Ramdalsskolan (årskurs F-9)

Välkommen till Ramdalsskolan med inriktning idrott och hälsa. Vår skola är omgiven av stora gräsytor och nära till idrottsanläggning och simhall.

Du märker direkt när du kommer in genom våra dörrar att Ramdalsskolan är fylld av aktiva människor och vill du fördjupa dig i ämnen som idrott och hälsa kommer du att trivas hos oss.

Ramdalsskolan är en grundskola med fokus på idrott och hälsa. Hos oss uttrycker du dig med rörelse och får en bra teoretisk och praktisk grund inför din framtid. Undervisningen i teoretiska ämnen och idrott håller hög kvalitet och din skoltid blir både aktiv och rörlig.

Tillsammans utvecklar vi idrott och gemenskap på skolan och tar tillvara skolans unika läge.

På skolan går drygt 540 barn fördelade på två klasser per årskurs F-6 och tre klasser per årskurs 7-9. Även fritidsverksamheten finns i skolans lokaler. Vi erbjuder anpassad grundskola årskurs 7-9.

Vi arbetar målmedvetet med att skapa trygghet, gemenskap och glädje för barnen. Vi vet att det är en förutsättning för att utvecklas och uppnå läroplanens kunskapsmål.

Varmt välkommen till Ramdalsskolan!

Om ditt barn har behov av egenvård i skolan måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att skolans personal där eleven går kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på skolan om eleven vistas i skolan.

Rektor kan bedöma att personalen i skolan inte kan hjälpa eleven med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med skolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i skolan måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till skola ska det stå:

 • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
 • Om personalen får utföra åtgärden.
 • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
 • Vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på skolan.

Skolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att skolan har en handlingsplan för egenvård. Om eleven vistas på fritidshem så ska egenvårdsinsatserna inkludera fritidsverksamhet.

Som underlag kan skola använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Elevhälsoteamet ansvarar för trygghetsarbetet på skolan. Vårt elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, socialpedagog, specialpedagog och speciallärare. På skolan finns en elevhälsoplan med rutiner för elev- och gruppärenden.

Socialpedagog

Arbetar i nära samarbete med kurator, medverkar under elevhälsoteamets och trygghetsgruppens möten som i första hand ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande vid behov. Våra socialpedagoger arbetar i elevgrupp och då främst i vår särskilda undervisningsgrupp.

Specialpedagog och speciallärare

Våra specialpedagoger och speciallärare arbetar övergripande med specialpedagogik och stöttar arbetslagen i arbetet med eleverna i klass. Ibland finns ett behov av ett riktat individuellt stöd som kontinuerligt följs upp. Vi satsar på att eleverna ska ingå i den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt och där är specialpedagog och speciallärare ett givet stöd för lärarna när det kommer till extra anpassningar och särskilt stöd. Som vårdnadshavare är du välkommen att kontakta dem vid frågor.

Skolsköterska

För frågor om elevhälsa eller för att komma i kontakt med skolsköterska kan du ringa Kommuncenter på 0155-380 00 så hänvisas du rätt.

Kurator

På Ramdalsskolan arbetar kurator med psykosocialt elevstöd, både i grupper/klasser och individuellt. Kurator arbatar främst hälsofrämjande och förebyggande men även åtgärdande. Kurator ansvarar för trygghetsgruppen som träffas regelbundet för att gemensamt arbeta fram insatser på grupp- och individnivå.

Om du som elev är orolig, du som vårdnadshavare känner oro för ditt barn eller vill ha råd och stöd är du välkommen att ta kontakt. Kurator genomför också föräldrautbildning kvällstid.

Telefon 073-070 58 73
Mejl lena.osth@oxelosund.se

Elevsamordnare

Våra elevsamordnare arbetar främst med uppföljning och förebyggande arbete kopplat till skolnärvaro.

Julia Ögren Gripenstedt
julia.ogren.gripenstedt@oxelosund.se

Ramona Berggren
ramona.berggren@oxelosund.se

Karin Hammarström
karin.hammarstrom@oxelosund.se

Tandvård

Tandvården är kostnadsfri under hela skoltiden. Fluorsköljning genomförs i Oxelösunds skolor efter behov. Folktandvården kallar dig till undersökning.

Elevrådet träffas cirka tre gånger per termin. Klasserna utser själva representanter som ansvarar för att frågorna som kommer upp på klassråden tas med till elevrådet. Ordförande är biträdande rektor.

Matrådet träffas en gång per termin. Klasserna utser representanter som får möjlighet att lyfta elevernas förslag och frågor gällande kost och matsal till personal på kostenheten och skola. 

Ramdalsskolans fritidshem välkomnar ditt barn att vara hos oss före och efter skoldagen de tider du arbetar eller studerar.

Utomhusfritids

Vi har utomhusfritids för barn i årskurs 1-3. Utomhuspedagogiken är kopplat till Ramdalsskolans inriktning idrott och hälsa. Vi erbjuder fysiska aktiviteter, lekar, pyssel och skapande, friluftsliv, matlagning samt digitala aktiviteter i utomhusmiljö.

Öppettider

Vi har öppet alla vardagar året om från kl. 6.00-18.00. Vid behov håller vi öppet till 18.30. Du måste då meddela oss i god tid, minst två veckor i förväg.

Vistelsetid

Vistelsetiden registrerar du via Självservice Länk till annan webbplats.senast torsdagen innan tiden ska börja gälla. Om du vill att barnet ska gå hem tidigare någon dag eller om barnet behöver vara kvar längre kontaktar du fritidsavdelningen.

Avdelningar

På Ramdalsskolans fritidshem finns två avdelningar:

 • Lilla fritids (förskoleklass - årskurs 1) 072-542 61 02
 • Stora fritids (årskurs 2 - årskurs 6, öppning och stängning) 072-543 03 34
 • Utefritids 073-566 56 79, 0155-384 71

Stängningsdagar 2023-2024

Följande dagar har fritidshemmet stängt för kompetensutveckling.

 • Torsdag 17/8
 • Fredag 18/8
 • Fredag 27 oktober
 • Måndag 8 januari
 • Torsdag 13 juni

Vi hoppas att ni har möjlighet att lösa tillsynen dessa dagar. Om du inte kan det kontaktar du rektor senast två veckor före varje datum.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för fritidshem i kommunen.

Kontaktuppgifter

Fritids C 072-543 03 34
Fritids D (öppnings-och stängningsavdelning) 072-542 61 02

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer förskole- och skolverksamheter kontinuerligt upp verksamheten och analyserar resultat i förhållande till de nationella och lokala målen. Arbetet handlar om att hitta de svaga länkarna i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har haft effekt. Det handlar också om att se vad som fungerar bra så att man kan fortsätta med de framgångsfaktorer som finns i verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid vårt trygghetsarbete på skolan. Som ett led i det har vi en trygghetsgrupp som arbetar både åtgärdande men också förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär bland annat att utbilda årskurs 3 och 5 i empati och konfliktlösning med materialet Bråka smartare samt ge verktyg till eleverna i årskurs 8 att bättre ta hand om sin psykiska hälsa med materialet YAM (Youth Aware of Mental health). Vår värdegrund vilar på att alla elever är allas elever i en hälsofrämjande skola.

Det är viktigt för oss att vi har meningsfulla raster på skolan för att främja rörelse och trygghet. Därför satsar våra fritidspedagoger på att genomföra noga planerade rastaktiviteter.

Anmäl frånvaro

Du som vårdnadshavare anmäler ditt barns frånvaro senast klockan 07:45 samma dag via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats. Observera att du först måste kryssa i rutan ”åtkomst från app” under Din profil i Schoolsoft för att kunna ladda ner appen till din mobil.

Du kan ange flera dagars frånvaro för ditt barn i samband med första sjukdagen eller anmäla frånvaro dag för dag. Du har även möjlighet att lägga in del av dag.

Du behöver också anmäla till fritids om ditt barn är frånvarande. Det gör du via Schoolsofts hemsida eller app. Länk till annan webbplats.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro via SMS eller mejl.

Anmäl frånvaro i efterhand

Om du glömt anmäla frånvaro för ditt barn på morgonen kommer du att få ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro samma dag i efterhand.

Kom ihåg att avboka eventuell specialkost och skolskjuts (skoltaxi)

Har ditt barn specialkost kom ihåg att avbeställa den på telefon 0155-387 10 mellan klockan 7.00-8.30. Meddela även när ditt barn kommer tillbaka till skolan.

Avboka skoltaxi hos Sörmlandstrafiken på något av följande sätt:

Observera att om ditt barn missat att åka med förmiddagsturen utan att meddela Sörmlandstrafiken så avbokas hemresan automatiskt av. Diu behöver ringa till kundservice 020-44 40 00 och boka på resan igen om ditt barn ska åka på eftermiddagen. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Ledighetsansökan

Du ansöker om ledighet för ditt barn i Schoolsoft Länk till annan webbplats.

Inom Oxelösunds kommun välkomnar vi synpunkter på vår verksamhet.

Här kan du lämna din synpunkt.

Kontaktinformation

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B

Expedition telefon 0155-384 55
E-post ramdalsskolan@oxelosund.se

Tillförordnad rektor Kalle Alwert kalle.alwert@oxelosund.se (till och med 240619)
Tillförordnad biträdande rektor (lågstadiet och fritidshem) Marie Timan marie.timan@oxelosund.se Länk till annan webbplats. (till och med 240526)
Biträdande rektor (mellanstadiet) Eva Alesand eva.alesand@oxelosund.se
Biträdande rektor (högstadiet) Tomas Ringdahl tomas.ringdahl@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer