Oxelösunds logga

Stjärnholms ladugård

Ladugården vid Stjärnholm uppfördes vid slutet av 1600-talet och är unik i sitt slag, varför byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde

Idag används ladugården av en arrendator och Stjärnholms ryttarförening Länk till annan webbplats., som bedriver ridskoleverksamhet för sina 400 medlemmar.

På den här sidan hittar du information om Ladugårdens historia och den renovering av taket som byggnaden är i behov av.

Ladugården är genom dess ålder och utformning, med kvadratisk planform och stora
volym och höga takfall, ensam i sitt slag i hela Södermanland. Den är således ett utmärkt
exempel på stormaktstidens ekonomibyggnader. Byggnaden är därför av mycket högt
kulturhistoriskt värde. Viktiga karaktärsskapande element är byggnadens volym
och form, de vitputsade ytterväggarna, takens vinkel och tegeltäckning, stickbågiga
fönsteröppningar med järnspröjs och de inre takfallens takkupor.

Ladugårdens konstruktion, där flera delar är ursprungliga eller bär på spår av det
ursprungliga utförandet, är av mycket högt byggnads- och teknikhistoriskt värde.
Till dessa delar hör ytterväggarna av sten, bjälklag och takstolar av bilat virke samt
underlagstak av spån. Yttertaket vilar på takstolar av virke som både bär spår efter
bearbetning såväl som tidigare takstolskonstruktioner. Bjälkarna över kostallet i västra
längan är sannolikt ursprungliga och är genom sin dimension och ålder av mycket högt
byggnadshistoriskt såväl som pedagogiskt värde.

Teglet är sannolikt tillverkat i olika omgångar på gårdens tegelbruk. Takteglet är
genom sitt utseende och sin ålder av stort estetiskt- och materialhistoriskt intresse.
På de inre takfallen fnns nio karakteristiska takkupor som har luckor av trä i något
varierande utförande och storlek. Dessa är mycket viktiga för helheten och bidrar till det ålderdomliga uttrycket.

Källa: Rapport 2019:5, Sörmlands museum, Stjärnholms ladugård, Antikvarisk medverkan, renovering av stommen i västra längan

Sedan länge har Oxelösunds kommun planerat att genomföra en takrenovering av stallbyggnaden vid Stjärnholm. Delar av ladugårdstaket har renoverats tidigare och resterande takdel ovanför stalldelen stod på tur. Inför den planerade renoveringen upptäcktes förhöjda fukthalter och flera omfattande undersökningar har gjorts under 2019 och 2020. Flera åtgärder genomfördes för att öka lufttillförseln och därmed minska fukthalten i stallbyggnaden.

Inför vintern 2020 stod det klart att stora snöfall kunde öka påfrestningen på takkonstruktionen och att det inte skulle vara problemfritt att röja snö från ett redan hårt belastat tak. Då Oxelösunds kommun är fastighetsägare till byggnaden, är det vårt ansvar att sörja för både hästar och människors hälsa och säkerhet. Beslut togs att flytta ut verksamheten till tältstall och andra byggnationer som verksamheter behöver. Dessa fördes upp under september 2020 och kan användas till och med juni 2021. Tältstallen har besiktigats och är godkända av Länsstyrelsen.

Den fördjupande undersökningen som gjordes 2020 visar att taket är i behov att en större renovering än vad som förväntades. Då ladugården har högt kulturhistoriskt värde finns det många aspekter att ta hänsyn till i en kommande renovering. En byggnadsteknisk antikvarisk förundersökning ska göras under våren 2021 och därefter kan en bedömning göras hur lång tid renoveringen kommer att ta.

Vi arbetar tillsammans med ryttarföreningen för att hitta lösningar så att verksamheten ska kunna fortsätta som vanligt och att hästar och ryttarföreningens medlemmar har en trygg och säker miljö under de förutsättningar som finns.

Varför kan man inte bara byta ut taket?

Ladugårdsbyggnaden vid Stjärnholm byggdes på 1600-talet och är unikt i sitt slag. Därför går det inte att renovera taket hur som helst. Eftersom taket har större skador än förväntat, krävs nu ytterligare byggantikvariska undersökningar för att kommunen ska kunna renovera taket utifrån de lagar och föreskrifter som finns om hur byggnadsminnen får renoveras.

Varför tar allt så lång tid?

Först måste kommunen säkerställa att den renovering som ska genomföras blir korrekt utifrån byggnadens ålder. När dessa underlag är klara genomförs en upphandling enligt LOU, (Lagen om offentlig upphandling). Samtidigt som undersökningar och planering inför en framtida renovering pågår undersöker kommunen och ryttarföreningen var föreningen kan vara under renoveringstiden. Eftersom det är en stor förening där både hästar och medlemmar påverkas är det viktigt att det blir bra för alla och att lösningen som tas fram är hållbar under hela renoveringen samt att det finns en plan för återflytt till byggnaden när den är färdigrenoverad.

Vilka alternativ finns för stallösning under tiden som taket renoveras?

Ryttarföreningens styrelse och Oxelösunds kommun diskuterar olika lösningar. När vi har en lösning klar kommer vi berätta om den men just nu kan vi inte svara på den frågan.

Kan hästarna flytta tillbaka till det befintliga stallet och i så fall när?

Beslut har tagits av kommunstyrelseförvaltningen att Stjärnholms ryttarförening kan återgå med sin verksamhet till det befintliga stallet under perioden 31 mars till 31 oktober 2021. Konstruktör har lämnat ett utlåtande om att från och med 31 mars föreligger det inte risk för stora snölaster. Byggnaden har fått en temporär uppstämpning för att klara av ett eventuellt snöfall.

Kommer hästarna att kunna vara kvar i det befintliga stallet under vintern 2021/2022?

Det kan vi inte svara på i nuläget. Det beror på vad den byggnadstekniska antikvariska undersökningen säger, när en upphandling av renoveringen är klar och vad konstruktörerna säger om det befintliga taket för 2021/2022. Om det inte är möjligt behöver hästarna flyttas ut senast 31 oktober enligt konstruktör.

Kan man inte bara skotta taket under vintern?

Det är problem med snöskottningen om det blir en snörik vinter. Taket är svårt att skotta för kommunens entreprenörer, på grund av att takkonstruktionen är i det skick det är. Kommunen måste säkerställa att det inte finns någon rasrisk då det är kommunen som äger fastigheten vilket gör kommunen ansvarig om taket rasar in.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson
Förvaltningschef
Telefon: 0155-383 56
E-post: anders.magnusson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer