Brottsförebyggande arbete

Här kan du läsa om kommunens arbete som gäller trygghets- och brottsförebyggande frågor och vad du själv, eller tillsammans med andra, kan göra för att bidra till ett säkert Oxelösund.

Samverkan mellan Oxelösunds kommun och Polisen

På bilden från vänster: Oxelösunds kommuns trygghetssamordnare Stina Jansson, kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft, tf lokalpolisområdeschef Ludvig Hellman och kommunpolis Mattias Hedström


I Oxelösund kommun har vi ett nära samarbete med Polismyndigheten. Kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft och tf lokalpolisområdeschef Ludvig Hellman har nu skrivit under del 2/2 av den samverkansöverenskommelse vi tagit fram för att på bästa sätt arbeta tillsammans för ökad trygghet och minskad brottslighet i Oxelösund. I del 1 har vi kommit överens om hur vi ska arbeta tillsammans och i del 2 vilka metoder vi ska arbeta med. I överenskommelsen finns även medborgarlöftet för 2024-2025, där fokus ligger på grannsamverkan och båtsamverkan.

Samverkansöverenskommelse Oxelösunds kommun och polismyndigheten Pdf, 206.5 kB.

Utifrån Oxelösunds kommuns och polisens gemensamma lägesbild prioriterar vi följande områden:

  • Stöld- och tillgreppsbrott, genom att arbeta med metoderna Grannsamverkan och EST
  • Trygga ungdomar, genom att arbeta med metoderna SSPF och EST

Här berättar vi mer om hur vi arbetar med dessa metoder, vad det innebär och vad du själv kan göra:

Grannsamverkan – båtsamverkan

Grannsamverkan är en organiserad form av samverkan mellan grannar för att minska inbrott i exempelvis bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse. Metoden är effektiv och kan minska inbrotten med hela 36 procent enligt en rapport från Samverkan mot brott.

Mer information på Samverkan mot brott - grannsamverkan Länk till annan webbplats.

Om grannsamverkan på polisen.se Länk till annan webbplats.

Båtsamverkan fungerar enligt samma koncept som grannsamverkan. En viktig del i arbetet är att involvera allmänheten. Detta gör man genom att informera båtägare, båtföreningar, kommuner och marinor om hur man gemensamt skyddar sin egendom och förebygger brott. Genom att öka medvetandet hos båtägare om det stora antalet båt- och båtmotorstölder är det lättare att engagera sig och starta upp båtsamverkansklubbar. Båtsamverkan innebär bland annat att man:

  • tillsammans ser om varandras båtar
  • är mer uppmärksam på vilka som rör sig i området
  • pratar med okända och noterar registreringsnummer
  • bryr sig om sin båtgranne

Läs mer om båtsamverkan på Larmtjänsts webbplats Länk till annan webbplats.

Bli en brottsförebyggare – starta grann/båtsamverkan

För att kunna starta en grannsamverkan eller båtsamverkan behövs det ett kontaktombud, som är den som håller i kontakten med polisen. Oxelösunds kommun genomför minst en gång per år, i samarbete med Polisen, en utbildning för blivande kontaktombud. Är du intresserad, mejla till: grannsamverkan.nykoping@polisen.se

Effektiv samordning för ökad trygghet – EST

Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) Länk till annan webbplats. Oxelösunds kommun, polisen och andra aktörer arbetar tillsammans för att skapa trygghet. I det trygghetsskapande arbetet använder vi metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Metoden ger en aktuell samlad lägesbild, så att vi kan anpassa insatserna efter hur läget ser ut just nu i olika områden.

Kommunens, polisens och andra aktörers arbete blir effektivare tack vare arbetsmetoden. Vi ökar tryggheten på offentliga platser genom att tillsammans.

  • arbeta nära kring trygghet på ett strukturerat sätt
  • analysera, prioritera, genomföra och följa upp insatserna.

Målet med metoden är att öka tryggheten i offentliga miljöer genom att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser innan – eller när problem uppstår.

Skola socialtjänst polis fritid – SSPF

SSPF (skola socialtjänst polis fritid) Länk till annan webbplats. är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor (t.ex. fritidsgårdar, ungdomens hus, aktörer inom civilsamhället) med syfte att tidigt upptäcka och hjälpa unga med riskbeteenden. Målet är att ungdomar i Oxelösund ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar SSPF brottsförebyggande för att bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar där det finns riskfaktorer.

Medborgarlöfte

Oxelösunds kommun arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande i samverkan med Polismyndigheten. Samverkan är med utgångspunkt i en gemensam lägesbild och handlingsplan. Syftet är att minska sannolikheten för brott och minska skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott. Handlingsplanen utgår från en gemensamt konstaterad problembild för Oxelösund och reglerar vilka samordnade aktiviteter som parterna ska genomföra.

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Det innebär att kommunen och polisen, med utgångspunkt i en lägesbild, särskilt prioriterar något område och lovar att genomföra vissa insatser inom detta område för att öka tryggheten i Oxelösund.

Medborgarlöfte 2024

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens långsiktiga arbete med att förebygga brott och skapa trygghet. Medborgarlöftet utgår från medborgarnas uppfattning om sin situation och sitt lokalsamhälle, samt den lokala lägesbilden som tagits fram av kommunen och polisen.

Lägesbild idag

Polisen och kommunen har tagit fram en gemensam lägesbild, vilken visar att antalet anmälda brott har legat på ungefär samma nivå i Oxelösund kommun de senaste 10 åren. Vad gäller stöld- och tillgreppsbrotten kan vi efter några års minskning nu se en ökning av antalet stöld- och tillgreppsbrott igen. Framför allt är det stölder ur/från fordon och cykelstölder som ökat. Vad gäller stölder från båtar, av båtar och båtmotorer har Oxelösund ofta haft fler brott per invånare jämfört med andra kommuner i Sverige under de senaste 10 åren.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Oxelösunds kommun tillsammans med polisen vill genom våra aktiviteter och genom att arbeta nära och tillsammans med medborgarna, medverka till att förebygga brott och öka upplevelsen av trygghet i kommunen.

Så här ska vi göra

Polisen och kommunen ska skapa förutsättningar, uppmuntra och underlätta för medborgare att starta och bedriva grannsamverkan och båtsamverkan i kommunen.

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Samverkan mot brott (SAMBO) Länk till annan webbplats. har genomfört en utvärdering av grannsamverkans effekter och resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av polisen i grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

Båtsamverkan fungerar på ett likartat sätt som grannsamverkan. Arbetet bygger på samverkan mellan till exempel polisen, båtägare, båtklubbar, kommuner och marinor och går ut på att gemensamt öka bevakning och uppmärksamhet samt vida åtgärder för att skydda egendom och därigenom förebygga brott.

Båtsamverkan har visat mycket positiva brottsförebyggande effekter och i vissa områden har stölderna gått ner mycket kraftigt efter att man startat båtsamverkan.

Följ med i hur det går!

Arbetet med medborgarlöftet går att följa på Facebook, på PolisenOxelosund Länk till annan webbplats. och Oxelösunds kommun Länk till annan webbplats.. Arbetet följs upp löpande och kommer att redovisas på polisen.se Länk till annan webbplats. och oxelosund.se Länk till annan webbplats.

Polisen

Vid akuta händelser eller pågående brott ska du alltid ringa 112. För icke akuta ärenden som inte är lika brådskande kan du ringa 114 14. Till exempel för vissa typer av anmälningar och för att lämna tips.

Här finns polisen | Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation


Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer