Oxelösunds logga

Stjärnholms ladugård

Ladugården vid Stjärnholm uppfördes vid slutet av 1600-talet och är unik i sitt slag, varför byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde

Idag används ladugården av en arrendator och Stjärnholms ryttarförening Länk till annan webbplats., som bedriver ridskoleverksamhet för sina 400 medlemmar.

På den här sidan hittar du information om Ladugårdens historia och den renovering av taket som byggnaden är i behov av.

Ladugården är genom dess ålder och utformning, med kvadratisk planform och stora
volym och höga takfall, ensam i sitt slag i hela Södermanland. Den är således ett utmärkt
exempel på stormaktstidens ekonomibyggnader. Byggnaden är därför av mycket högt
kulturhistoriskt värde. Viktiga karaktärsskapande element är byggnadens volym
och form, de vitputsade ytterväggarna, takens vinkel och tegeltäckning, stickbågiga
fönsteröppningar med järnspröjs och de inre takfallens takkupor.

Ladugårdens konstruktion, där flera delar är ursprungliga eller bär på spår av det
ursprungliga utförandet, är av mycket högt byggnads- och teknikhistoriskt värde.
Till dessa delar hör ytterväggarna av sten, bjälklag och takstolar av bilat virke samt
underlagstak av spån. Yttertaket vilar på takstolar av virke som både bär spår efter
bearbetning såväl som tidigare takstolskonstruktioner. Bjälkarna över kostallet i västra
längan är sannolikt ursprungliga och är genom sin dimension och ålder av mycket högt
byggnadshistoriskt såväl som pedagogiskt värde.

Teglet är sannolikt tillverkat i olika omgångar på gårdens tegelbruk. Takteglet är
genom sitt utseende och sin ålder av stort estetiskt- och materialhistoriskt intresse.
På de inre takfallen fnns nio karakteristiska takkupor som har luckor av trä i något
varierande utförande och storlek. Dessa är mycket viktiga för helheten och bidrar till det ålderdomliga uttrycket.

Källa: Rapport 2019:5, Sörmlands museum, Stjärnholms ladugård, Antikvarisk medverkan, renovering av stommen i västra längan

Sedan länge har Oxelösunds kommun planerat att genomföra en takrenovering av stallbyggnaden vid Stjärnholm. Delar av ladugårdstaket har renoverats tidigare och resterande takdel ovanför stalldelen stod på tur. Inför den planerade renoveringen upptäcktes förhöjda fukthalter och flera omfattande undersökningar har gjorts under 2019 och 2020. Flera åtgärder genomfördes för att öka lufttillförseln och därmed minska fukthalten i stallbyggnaden.

Den fördjupande undersökningen som gjordes 2020 visar att taket är i behov att en större renovering än vad som förväntades. Då ladugården har högt kulturhistoriskt värde finns det många aspekter att ta hänsyn till i en kommande renovering. En byggnadsteknisk antikvarisk förundersökning genomförs under 2021 och därefter kan en bedömning göras hur lång tid renoveringen kommer att ta.

Varför kan man inte bara byta ut taket?

Ladugårdsbyggnaden vid Stjärnholm byggdes på 1600-talet och är unikt i sitt slag. Därför går det inte att renovera taket hur som helst. Eftersom taket har större skador än förväntat, krävs nu ytterligare byggantikvariska undersökningar för att kommunen ska kunna renovera taket utifrån de lagar och föreskrifter som finns om hur byggnadsminnen får renoveras.

Hur ser läget ut inför vintern 2021/2022?

Efter genomförd granskning av byggnaden av flera konstruktörer oberoende av varandra samt fastighetsjurist visar undersökningen att efter förstärkningsåtgärder i byggnaden är genomförda kan verksamheten i form av ridskola vara kvar under vintersäsongen 21/22. Utöver förstärkningsåtgärderna har kommunen tagit fram en handlingsplan med åtgärder om det skulle falla rikligt med snö under säsongen.

Åtgärderna som nu görs gör att verksamheten kan vara kvar i lokalerna även när renoveringen av taken ska genomföras. Innan upphandling av takrenoveringen kan påbörjas ska den pågående byggnadstekniska antikvariska undersökningen göras färdig. Undersökningen blir en del i det upphandlingsmaterial som tas inför upphandling av takrenoveringen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson
Förvaltningschef
Telefon: 0155-383 56
E-post: anders.magnusson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer