6 månader till ett par år från idé till färdig plan.

Den som vill ändra, upphäva eller ta fram en ny detaljplan kan begära planbesked av kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Nämnden har 4 månader på sig att ge ett positivt eller negativt planbesked. Under den tiden undersöker vi förutsättningarna på platsen och hämtar information från andra myndigheter, främst Länsstyrelsen.

Om du vill ansöka om planbesked fyller du i begäran om planbesked Pdf, 368 kB. och skickar till oss med e-post till plan@oxelosund.se eller vanlig post till: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 613 81 Oxelösund.

Vi tar ut en avgift för begäran om planbesked enligt en taxa som Kommunfullmäktige bestämt, oavsett om beskedet blir positivt eller negativt.

Här hittar du vår aktuella taxa. Pdf, 293.8 kB.

Enligt Plan- och bygglagen har kommunen planmonopol. Det innebär rätt att bestämma hur marken ska användas och om vi ska göra en ny detaljplan. I varje projekt som kräver detaljplaneläggning samarbetar kommunen men den som har begärt planbesked. Efter ett positivt besked börjar planarbetet.

När vi har arbetat fram ett förslag till ny detaljplan är det dags för samråd med myndigheter, intresseorganisationer och berörda sakägare. Samrådet är till för att vi ska få ett så bra beslutsunderlag som möjligt inför den fortsatta processen.

Handlingarna visas på vår hemsida, i kommunhusets foajé och i biblioteket på Koordinaten där alla kan ta del av dem och lämna synpunkter. Efter samrådet sammanfattas synpunkterna i en samrådsredogörelse och planarkitekterna bearbetar och reviderar förslaget utifrån vilka synpunkter som har inkommit.

Vi arbetar igenom planförslaget en gång till. Ofta har de synpunkter som kom in under samrådet inneburit ändringar i förslaget. Efter det skickar vi ut det på granskning under 2-3 veckor. Handlingarna finns på kommunens hemsida, i kommunhusets foajé och i biblioteket på Koordinaten.

Alla som hade synpunkter under samrådet får också ta del av förslaget under granskningstiden.

För att detaljplanen ska gälla måste den antas av politikerna. Det görs antingen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige. Storleken och innehållet i planen avgör. Mindre planer kan antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Alla som haft synpunkter under processen som inte blivit tillgodosedda får besked om det inför antagandet. Vi lägger upp beslutet på kommunens digitala anslagstavla.

När detaljplanen antagits har de som lämnat synpunkter och inte fått dem tillgodosedda rätt att överklaga detaljplanen. Överklagandet ska skickas till kommunen inom 3 veckor efter att beslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Det är Mark- och miljödomstolen som handlägger överklagan.

Om detaljplanen inte överklagas eller om Mark- och miljödomstolen avslår överklagan vinner planen laga kraft och börjar gälla. Projektet kan då gå vidare till nästa fas - bygglovet.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer