Planer och styrdokument

Här finns Oxelösund kommuns planer och styrdokument

Det finns många riktlinjer i Oxelösunds kommun. De beskriver hur något ska tolkas eller genomföras. För att göra det lättare att hitta bland dem är de sorterade efter ämnesområden.

I kommunen beslutas även om taxor och avgifter för exempelvis bygglov, parkering, sotning och mycket annat. Beslut om kommunala ersättningar och bidrag finns beskrivna i särskilda dokument. De gäller föreningar och organisationer, förtroendevalda och verksamhet inom den sociala sektorn.

Som komplement till viss nationell lagstiftning finns allmänna föreskrifter som gäller i Oxelösund. Här finns bland annat ordningsföreskrifter, regler om torghandel och avfallshantering.

De kommunala nämnderna har reglementen som beskriver vilka frågor som var och en av nämnderna ansvarar för. Det finns även ett reglemente som gäller för alla nämnder och regler för kommunfullmäktige, för hantering av e‑förslag och för arkivfrågor.

Nämnderna har möjlighet att överlämna vissa frågor för beslut till en person eller en grupp av personer. Det regleras genom delegationsordningar.

Alla kommunala verksamheter har dokumenthanteringsplaner. I dem framgår bland annat vilka typer av dokument som ska sparas och arkiveras och vilka som kan gallras efter en viss tid.

En del av de kommunala frågorna har organiserats i kommunala bolag.. För dem finns ägardirektiv och bolagsordningar.

Kommunfullmäktige antog 2012-02-15 ny vision för Oxelösunds kommun. I vårt arbete, såväl internt som externt, arbetar vi tillsammans för att uppnå vår vision.

Oxelösund – här börjar världen

I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.

Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud.

Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service.

Mod, stolthet och öppenhet

I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan.

Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld.

Hav, skärgård och närhet

I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder.

Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser.

Omvärld, tillväxt och utveckling

I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet.

Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa.

Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Avgift för registrering att hyra kommunens fritidshus Pdf, 81 kB.

Avgifter för registrering i tomtkö Pdf, 65.2 kB.

Avgifter för kopiering av allmänna handlingar Pdf, 72.4 kB.

Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området Pdf, 115.4 kB.

Taxa för brandskyddskontroll Pdf, 349.3 kB.

Taxa för sotning Pdf, 95.9 kB.

Taxa för båtplatser Pdf, 72.3 kB.

Taxa för Fiskehamnen Pdf, 90.6 kB.

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde

Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanor Pdf, 78.2 kB.

Taxa för hyra av samlingslokaler på Koordinaten och D-salen Pdf, 73.4 kB.

Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall Pdf, 79.4 kB.

Taxa för hyra av mobil scen Pdf, 69.4 kB.

Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritid Pdf, 73.4 kB.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 101.9 kB.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 376.3 kB.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och material i kontakt med livsmedel (FCM) Pdf, 111.5 kB.

Taxa inom strålskyddslagens område Pdf, 103.2 kB.

Taxa enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg Pdf, 44.9 kB.

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Pdf, 119.7 kB.

Taxa för markupplåtelse och torghandel Pdf, 231.6 kB.

Taxa för långtidsparkering Pdf, 115.4 kB.

Felparkeringsavgifter Pdf, 214.3 kB.

Utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgift förlorat busskort Pdf, 62.9 kB.

Taxa för förskola och skolbarnomsorg Pdf, 404.8 kB.

Taxa för kulturskola Pdf, 65.2 kB.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Taxa för äldreomsorg och funktionsstöd Pdf, 83.1 kB.

Taxa för hemsjukvård Pdf, 70.7 kB.

Taxa förskrivning av inkontinenshjälpmedel Pdf, 66.3 kB.

Taxa för olika hjälpmedel Pdf, 73.7 kB.

Taxa för resa med färdtjänst Pdf, 70.5 kB.

Taxa för ersättning från dödsbo Pdf, 80.8 kB.

Taxa för omhändertagande av avliden Pdf, 62.2 kB.

Taxa för mat och logi vid vård och behandling för missbruk Pdf, 65.5 kB.

Taxa för ersättning enligt Socialtjänstlagens 8 kapitel Pdf, 64.4 kB.

Taxa för förälders ersättning till kommunen vid dygnetsruntplacerade barn Pdf, 68.2 kB.

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd Pdf, 79.6 kB.

Barn och unga

Riktlinjer för elevresor på gymnasium, komvux och folkhögskola Pdf, 110.4 kB.

Riktlinjer för ersättning av måltider och läromedel Pdf, 60.9 kB.

Riktlinjer för förskola, omsorg på kvällar, nätter och helger samt fritidshem Pdf, 272.6 kB.

Riktlinjer för inackorderingsbidrag Pdf, 78.9 kB.

Riktlinjer för mottagande i anpassad grundskola och gymnasieskola Pdf, 182.1 kB.

Riktlinjer för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs- samt kultur- och fritidsnämnden Pdf, 188.4 kB.

Riktlinjer för skolplacering Pdf, 307.5 kB.

Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola Pdf, 123.9 kB.

Ekonomi, betalning och upphandling

Påminnelse och kravrutin Pdf, 258.3 kB.

Riktlinjer för investering och leasing Pdf, 155.3 kB.

Riktlinjer för upphandling Pdf, 115.1 kB.

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv Pdf, 163.5 kB.

Föreningsstöd

Riktlinjer för anläggningsstöd till föreningar Pdf, 70.9 kB.

Riktlinjer för bidrag till studieförbunden Pdf, 163.8 kB.

Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande gruppen Pdf, 77.9 kB.

Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar Pdf, 67.6 kB.

Förtroendevalda

Riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda Pdf, 770.6 kB.

Bilaga till riktlinjer om arvoden och ersättning till förtroendevalda Pdf, 26.3 kB.

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans Pdf, 145.6 kB.

Riktlinjer för partistöd Pdf, 670.6 kB.

Tillämpningsföreskrifter för omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Pdf, 154.5 kB.

Medborgardialog

Riktlinjer för e-förslag Pdf, 676.4 kB.

Riktlinjer för medborgardialog Pdf, 155.2 kB.

Stipendier

Riktlinjer för idrottsstipendium Pdf, 101.3 kB.

Riktlinjer för kulturstipendium Pdf, 101.2 kB.

Riktlinjer för miljöstipendium Pdf, 133.9 kB.

Tomt och fastighet

Riktlinjer för kommunal markanvisning Pdf, 64.5 kB.

Riktlinjer för försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark Pdf, 144.5 kB.

Vård och omsorg

Plan för vård och omsorg om personer med demenssjukdom Pdf, 182.5 kB.

Riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL) Pdf, 223.2 kB.

Riktlinjer för boendestöd Pdf, 114.3 kB.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Pdf, 149.7 kB.

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Pdf, 105.5 kB.

Riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar Pdf, 76 kB.

Riktlinjer för kommunkontrakt Pdf, 205.8 kB.

Riktlinjer för kontaktperson och kontaktfamilj Pdf, 177.7 kB.

Riktlinjer för medicintekniska produkter Pdf, 190.2 kB.

Riktlinjer för missbruksvård Pdf, 184.7 kB.

Riktlinjer för placering av barn och unga Pdf, 233.5 kB.

Riktlinjer för social förtur till bostad Pdf, 137 kB.

Riktlinjer för våld i nära relation Pdf, 186.8 kB.

Riktlinjer för palliativ vård och vård i livets slutskede Pdf, 254.6 kB.

Övrigt

Policy för målstyrning och roller Pdf, 37.2 kB.

Riktlinjer för kommunal namnsättning i Oxelösunds kommun Pdf, 139 kB.

Riktlinjer för markupplåtelse Pdf, 89.1 kB.

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen Pdf, 1.1 MB.

Riktlinjer om muta, korruption och jäv för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Pdf, 143.1 kB. 

Riktlinje för kommunikation Pdf, 464.8 kB.

Riktlinjer för digital välkomstskylt vid väg 53 Pdf, 668.3 kB.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer