Lokala ordningsföreskrifter

Ordningslagen anger bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Oxelösunds kommuns lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen. Här kan du läsa vilka bestämmelser som gäller för offentlig plats och vid torghandel.

Lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun

Antagna av Kommunfullmäktige 2010-02-17
Reviderade 2012-05-09, Dnr KS.2012.4

Med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) föreskriver Oxelösunds kommun följande:

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser och allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Oxelösunds kommun skall upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 21 § är även tillämpliga på andra än offentliga platser inom kommunen. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

  • Område mellan Torggatan och väg 53 (Villabacken), området vid Breviken samt de delar av Jogersö och Femöre för vilka detaljplan inte gäller
  • Vivesta strandbad, Jogersö havsbad och friluftsområde, Stenviksbadet
  • Kyrkogården, Ramdalens idrottsplats

Områdena har markerats på karta som tillhör föreskrifterna Pdf, 174.2 kB..

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första styck-et, 11 §, 12 § och 21 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom buller, damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte äga rum utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. Tillstånd från polismyndigheten kan krävas enligt vad som föreskrivs i ordningslagen.

Markiser, flaggor och skyltar

9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter eller över körbana på lägre höjd än 4.50 meter.

Affischering

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyn-digheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndpliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin och övriga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent får inte förtäras inom skolområden, på Ramdalens idrottsplats, på Järntorget eller i Järnvägsparken mellan vårdcentralen och Järntorget.

Vidare får sådana drycker inte förtäras på allmän plats inom det område som avgränsas av järnvägen - Hamnbron - Hallgatan – Floragränd – Esplanaden – Föreningsgatan – Trädgårdsgatan – Oxelögatan – Folkegatan – Båggatan – Kyrkogårdsvägen, fram till järnvägen.

Undantag från föreskriften medges bara av tillstånd för servering enligt alkohollagen.

Ambulerande försäljning

14 § Ambulerande försäljning får inte ske på Järntorget och de stora allmänna parkeringarna vid Torggatan, Jogersöbadet och Badhusviken.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1§ Ordningslagen.

Camping

15 § Camping (övernattning i tält, husvagn, husbil eller bil), mer än en natt, får endast ske på de inom kommunen iordningställda campingplatserna Jogersö och Vivesta. Övernattning på annan offentlig plats är tillåten om marken upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål.

Hundar och katter

16 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna 17-19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadade personer, service- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

17 § Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: Järntorget, elljusspåret på Jogersö, parkanläggning, skolområde, lekplats, badplats eller begravningsplats.

Tikar skall under löptid hållas kopplade på offentlig plats i hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

18 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom områden med detaljplan.

19 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn att de inte vållar skada eller olägenhet.

När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara försedd med annan fast anbringad identifikationsmärkning, t.ex. tatuerat ID-nummer eller elektronisk märkning.

Adressnummerskyltar

20 § Varje fastighet, som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild adressnummerskylt, som ska placeras så att den är väl synlig från gatan.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

21 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten.

Tillstånd av polisen behövs dock inte för användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor under följande tider:

  • från klockan 12.00 nyårsafton (31/12) till klockan 02.00 på nyårsdagen (1/1)
  • från klockan 12.00 påskafton till klockan 02.00 på påskdagen
  • från klockan 12.00 valborgsmässoafton (30/4) till klockan 02.00 1 maj

Löpning och promenader i skidspår

22 § Löpning och promenader är förbjudet i följande anlagda markerade skidspår: Jogersö, Danvik och Peterslund.

Avgift för att använda offentlig plats

23 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-7 §§, 8 § första stycket, 9 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första stycket, 15 § och 17-18 §§, 19 § andra stycket, 20-22 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Oxelösunds kommun

Oxelösunds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorget i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentlig plats som kommunen upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel: Järntorget. (Området har markerats på en karta som tillhör föreskrifterna).

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 § På den allmänna försäljningsplatsen upplåtes fasta och/eller tillfälliga saluplatser vilka bestäms av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden.

En fast saluplats får användas på bestämd tid, minst 4 månader högst 1 år.

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av kommunens tillsyningsman.

Fördelning av saluplatser

4 § Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.

Varor av likartat slag skall, om det är möjligt, föras samman i en eller flera gemensamma grupper eller rader.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en innehavare av en fast saluplats inte inom 30 minuter från försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till tillsyningsmannen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har kontoret rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Tider för försäljning

5 § Torghandel får ske på följande tider:

Försäljning får ske helgfria vardagar måndagar - fredagar kl 07.00-18-00, lördagar kl 08.0015.00 ifall Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte medgivit undantag eller beslutat annat.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 15.00.

Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap skall vara bortförda senast 1 timme efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet

6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel

8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpligadelar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna. Köryta har markerats på karta som tillhör föreskrifterna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

Uppställning av fordon eller släpvagn som inte är försäljningsställe får inte ske inom torgytan. Tillsynsmannens anvisningar ska följas.

Renhållning

10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare för sopor.

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Spill från fordon ska saneras.

Avgift

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första - femte styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer