Oxelösunds logga

Förskola

I Oxelösund finns sju kommunala och tre fristående förskolor. Vi erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger på Stenviks omsorg. Det finns en öppen förskola. Här kan du läsa om hur du ansöker om plats för ditt barn, får erbjudande om plats och säger upp ditt barns plats. Du kan också läsa om vilka avgifter och regler som gäller.

Du ansöker om plats för ditt barn i Självservice Länk till annan webbplats.. När du ansöker om plats behöver du logga in med ditt Bank-ID. I Självservice väljer du Ansökan om förskola där du ansöker om förskoleplats i de kommunala förskolorna och den fristående förskolan Solgläntan. Om du önskar plats i någon av de övriga fristående förskolorna vänder du dig direkt till den förskolan.

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du önskar plats för ditt barn. Du har möjlighet att välja tre köalternativ. När du väljer önskat startdatum tänk på att det datum du väljer är det datum du vill att ditt barn ska börja sin introduktion, som brukar ta cirka 1-2 veckor.

Tänk på att lämna dina kontaktuppgifter så som mobilnummer och e-postadress så att vi kan skicka en bekräftelse till dig.

Om ditt barn saknar fullständigt personnummer ansöker du om plats här.

Separat ansökan för omsorg på kvällar, nätter och helger

Om du har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger måste ditt barn först ha en kommunal förskoleplats i Oxelösunds kommun. Därefter ansöker du om en plats på omsorgen tillsammans med kopia på ditt anställningsbevis och arbetsschema. Pdf, 113.6 kB. Det här gäller för båda vårdnadshavarna. Allt skickas per post till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

eller lämnas till Kommuncenter (Oxelösunds bibliotek) på Koordinaten, Järntorget 7.

Ett beslut skickas hem till dig som gäller upp till ett år i taget. Därefter behöver du förnya din ansökan och skicka in aktuella kopior på anställningsintyg och arbetsschema. Pdf, 113.6 kB.

Från och med september det år ditt barn fyller tre år har ditt barn rätt till allmän förskola. Det innebär att ditt barn har möjlighet att vistas 15 timmar per vecka avgiftsfritt.

De 15 timmarna gäller måndag till fredag 9-12 eller tisdag till torsdag 9-14 beroende på förskolan. Platsen gäller inte under lov.

Behöver ditt barn vara på förskola mer än dessa 15 timmar minskas din avgift med 30 % mellan september till och med maj. Under juni till och med augusti gäller vanlig taxa.

När ditt barn börjar på förskolan behöver vi veta i vilken omfattning ditt barn kommer att vistas hos oss. Du anmäler gund för placering genom att mejla oss på utbildning@oxelosund.se. 

Vi behöver dessa uppgifter:

 • Vilket eller vilka barn det gäller.
 • När du vill att ändringen ska börja gälla.
 • På vilken grund barnet ska vara placerat, arbete/studier, föräldraledig, arbetslös. allmän förskola avgiftsfritt eller allmän förskola löpande.
 • Lämna också ett mobilnummer om vi behöver nå dig.

Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst en hel kalendervecka har rätt att vistas i förskolan 15 timmar under den lediga veckan. De 15 timmarna fördelas över veckan av verksamheten. Avgift betalas som vanligt.

De här placeringsgrunderna finns att välja på:

Arbete/studier

Huvudregeln för ett barns vistelsetid i verksamheten bestäms av vårdnadshavares arbetstid, studietid, rimlig restid, sovtid vid nattarbete samt utifrån barnets eget behov. Avgift betalas som vanligt.

Föräldraledig

Vid föräldraledighet kan du ha ditt barn på förskolan enligt tidigare vistelsetid en månad efter syskonets födelsedatum. Efter detta har ditt barn rätt till förskola 15 timmar i veckan. De 15 timmarna fördelas över veckan av förskolan. Avgift betalas som vanligt.

Arbetslös

Är du aktivt arbetssökande har ditt barn rätt till förskola 15 timmar i veckan. De 15 timmarna fördelas över veckan av förskolan. Avgift betalas som vanligt.

Allmän förskola 3-5 år, 15-timmar avgiftsfritt

Från september det år ditt barn fyller tre år har hen rätt till allmän förskola. Den omfattar 15 timmar/vecka under terminstid och fördelas över veckan av förskolan. Denna är avgiftsfri och gäller under perioden 1 september till och med 31 maj, dock inte under loven.

För barn som redan har en placering ingår den allmänna förskolan som en del i den vanliga förskoleverksamheten och dessa 15 timmar blir avgiftsfria från och med september det år ditt barn fyller 3 år. Det innebär att den avgift du skulle ha betalat reduceras med 30 % under tiden 1 september till och med 31 maj.

Allmän förskola 3-5 år, 15 timmar löpande

För dig som behöver 15 timmar varje vecka, även under loven så finns den möjligheten. Det är förskolan som planerar och fördelar de 15 timmarna. Den är avgiftsfri 1 september till och med 31 maj men du betalar som vanligt under juni, juli och augusti.

Vanliga frågor och svar

Måste jag ange grund för placering?
Ja, eftersom vi behöver veta när och hur många timmar ditt barn ska vara på förskolan och för att du ska få rätt avgift på din faktura.

Hur gör jag för att anmäla grund för placering?
Det gör du genom att mejla till utbildning@oxelosund.se. Vi behöver dessa uppgifter:

 • Vilket eller vilka barn det gäller.
 • När du vill att ändringen ska börja gälla.
 • På vilken grund barnet ska vara placerat, arbete/studier, föräldraledig, arbetslös. allmän förskola avgiftsfritt eller allmän förskola löpande.
 • Lämna också ett mobilnummer om vi behöver nå dig.

När ska jag ändra grund för placering?
Du behöver bara ändra grund för placering om någonting förändras, exempelvis om du går från att jobba till att vara föräldraledig/arbetssökande eller tvärtom.

Kommunen är skyldig att ordna plats inom garantidtiden som är fyra månader. Barnet måste ha fyllt ett år innan det kan börja på förskolan.

Om du har förskoleplats för ditt barn idag ska platsen vara uppsagd innan start i vår verksamhet.

Erbjudande om plats får du via sms eller brev. Svara i Självservice inom tio dagar om du vill ha platsen eller inte. Tackar du nej till erbjuden plats krävs en ny ansökan. Tackar du ja behöver vi följande uppgifter av dig:

 • Kontaktuppgifter såsom mobilnummer och e-postadress
 • Barnets schema (lämnings- och hämtningstid)
 • Grund för placering (arbetar/studerar, 15-timmarsplats, föräldraledig eller arbetssökande)
 • Inkomstuppgift från vårdnadshavare/sambo i det gemensamma hushållet (månadsinkomst före skatt)

Inför starten på förskolan kommer personal ta kontakt med dig. Under introduktionen behöver du som vårdnadshavare vara tillgänglig och delaktig. Introduktionen tar cirka 1-2 veckor. På respektive föskolas sida kan du läsa om hur introduktionen går till på just den förskolan.

Är du arbetsökande eller föräldraledig för syskon har ditt barn rätt till 15-timmarsplats i förskolan. Du loggar in i Självservice och registrerar ett 15-timmarsschema och ny Grund för placering:

 • Arbetssökande - under terminstider (ditt barn är ledig vid lov)
 • Arbetssökande - löpande (ditt barn har 15 timmar i veckan även under lov)
 • Föräldraledig - under terminstider (ditt barn är ledig vid lov)
 • Föräldraledig - löpande (ditt barn har 15 timmar i veckan även under lov)

Från och med september när ditt barn fyller tre år är 15-timmarsplatsen avgitsfri om du väljer att ha platsen under terminstider. Om du väljer att ha 15 timmar per vecka även under lov betalar du avgift för juni, juli och augusti.

Du registerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i Schoolsoft. Länk till annan webbplats. Du lämnar tiderna minst två veckor i förväg.

Har du inte fasta arbetstider, det vill säga en timanställning skriver du ett schema för hand och lämnar till din förskola. Det gör du så långt i förväg som möjligt, senast två dagar innan tiderna börjar gälla. Exempelvis om du ska arbeta en fredag behöver vi ha tiderna för den dagen senast onsdag morgon.

Du betalar en avgift för ditt barns plats i förskola eller på fritidshem utifrån det samlade hushållets inkomster. Med hushåll menas

 • ensamstående
 • makar
 • sambos som är folkbokförda på samma adress.

Avgiften betalas från första inskolningsdagen till uppsägningstidens sista dag.

I samband med att ditt barn får en plats i förskola eller fritidshem så ska du meddela hushållets inkomstuppgifter i Självservice. Länk till annan webbplats. Lämnar du inte in dina inkomstuppgifter kommer du att automatiskt få betala maxtaxa. Se debiteringstabell. Pdf, 123.4 kB.

Med inkomst menas

 • lön
 • sjukpenning
 • föräldrapenning/havandeskapspenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta eget-bidrag
 • bidrag vid militärtjänstgöring
 • aktivitetsstöd
 • pension
 • konfliktersättning.

Ovanstående gäller före skatt och per månad.

Som inkomst räknas inte

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • studielån
 • studiebidrag
 • handikappersättning
 • etableringsersättning
 • försörjningstöd (socialbidrag).

Avgiften är den samma om du har ditt barn i kommunal eller i fristående förskola.

Du betalar avgift 12 månader per år även vid sjukdom, semester och annan ledighet.

Kom ihåg att uppdatera din inkomst i Självservice om den ändras under året. Länk till annan webbplats. Även sammanboendes inkomstuppgift ska registreras.

Avgiften är baserad på inkomst och inte på hur många timmar per vecka ditt barn är i förskolan eller på fritidshemmet.

Ditt barns ålder, den gemensamma inkomsten i hushållet före skatt per månad och antalet barn du har i förskola och fritidshem påverkar vilken avgift du ska betala. Kontroll av rätt inlämnad inkomstuppgift sker retroaktivt och jämförelse görs mellan hushållets inkomstuppgifter och deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket. För lite eller för mycket inbetald avgift justeras cirka två år senare.

Avgift för förskola 2021

 • Barn ett = 3 % maxavgift 1 510:-
 • Barn två = 2 % maxavgift 1007:-
 • Barn tre = 1% maxavgift 503:-

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Har du fyra barn eller fler i förskola och fritidshem betalar du ingen avgift.

Under 2021 är maxbeloppet 50 340 kronor och följer Skolverkets maxtaxa som höjs den 1 januari varje år.

Här hittar du debiteringstabell för förskola och fritidshem 2021 Pdf, 123.4 kB.

Har ditt barn växelvis boende och ni båda har behov av plats behöver den vårdnadshavare som idag inte får en faktura ansöka om delad faktura.

Du mejlar om delad faktura på utbildning@oxelosund.se

Avgiften baseras enigt debiteringstabell. Ni betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans. Det är viktigt att båda hushållen har rätt inkomstuppgifter registrerade i e-tjänsten i Självservice. Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor om delad faktura/delad plats

Om vi separerar måste den andre vårdnadshavaren som inte står för fakturan ansöka om en plats för att kunna lägga schema för sina veckor?

Barnet kan bara ha en plats i Schoolsoft och de som är registrerade som vårdnadshavare kommer att kunna se barnet i SchoolSoft. Respektive vårdnadshavare loggar in med sitt bankid i Schoolsoft och registrerar schema för sina veckor.

Vi är separerade och vårt barn har inte en plats på förskola/fritidshem. Nu vill vi ansöka om plats. Ska vi ansöka om varsin plats och sedan mejla till Utbildningsförvaltningen och be om delad faktura?

Det räcker att en av vårdnadshavarna gör en ansökan. Båda vårdnadshavarna kommer att behöva godkänna ett erbjudande om plats vilket blir synligt i Schoolsoft. För att ha separata kontrakt (det vill säga varsin faktura) måste du informera Utbildningsförvaltningen. Det gör du genom att mejla till utbildning@oxelosund.se

Kom ihåg att uppge ditt namn och telefonnummer så att vi kan nå dig om det behövs.

Hur ska jag göra om jag och barnets andra förälder är separerade men det är bara en av oss som har behov av plats på förska/fritidshem?

Den förälder som behöver platsen äger kontraktet (fakturan) själv och registrerar de tider barnet behöver vara på förskolan. Är det så att ert barn bor hos er varannan vecka så lämnas de dagar i schemat tomt. Den andra vårdnadshavaren behöver inte göra något då.

Jag har en ny sambo som inte är vårdnadshavare till mitt barn. Påverkar det vilken avgift jag betalar för platsen?

Ja, även bonusförälders inkomst ska räknas med. Kom ihåg att meddela Utbildningsförvaltningen i god tid i samband med att ni flyttar ihop. Vi gör inkomstjämförelse två år i efterhand, vilket innebär att vi begär in inkomstuppgifter från hushållet via Skatteverket. Har ni betalat för lite kommer ni att få betala tillbaka och har ni betalat en för hög gemensam inkomst så kommer ni däremot att få pengar tillbaka.
Förändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften för platsen mejlar du till utbildning@oxelosund.se

Kom ihåg att uppge ditt namn, din nya sambos namn och telefonnummer så att vi kan nå dig om det behövs.

Jag och barnets andra förälder lever inte ihop och vi har svårt att komma överens. Kan kommunen hjälpa till och bestämma vem som ska stå för fakturan eller om vi ska ha varsin faktura (delad faktura)?

Nej, har ni delad vårdnad så ska ni i möjligaste mån försöka enas för barnets bästa.

Utbildningsförvaltningen genomför årligen en inkomstjämförelse i efterskott, där hushållets deklarerade inkomstuppgifter hos Skatteverket jämförs med lämnade inkomstuppgifter i Självservice för inkomståret.

För lite eller för mycket inbetald avgift justeras. Det innebär att hushåll som betalat för mycket kommer att få pengar tillbaka och de som betalat för lite kommer att få en extra faktura. Skillnader i avgifter under 500 kronor justeras inte.

Varför inkomstjämförelse?

Genom att göra en kontroll av inkomst och avgift blir det rättvist. Hushåll med lägre inkomst ska betala mindre i avgift än hushåll med högre inkomst.

Vilket inkomstår kommer att kontrolleras?

Vi kommer jämföra inkomster för de hushåll som hade plats på förskola för två år sedan.

Om du betalat för mycket i avgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för hög inkomst och därmed betalat för mycket i avgift kommer du att få ett brev med information om utbetalning. För att vi ska kunna återbetala avgiften behöver vi veta ditt namn, bankkontonummer och bankens namn. Dessa uppgifter mejlar du till inkomstkontroll@oxelosund.se

Om du betalat för lite i avgift

Om jämförelsen visar att du uppgett för låg inkomst och därmed betalat för lite i avgift kommer du att få en extra faktura. Vid återbetalning gäller inte autogiro utan du betalar in beloppet manuellt till särskilt bankgiro som du får information om i samband med fakturan. Du har även möjlighet att lägga upp en betalningsplan. Då tar du kontakt med ekonomienheten.

Vill du bestrida din faktura mejlar du oss ditt namn och orsak till inkomstkontroll@oxelosund.se

Meddela inkomst

För att avgiften ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuella inkomstuppgifter från dig. Varje gång din inkomst förändras meddelar du detta via vår Självservice. Inkomsten anges brutto (innan skatt) per månad.

Kontakt

Har du frågor som rör inkomstjämförelsen vill vi gärna att du mejlar dina synpunkter till inkomstkontroll@oxelosund.se

Du loggar in i Självservice med ditt bank-id och säger upp platsen. Länk till annan webbplats. I Oxelösunds kommun gäller två månaders uppsägningstid. Du betalar för platsen till och med sista placeringsdag. Ditt barn kan inte börja på annan förskola innan sista placeringsdatum. Uppsägningstiden är alltid två månader räknat från den dagen uppsägningen kommit in i e-tjänsten. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Har ditt barn en plats på Stenviks omsorg som du vill säga upp? Då mejlar du till utbildning@oxelosund.se.Där skriver du vilket eller vilka barn det gäller samt när du vill att platsen ska upphöra. Lämna också ett mobilnummer så att vi kan nå dig om vi behöver.

Om förskoleplatsen inte används under två sammanhängande månader så har kommunen rätt att ifrågasätta barnets behov av platsen och kan då komma att säga upp den.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer