Resor och transporter

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att åka med kollektivtrafiken, eller ta dig till olika platser, kan ha möjlighet till olika sorters stöd för att klara av det.

Färdtjänst

Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om att få tillstånd för färdtjänst. Du måste vara skriven i Oxelösund och dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader. Färdtjänst gäller resor inom Oxelösunds färdtjänstzon, som är inom Oxelösunds kommun eller högst 3 mil till och från din bostad. I Oxelösunds kommun är det Sörmlandstrafiken som kör färdtjänst- och sjukresor. Läs mer om färdtjänst hos Sörmlandstrafiken Länk till annan webbplats.

Var ute i god tid med din ansökan! Just nu har vi längre handläggningstider inom färdtjänst!

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Oxelösunds kommun, och som innebär en resa från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst är inte samma sak som att åka färdtjänst, det är inte en bilresa. När du ansöker om och får beviljad riksfärdtjänst bokar kommunens handläggare en resa efter dina behov. Du betalar en egenavgift för din egen resa, medan kommunen står för för de eventuella extra resekostnader som resan kommer att innebära på grund av din funktionsnedsättning.

Om du ansöker om riksfärdtjänst utreder vi i första hand om du klarar att åka tåg tillsammans med en ledsagare. Tillstånd för riksfärdtjänst kan ges till resa med 2 klass tåg med ledsagare, buss med ledsagare, till 1 klass tåg, båt eller flyg i linjetrafik samt taxi eller specialfordon, med eller utan ledsagare. Med ledsagare menas i det här fallet en person, exempelvis en vän eller anhörig, som följer med dig som behöver mer hjälp än vad trafikbolaget kan ge under själva resan. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har väldigt stora svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Med ett parkeringstillstånd har du möjlighet att parkera närmare till exempel mataffär, arbetsplats eller sjukhus. Om du bara har svårigheter att ta dig i och ur bilen eller att bära så är det inte skäl för att få ett parkeringstillstånd. Vi utreder hur svårt du har att gå med gånghjälpmedel när du inte bär. Det kostar ingenting att ansöka och ha parkeringstillsånd för rörelsehindrade.Tillståndet är personligt och gäller i hela landet.

Stöd av ledsagare

Ska du åka med färdtjänst eller resa någonstans, eller behöver stöd och hjälp för att du ska kunna ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet, kan du ha rätt till ledsagare. Ledsagarservice kan du bli beviljad för att kunna göra enklare aktiviteter utanför ditt hem. Det kan handla om att följa med på promenad, biobesök, läkarbesök, gå på stan och liknande. Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare, läs mer under Ansökan och avgifter

För att ansöka om färdtjänst/arbetsresor fyller du i blanketten Ansökan om färdtjänst Pdf, 144.9 kB. och skickar till:

Oxelösunds kommun
Vård och omsorg
613 81 Oxelösund

Ansökningsblanketten kan du även få hemskickad av kommunens färdjänsthandläggare, eller hämta på Kommuncenter.

När handläggaren fått in din ansökan tar utredningen ca 3 veckor. Ibland behöver vi ett läkarintyg Word, 116.5 kB., skicka då med det i din ansökan. Du får ett skriftligt beslut om du får tillstånd för färdtjänst eller inte. Om du får färdtjänst får du också information om hur använder färdtjänst, hur du bokar resor och hur länge beslutet gäller. När du får ditt tillstånd får du även information från Sörmlandstrafiken Länk till annan webbplats. om hur färdtjänsten fungerar.

Om du inte får färdtjänst talar vi om varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

Om du är beviljad färdtjänst men vill ändra något använder du blanketten Ansökan om ändring av färdtjänst/arbetsresor Pdf, 140.2 kB.

Var ute i god tid med din ansökan! Just nu har vi längre handläggningstider inom färdtjänst!

Inom Oxelösunds kommun kostar en enkel resa minst 50 kronor och högst 65 kronor beroende på hur långt du åker. Åker du utanför kommungränsen men inom högst tre mil från bostaden kostar enkel resa högst 120 kr. Du betalar kontant vid resetillfället.

Barn, 0-9 år, till förälder med färdtjänsttillstånd följer med utan kostnad. Barn, 10-18 år, betalar halva resans kostnad.

Arbetsresor faktureras i efterhand med en kostnad som motsvara busskort.

Har du rätt till färdtjänst och arbetar inom Oxelösunds färdtjänstzon kan du ansöka om arbetsresor. Arbetsresor gäller till och från ditt hem och du kan göra två enkelresor per dag. Du ansöker om arbetsresor på samma sätt som du ansöker om färdtjänst.

Har du rätt till färdtjänst i Oxelösunds kommun har du även rätt att ta taxi i annan kommun, med högst 10 enkelresor per år. Du betalar då egenavgift för resan, som är 40% av den faktiska resekostnaden. Du betalar hela resan vid resetillfället och skickar sen in en ansökan om återbetalning, tillsammans med originalkvitton.

För att ansöka om återbetalning fyller du i blanketten Återbetalning av reskostnader vid färdtjänst i annan kommun eller riksfärdtjänst Pdf, 43.5 kB. och skickar till:

Oxelösunds kommun
Vård och omsorg
613 81 Oxelösund

Ansökningsblanketten kan du även få hemskickad av kommunens färdjänsthandläggare, eller hämta på Kommuncenter.

Sörmlandstrafiken Länk till annan webbplats. har hand om alla färdtjänst- och sjukresor. Serviceresor Sörmland 020-44 40 00

För att ansöka om riksfärdtjänst fyller du i blanketten Ansökan om riksfärdtjänst Pdf, 59.6 kB. och skickar till:

Oxelösunds kommun
Vård och omsorg
613 81 Oxelösund

Ansökningsblanketten kan du även få hemskickad av kommunens färdjänsthandläggare, eller hämta på Kommuncenter.

Du behöver ansöka skriftligt inför varje resa, och du kan inte ansöka i efterhand. Du behöver lämna in ansökan om riksfärdtjänst i god tid, senast fyra veckor innan resa. Detta är särskilt viktigt inför storhelgen.

Du får ett skriftligt beslut om du får tillstånd för riksfärdtjänst eller inte. Blir du beviljad riksfärdtjänst får du också information om hur riksfärdtjänst fungerar.

Om du inte får godkänd riksfärdtjänst talar vi om varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

Det är kommunens handläggare som bokar din resa genom Riksfärdtjänsten Länk till annan webbplats.. Du betalar själv en egenavgift Länk till annan webbplats. för din resa, som ungefär motsvarar vad en resa med 2 klass tåg kostar. Eventuella extra kostnader som behövs för att du ska kunna resa står kommunen för.

 

Riksfärdtjänst

Det är många som vill åka med riksfärdtjänst under jul- och nyårsdagarna. Efterfrågan på resor under jul och nyår är stor, men antalet fordon är begränsade, och vi inte garantera dig önskad resdag och tid. Därför behöver du som bor i Oxelösund och vill ansöka om riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgen lämna in din ansökan i god tid.

Färdtjänst

Färdtjänst under jul- och nyårshelgen beställer du via Sörmlandstrafikens beställningscentral på 020-44 40 00. Du kan beställa din resa tidigast 14 dagar innan dagen du vill åka.

Ledsagare
Om du har grava funktionshinder och inte klarar dig själv under själva resan kan du efter särskild prövning få tillstånd att ha ledsagare med dig. Ledsagaren betalar ingen avgift, och får själv inte vara färdtjänstberättigad.

Medresenär
En anhörig eller annan närstående som får följa med dig på resan och då betalar full egenavgift.

Platser i Oxelösund där parkeringstillstånd gäller:

 • På kommunal allmän parkeringsplats
 • På parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har en skylt med handikappsymbol
 • På den del av gata, väg etc (på kommunal mark), där det enligt den lokala trafikföreskriften är förbjudet att parkera (parkeringsförbud) eller tidsbegränsad parkering
 • På gågata
 • På särskilt anvisade parkeringsplatser på gångfartsområden

Platser i Oxelösund där parkeringstillstånd inte gäller:

 • På privat mark om inte markägare särskilt medgivit detta. Kontakta markägare i varje särskilt fall
 • Där det är förbud att stanna (stoppförbud)
 • På plats avsedd för visst ändamål, exempelvis lastplats, vändplats och taxizon
 • På hållplats för buss
 • På P-plats som är förhyrd, reserverad eller där särskilt tillstånd krävs
 • På anvisad plats för visst fordonsslag, tex lastbil
 • På huvudled om inte annat anges
 • På gång och cykelväg
 • Utanför särskilt anvisade parkeringsplatser på gångfartsområden
 • Generella parkerings-och stannaförbud enligt trafikförordningen, tex före övergångsställe och gatukorsning

Tillåten parkeringstid på kommunala parkeringsplatser

 • Högst 3 timmar i följd på gågata
 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar
 • Högst 24 timmar på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade om ingen annan tidsbegränsning finns angiven på platsen
 • Högst 24 timmar i följd på avgiftsbelagda kommunala parkeringar

Avgift

Det är varje kommun som beslutar om parkeringsavgift ska betalas vid parkering med parkeringstillstånd.

I Oxelösunds kommun är det avgiftsfritt på kommunens allmänna parkeringsplatser för innehavare av parkeringstillstånd, i upp till 24 timmar.

Vad gäller när jag parkerar?

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av dig som innehavare av kortet, när du själv kör det fordon som ska parkeras eller när du åker med det fordon som ska parkeras och har beviljats tillstånd som passagerare.

Parkeringstillståndet ska, när det används, vara placerat i vindrutans vänstra främre del så att framsidan med rullstolssymbolen är väl synlig för kontroll utifrån.

Övrigt

Oxelösunds kommun vill att angivna parkeringsplatser används i första hand.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska omgående polisanmälas då Oxelösunds kommun då spärrar kortet eller utfärdar ett nytt.

Upphittat parkeringstillstånd ska lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillstånd gäller i hela landet där lokala trafikföreskrifter om parkering har utfärdats, normalt på allmänna platser som gator, vägar och offentliga parkeringsplatser som tillhör kommunen.

Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den stad eller land du tänker besöka Observera att regler i trafikförordningen (TrF) och vägmärkesförordningen (VMF) alltid måste följas.

Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder.

För att ansöka, fyll i blanketten Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Pdf, 172.5 kB. komplettera med läkarintyg och lämna till Kommuncenter, eller posta till:

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
Järntorget 7–9

613 81 Oxelösund

Hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vid resor till läkare, sjukvård och tandvård ska du inte åka färdtjänst utan sjukresa. Det är inget krav att ha färdtjänst för att ha rätt till sjukresa.

Det är Sjukreseenheten Region Sörmland Länk till annan webbplats. som ansvarar för sjukresor i hela Sörmland.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer