Ramdalens förskola

Rektorn har ordet

Lekplatsen utomhus på Ramdalens förskola med färgglad klätterställning, sandlåda och växtlighet.

Varmt välkommen till Ramdalens förskola!

Vår förskola är en mötesplats där alla människor möts med glädje och nyfikenhet. Ett välkomnande förhållningssätt innebär för oss att bemöta små som stora med respekt genom att lyssna och försöka förstå. Hos oss är alla värdefulla.

Det är viktigt att skapa en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och pedagoger genom att ha en öppen dialog och ett respektfullt förhållningssätt till varandra. Vi ser barnen som kompetenta individer och alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov i en stimulerande och rolig utbildning som utmanar deras nyfikenhet och lust att lära. Vi utformar pedagogiska lärande lekmiljöer som inbjuder till kreativt utforskande tillsammans med medforskande pedagoger. Miljön inne och ute ska vara tillåtande, locka till nyfikenhet och lust, utmana och vara föränderlig utifrån de barn som är på förskolan.

Ramdalens förskola genomför en omorganisation under februari månad då förskolan minskar antalet platser från 72 till 36.

Sammanslagning under sommaren 2024

Ramdalens förskola och Dalgångens förskola är på Stenviks förskola under veckorna 27-30.

Varmt välkommen till Ramdalens förskola!

Förskolan består av två avdelningar med barn i åldern 1-5 år som heter Silverpengen och Guldpengen. Under vårterminen kommer dock våra femåringar vara kvar i sin befintliga grupp och dela lokal med skolan. Deras avdelning heter Piraten Röd.

Våra utvecklingsgrupper

Vi arbetar i olika utvecklingsgrupper för att utveckla förskolans utbildning och dess kvalité. Våra grupper samverkar med Dalgångens pedagoger för att genom kollegialt lärande ta del av varandras kompetenser.

Barnhälsoteam (BHT)

Förskolan har ett Barnhälsoteam där förskollärare från båda förskolorna träffas regelbundet. Syftet med teamet är att genom ett kollegialt lärande dela och utveckla kunskaper kring hur varje enskilt barn och barngrupp ska kunna stöttas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Centrala barn- och elevhälsan deltar vid behov och bidrar med sin kompetens. Teamet följer upp arbetet med barnen kontinuerligt.

Likabehandlingsgrupp

Vårt Likabehandlingsarbete genomsyrar hela utbildningen och avspeglas i de vardagliga rutinerna samt i planerade och spontana undervisningstillfällen där pedagogernas förhållningssätt är ett av våra viktigaste verktyg. På vår förskola har vi en Likabehandlingsgrupp som stöd i vårt arbete med likabehandling. Gruppen arbetar tillsammans med rektor fram vår Plan för arbete mot trakasserier, diskriminering och mot kränkande behandling. Tillsammans på våra förskolor arbetar vi för att utbildningen ska vara fri från alla former av kränkande behandling och diskriminering.

Grön Flagg-grupp

Ramdalens förskola har utmärkelsen/certifiering Grön Flagg och vi vill inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara det första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling. Under 2023–2024 arbetar vi med utvecklingsområdena Livsstil och Hälsa indelad i tre teman: Trygghet, Vänskap och Rörelse. Tillsammans med Dalgångens förskola har vi en Grön Flagg grupp. Gruppen reflekterar tillsammans och finns som stöd för övriga pedagoger i arbetet med hur vår utbildning ska bidra till arbetet med hållbar utveckling.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare registrerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i appen TYRA. I appen tar du också del av information från förskolan.

Så här loggar du in i appen Tyra. Pdf, 121.6 kB.

Frånvaro

När barnet är frånvarande oavsett orsak behöver du meddela förskolan att ni inte kommer. Detta gör du genom att frånvaroanmäla i TYRA. Om barnet är ledigt så skriver ni in “Ledigt” i TYRA och är barnet hemma på grund av sjukdom så gör ni en frånvaroanmälan.

När ni kommer tillbaka till förskolan meddelar du det innan kl 13:00 dagen innan i TYRA.

Det är viktigt att ditt barn orkar vara med i förskolans verksamhet efter att ha varit sjuk. Kom ihåg att det är barnets allmänna tillstånd som avgör när barnet orkar delta i förskolans verksamhet igen. För smittorisken är det av stor vikt att ditt barn är helt friskt innan de träffar sina kompisar på avdelningen. Det är viktigt att du följer sjukvårdens råd och rekommendationer vid smitta.

Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista symptom, kräkningar/diarrén, samt ha fått tillbaka sin matlust och ork. Kontakta personalen på avdelningen om du har några frågor eller funderingar. Förskolan rekommenderar att även syskon är hemma för att minska risken för spridning av smittan.

Har ditt barn specialkost ska du som vårdnadshavare avbeställa barnets mat till köket på Björntorp. Detta gör du genom att ringa till Björntorp innan kl 08.00 varje dag barnet är frånvarande.

Köket Björntorp telefon: 0155 - 387 10.

Har ni vanlig mat räcker det med frånvaroanmäla i TYRA.

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling enligt datumen nedan.

Läsåret 2024-2025

Förskolan har stängt hela dagen:

 • Fredag 16 augusti
 • Måndag 4 november
 • Tisdag 7 januari
 • Måndag 16 juni
 • Tisdag 17 juni

Har du frågor kontakta rektor eller någon av förskolans pedagoger.

När du tackat ja till erbjuden plats kommer förskolans pedagoger ta kontakt med dig inför introduktionen. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med information som du behöver inför er start på förskolan.

På Ramdalens förskola vill vi att barnen ska få en bra start i sitt livslånga lärande i en trygg och stimulerande miljö. Vi strävar efter ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Under introduktionen lägger vi tillsammans grunden för dig och ditt barn att få en god insyn i förskolans värld och att ni får möjlighet att få inblick i den utbildning vi erbjuder.

Vi har fem till sju dagars introduktion som grund, och under introduktionens första dagar är du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn på förskolan. Detta ger trygghet och stöd för ditt barn och du som vårdnadshavare får möjlighet att lära känna personal och bekanta dig med förskolans verksamhet och rutiner. Du och ditt barn lär er tillsammans känna verksamheten. Vi anpassar introduktionens längd efter barnens behov, vilket innebär att om det behövs fler dagar så ser vi över det tillsammans.

Tips inför första dagen på förskolan:

 • Förbered gärna genom att namnmärka barnets alla tillhörigheter.
 • Ta med ombyte och ytterkläder efter alla väder för lek både inomhus och utomhus.
 • Informera oss om barnet har speciella behov, eventuella allergier och specialkost (viktigt att du läser om hur du anmäler specialkost).
 • Det kan även vara bra att ta med något som gör att barnet känner sig trygg, till exempel ett gosedjur.
 • Det är viktigt att du som vårdnadshavare förbereder barnet på introduktionen och visar att förskolan är en rolig och trygg plats. Tillsammans skapar vi nyfikenhet och barnet får en fin start på sitt nya äventyr.

Vi ser fram emot att lära känna er.

Kostenheten tillagar och serverar måltider till Ramdalens förskola. Vår ambition är att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Samtliga matsedlar och måltider planeras enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och skollagen.

Här kan du läsa mer om förskolans måltider och om specialkost.

Matsedel

Här kan du se vår matsedel. Länk till annan webbplats.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Här kan du läsa mer om specialkost och hur du ansöker om specialkost.

Om ditt barn har behov av egenvård i förskolan måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att förskolans personal där barnet vistas kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på förskolan om barnet vistas i förskolan.

Rektor kan bedöma att personalen i förskolan inte kan hjälpa barnet med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskolan måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till förskola ska det stå:

 • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
 • Om personalen får utföra åtgärden.
 • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
 • Vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på skolan.

Förskolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att förskolan har en handlingsplan för egenvård.

Som underlag kan förskolan använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Under utbildningsåret 2023/2024 kommer Oxelösunds förskolor fokusera på:

 • Språkutveckling
 • Pedagogiska relationer.

Vårt arbete tar avstamp i skollagen, förskolans läroplan (Lpfö 18) och FN:s barnkonvention.

Språkutveckling

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

På förskolan ska barnen ges förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och med skilda syften. Genom ett lekfullt och utforskande förhållningssätt till språkets form, innehåll och funktion stimuleras barnets metaspråkliga förmågor och dess begynnande intresse för skriftspråket. När pedagogerna tydligt välkomnar en mångfald av språk i verksamheten ges barn även utrymme att utveckla en positiv flerspråkig identitet. Pedagogerna fungerar som språkliga förebilder för barnen och har därför en betydelsefull roll i barnens lärande i sin språkutveckling.

Oxelösunds kommun arbetar med Lärande i fokus, där alla barn ska ges de bästa förutsättningarna att utveckla ett rikt språk utifrån sina förutsättningar. Varje förskola har under detta utbildningsår en ”Språkgnista”, som stöd och som inspirerar sina kollegor på olika sätt. Vi genomför även Läslyftet som ett led i att utveckla kompetensen på förskolorna.

Pedagogiska relationer

Pedagogiska relationer är inte vilka relationer som helst utan de ska stödja samtliga barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans mål. De pedagogiska relationerna innefattar tre områden; emotionell stötting, social stöttning och kognitiv stöttning. För att förskolan ska hålla en hög kvalitet behöver vi arbeta med att utveckla stödet inom samtliga av ovanstående områden. Det räcker inte att bara ge barn emotionellt stöd i förskolan. Undervisningen behöver också bidra till att ge förutsättningar för att utveckla sociala och kognitiva förmågor och processer i undervisningen som stödjer detta. Pedagogiska relationer är en del av utbildningen Specialpedagogik för lärande (SPSM).

Pedagogiska lärmiljöer

På vår förskola ska barnen mötas av pedagogiska lärmiljöer som är trygga, varierande, lustfyllda och lärorika. Lärmiljöerna ska inspirera barnens nyfikenhet och ge utrymme för barnens egna initiativ, erfarenheter, fantasi och kreativitet. Barnen ska mötas av närvarande pedagoger som varierar sina arbetssätt med utgångspunkt i Läroplanen för förskolan (2018) och tillsammans med barnen skapar stimulerande och tillgängliga lärmiljöer för alla.

Specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik för lärande är ett kompetensutvecklingsstöd som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder till förskolor och skolor. Stödet riktar sig främst till legitimerade lärare och förskollärare. Kompetensutvecklingen syftar även till att stärka ett kollegialt lärande, där lärare tillsammans utvecklar sitt arbete och tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen av undervisningen. Grupperna leds av handledare som via handledarutbildningen får utveckla sin förmåga att stödja kollegorna i att diskutera, problematisera och pröva tillämpning av olika forskningsresultat. Därmed kan Specialpedagogik för lärande också stödja lärarna i att göra professionella val och bedömningar. I detta arbete ska pedagogerna ges fördjupad kunskap och förståelse kring grundläggande specialpedagogiska perspektiv och förhållningssätt. Pedagogernas förhållningssätt i undervisningen och i möten med barnen är en viktig faktor för att skapa trygghet och möjligheter för alla barn att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar och behov.

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (Skollagen 1kap 4§)

Likvärdig förskola och det Kompensatoriska uppdraget

Förskolan är en betydelsefull del i en likvärdig utbildning, eftersom en förskola med hög kvalitet skapar goda förutsättningar för lärande för alla barn. Likvärdighet handlar inte om att alla barn ska få precis samma utan att alla ska få utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Förskolornas arbete med Barnhälsoteam utvärderas regelbundet för att vara ett stöd i vårt arbete. Pedagogerna anpassar sitt arbetssätt och ger barnen den hjälp de behöver och skapar på så sätt möjligheter för barnen att lyckas.

Värdegrund - Likabehandlingsarbete

Vårt likabehandlingsarbete bygger på vår gemensamma värdegrund och våra värdeord, Välkomnande, Nyfikenhet, Delaktighet och Tillsammans.

Vår förskola är en mötesplats där alla människor möts med glädje och nyfikenhet. Ett Välkomnande förhållningssätt innebär för oss att bemöta små som stora med respekt genom att lyssna och försöka förstå. Hos oss är alla värdefulla.

Barnens Nyfikenhet fångas och utmanas av närvarande och medforskande pedagoger i tillåtande miljöer.

Barnens Delaktighet styrs av deras nyfikenhet och intressen. Alla deltar utifrån sin förmåga.
Barnens olika kompetenser bidrar till att hitta glädjen i att leka, lära och utvecklas Tillsammans.

I vår Plan arbete mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om vårt likabehandlingsarbete.

Medvetna pedagoger och ett undervisande förhållningssätt

På förskolorna är vi observanta på och visar intresse för forskning som bidrar till att utveckla vår undervisning. Alla pedagoger arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och följer den röda tråden i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi följer tillsammans barnen i deras olika lärprocesser, dokumenterar, reflekterar och följer upp för att kunna anpassa utbildningen utifrån läroplanen för förskolan, förskolans mål samt alla barns olika individuella behov. En medveten pedagog för oss kännetecknas av lyhördhet, gott bemötande, respekt för ALLA vi möter i förskolan, ansvar, medforskande och en person som vågar prova. Pedagogerna strävar efter att ha de entreprenöriella kompetenserna i fokus.

Digitalisering

På båda förskolorna ser vi digitala verktyg som ett pedagogiskt verktyg med barns kreativitet och uttryck i fokus. Digitala verktyg är ett av alla pedagogiska redskap som vi använder på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande. ”Att skapa med digitala verktyg handlar - precis som allt skapande - till att börja med om att skaffa sig materialkunskaper. Ska barnen kunna sjunga, skapa med lera eller måla behöver de få lära sig sångtexten och rörelserna, veta hur man bearbetar leran och hur man använder penseln på ett sådant sätt att den inte förstörs. Ska man använda digitala verktyg behöver barnen få lära sig hur verktyget fungerar och vad man kan göra med det.

(Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan, Skolverket)

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas, analyseras och utvecklas. Det gör vi för att få kunskap kring hur vår utbildning, dess organisation, innehåll och genomförande kan främja varje barns utveckling och lärande. På vår förskola pågår systematiskt kvalitetsarbete hela tiden och all utbildning som vi planerar och genomför, följs upp och utvärderas i relation till Läroplanen för förskolan (Lpfö18) och våra lokala mål för att vi ska kunna utveckla utbildningen på förskolan.

Tillsammans strävar vi efter att utveckla vår utbildning så vi alla känner oss delaktiga och skapar en nyfikenhet på våra förskolor.

Kontaktinformation

Ramdalens förskola
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 A

Telefon
Avdelning Piraten 0155-387 24, 070-567 08 10
Avdelning Skattkistan, Guldpengen och Silverpengen 0155-387 14, 070-567 08 07

Rektor Charlotte Axelsson charlotte.axelsson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer