Hälso- och sjukvård

Oxelösunds kommun och Region Sörmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården i kommunen.

Oxelösunds kommun ansvarar för större delen av hemsjukvården och för sjukvården på äldreboenden och gruppboenden för personer med funktionsnedsättning. Vi ansvarar även för rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag. Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatser ges i ditt hem. Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller din sociala situation inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av någon kan du få hemsjukvård.

Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt och här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter.

Hemsjukvård om du är på tillfälligt besök

Planerar du för en tillfällig vistelse i Oxelösund och är i behov av hemsjukvård, till exempel få hjälp med att dela dina läkemedel, att lägga om sår eller andra insatser som din sjuksköterska gör i din hemkommun? Ta då kontakt med din sjuksköterska i din hemkommun, som ansvarar för att rapportera över och ordna med dina hälso- och sjukvårdsinsatser under din vistelse i Oxelösund. För att vi ska kunna planera ditt besök på bästa sätt behöver vi få information om din vistelse minst fyra veckor innan du kommer. Kom ihåg att ta med dina eventuella hjälpmedel, till exempel rollator eller rullstol.

Hälso- och sjukvård i särskilt boende

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård för dig som bor på särskilt boende. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt, arbetsterapeuter och sjukgymnaster under kontorstid.

Läkarvård

Oxelösunds kommun har inga egna läkare. Det är Region Sörmland Länk till annan webbplats. som ansvarar för läkarvård inom hemsjukvård och särskilt boende.

Nära vård

I hela Sverige pågår en långsiktig förändring av hälso- och sjukvårdssystemet som innebär att vården och omsorgen ska ha utgångspunkt i den enskilde individens egna resurser och behov. FoU i Sörmland har i ett projekt i uppdrag att hålla samman Sörmlands kommuner och Regionen i förändringen mot nära vård, bland annat genom att arbeta fram en gemensam målbild.

Vad innebär nära vård?

Nära vård innebär en omställning av hälso-och sjukvården och omsorgen som går ut på att föra vården närmare individen och utgå från personens behov och förutsättningar. Frågan man bör få från vården är ”Vad är viktigt för dig?” snarare än ” Vad är fel på dig?”

Vad innebär omställningen?

Omställningen innebär ett förändrat arbetssätt och ett förändrat fokus inom vård och omsorg:

 • Från att utgå från organisation, till att i stället utgå från person och relation
 • Från att man ser patienten/brukaren som passiv mottagare, till en aktiv medskapare
 • Från att arbeta reaktivt, till att arbeta proaktivt och hälsofrämjande
 • Från att arbeta med isolerade vård- och omsorgsinsatser, till att fokusera på sammanhållen vård utifrån personens fokus.

Varför behövs omställningen?

 • Allt fler lever längre och fler lever med kronisk sjukdom. Vi lär oss mer om våra sjukdomar vilket gör att vi både kan och vill göra mer själva.
 • Hälso-och sjukvårdssystem är inte utformat utifrån dagens behov.
 • Färre ska ge vård till fler. Antalet äldre ökar snabbt och antalet i arbetsför ålder minskar.
 • Högt insjuknande i sjukdomar som går att förebygga
 • Digitaliseringen i samhället skapar nya förväntningar och nya möjligheter.

Vad innebär nära vård för mig som invånare?

 • Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården på flera sätt.
 • Ofta förekommande vård ska finnas nära, vård som behövs sällan kan det vara längre till.
 • Vården ges på nya sätt och andra platser.
 • Du som individ är delaktig i din egen vård, behandling och kontroller.
 • Information om och för dig är samlad och överskådlig.
 • Du får vid behov stöd med samordning av din vård och omsorg

Vad händer i Sörmland?

Forskning och utveckling i Sörmland, FoUiS driver ett tvåårigt utvecklingsprojekt med syftet att hålla samman Sörmlands kommuner och Regionen i omställning mot en nära vård.

Det finns nu en gemensam målbild i Sörmland som sträcker sig till 2035, denna har samtliga kommuner i Sörmland och regionen tagit fram tillsammans.

I målbilden har man plockat fram två fokusområden som vi alla ska jobba extra med under perioden 2023–2027 och det är personcentrering samt hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Vad händer i Oxelösund?

Runt om i Sverige pågår omställningen till en god och nära vård, så också här i Oxelösund. Här kommer du kunna följa exempel på omställningen i Oxelösund.

Rehabilitering och hjälpmedel – kommunrehab

Rehabilitering innebär att du tränar upp olika funktioner eller förmågor efter en skada eller sjukdom. I Oxelösund får du får hjälp av kommunrehab. Här jobbar fyiosterapeut och arbetsterapeut i team, med rehabilitering i hemmet, på äldreboenden och i grupp- och servicebostäder. Tillsammans lägger ni upp en rehabiliteringsplan som är anpassad efter dina behov.

Arbetsterapeuten ger råd om hur du ska klara dagliga sysslor och provar ut hjälpmedel som underlättar i vardagen, till exempel vid personlig hygien. Om din hemmiljö behöver förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av vad som behöver göras.

Fysioterapeuten ger råd om hur du ska röra dig hemma, kan hjälpa dig med träningsprogram och provar ut hjälpmedel för att du ska kunna gå säkert, till exempel rollator.

Sammanhållen journalföring

All vård av patienter måste journalföras. Journalen är ett stöd för oss som arbetar inom vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. Sedan några år tillbaka finns en möjlighet för vårdgivare att på elektronisk väg dela journaluppgifter med varandra. Det kallas sammanhållen journalföring, och sker genom IT-systemet Nationell Patientöversikt (NPÖ). Det innebär för dig som patient enklare vårdkontakter och säkrare vård. Läs mer om sammanhållen journalföring på 1177.se Länk till annan webbplats.

Vi behöver ditt samtycke för att ta del av dina uppgifter i den sammanhållna journalföringen. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Oxelösunds kommun kan då ta del av journaluppgifter från andra vårdgivare t ex Region Sörmland. För dig som patient betyder sammanhållen journalföring enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling. Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna.

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga i sammanhållen journalföring kan du vända dig till din vårdcentral och begära att de spärras.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

I den kommunala hälso- och sjukvården ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS ser till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre och för personer med funktionsnedsättning följer lagar och regler.

MAS uppdrag är bland annat att ta fram kommunalt anpassade riktlinjer att arbeta efter, att följa upp hur riktlinjerna efterlevs, att utreda avvikelser och anmäla händelser eller risker enligt Lex Maria. Läs mer om Lex Maria här

Så här hanterar vi smitta på äldreboenden

Att hantera smitta på äldreboenden är något som vår vårdpersonal har planering för och är utbildade för. Säsongsinfluensa, covid-19 och vinterkräksjuka är några av de återkommande virus som vi varje år arbetar för att hålla borta från brukarna.

Oxelösunds kommun är i dagsläget väl förberedda med skyddsutrustning för den personal som arbetar med misstänkt smittade samt konstaterat smittade. Vi har god kunskap om så kallade basala hygienrutiner. Vid misstänkt och konstaterad smitta använder vi skyddsutrustning enligt regionens smittskyddsläkares rutiner, vilka vi är väl inarbetade med. Med skyddsutrustning menar vi munskydd/skyddsmask, visir, skyddsförkläde, skyddshandskar samt handsprit och ytdesinfektion.

Patientsäkerhetsberättelse

Oxelösunds kommun arbetar förebyggande med att se till att det finns rutiner för att fel inte ska begås i vården. I det arbetet ingår bland annat att skriva patientsäkerhetsberättelse varje år.

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:

 • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
 • vilka resultat som har uppnåtts

Här hittar du våra patientsäkerhetsberättelser från de senaste två åren:

Patientsäkerhetsberättelse Oxelösunds kommun 2021 Pdf, 1012.5 kB.

Patientsäkerhetsberättelse Oxelösunds kommun 2020 Pdf, 1012.5 kB.

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med den behandling, vård, omsorg eller det bemötande som du eller din närstående får har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. Dina synpunkter och klagomål är viktiga eftersom de kan bidra till att förändra och förbättra vår vård och omsorg. I första hand bör du prata med personalen och/eller ansvarig chef som kan ta emot dina synpunkter.

Här kan du lämna in din synpunkt digitalt

Om det inte känns bra kan du vända dig till Patientnämnden Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer