Lex Sarah och lex Maria

Lex Sarah och lex Maria är viktiga verktyg i vårt kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Målsättningen är att alla brister ska synliggöras och åtgärdas.

I det dagliga arbetet kan det uppstå situationer där brukare och patienter drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av, missförhållande eller vårdskada.

Fokus i arbetet ska inriktas på vad som blivit fel, varför det hände och vad man kan göra för att förhindra att det händer igen. Brukarens behov och intressen är alltid utgångspunkten. Om anmälan visar sig vara ett allvarligt missförhållande eller stor risk för allvarligt missförhållande ska händelsen anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO:s uppgift är att granska utredningen för att se om den följt de regler som finns och om verksamheten har åtgärdat det som behövts för att förhindra att liknande händelser händer igen.

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i socialtjänstlagen (SoL) och 24b § i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah innebär att personal inom vissa verksamheter enligt lag är skyldiga att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden. Det gäller personal som arbetar enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till IVO.

Du som privatperson kan inte rapportera enligt lex Sarah. Om det är något du inte är nöjd med kan du istället lämna synpunkter. I första hand vänder du dig direkt till den verksamhet som det handlar om. Du kan också lämna synpunkter här på webbplatsen eller kontakta Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Lex Maria

Lex Maria är det vardagliga namnet på anmälningsskyldigheten som finns i patientsäkerhetslagen.

Patientsäkerhetslagen innehåller bland annat bestämmelser om hälso- och sjukvårdens skyldighet att rapportera och anmäla allvarlig skada eller sjukdom som en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av i samband med hälso- och sjukvård.

Om du som patient i samband med vård eller behandling, drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) rapportera det till nämnd.

Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Maria ska göras till IVO.

Du som privatperson kan inte rapportera enligt lex Maria. Om det är något du inte är nöjd med kan du istället lämna synpunkter. I första hand vänder du dig direkt till den verksamhet som det handlar om. Du kan också lämna synpunkter här på webbplatsen eller kontakta Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats..

Åtgärder vid rapport om missförhållanden

Syftet med rapporterna och efterföljande utredningar är att dra lärdom av de misstag som sker och försöka förhindra att nya och liknande händelser sker igen. Utredningarna avslutas alltid med ett antal åtgärder, som ska förbättra verksamheten och rutinerna.

Det är IVO som granskar kommunens utredning. Om IVO bedömer att utredningen följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar igen avslutar IVO ärendet.Om ärendet inte avslutas, ställer IVO krav på komplettering.

Aktuella anmälningar

Kommunen publicerar här lex Sarah- och lex Mariarapporter som skickas vidare till IVO

2022-06-29 - Kommunen lex Maria-anmäler felmedicinering

2022-06-23 Kommunen lex Sarah-anmäler missförhållande på boende

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer