Förskola

I Oxelösund finns sju kommunala och tre fristående förskolor. Vi erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger för dig som har behov av det. På Stenviks förskola finns en finsktalande avdelning med språkstöd och en utomhusavdelning. På den här sidan kan du läsa om hur du ansöker om plats, vilka regler och avgifter som gäller.

Du ansöker om plats för ditt barn i e-tjänsten i Schoolsoft. Länk till annan webbplats. När du ansöker om plats behöver du logga in med ditt Bank-ID. I Schoolsoft väljer du Ansökan om förskola där du ansöker om förskoleplats i de kommunala förskolorna och den fristående förskolan Solgläntan. De fristående förskolorna Havsgläntan och Regbågen hanterar sin egen kö. Vänd dig till dem om du önskar en plats där.

Ditt barn ska ha fyllt ett år innan ditt barn kan börja på förskolan. Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du önskar att ditt barn ska börja på förskolan. Du har möjlighet att välja tre köalternativ. När du väljer önskat startdatum tänk på att det datum du väljer är det datum du vill att ditt barn ska börja sin introduktion. Den brukar ta cirka 1-2 veckor.

Kom ihåg att lämna din e-postadress så att vi kan skicka ett ett erbjudande till dig.

Om ditt barn saknar fullständigt personnummer ansöker du om plats med denna blankett. Pdf, 151.6 kB.

Separat ansökan för omsorg på kvällar, nätter och helger Pdf, 151.6 kB.

Om du har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger måste ditt barn först ha en kommunal förskoleplats i Oxelösunds kommun. Därefter ansöker du om en plats på omsorgen tillsammans med kopia på ditt anställningsavtal och arbetsschema. Pdf, 142.3 kB. Båda vårdnadshavarna behöver skriva under ansökan. Samtliga handlingar skickas per post till:

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

eller lämnas till Kommuncenter (Oxelösunds bibliotek) på Koordinaten, Järntorget 7.

Handläggningstiden är cirka en månad efter att samtliga handlingar inkommit.

Kommunen är skyldig att ordna plats inom garantidtiden som är fyra månader.

Om ditt barn har plats på förskola i annan kommun ska den platsen vara uppsagd och avslutad innan start i vår verksamhet.

Erbjudande om plats får du via e-post. Svara i Självservice inom sju dagar om du vill ha platsen eller inte. Tackar du nej eller inte besvarar erbjudandet till erbjuden plats försvinner din ansökan och du behöver ansöka på nytt.

Har du inte BankID mejlar du till utbildning@oxelosund.se och meddelar om du vill ha platsen eller inte.

När ditt barn börjar på förskolan behöver vi veta i vilken omfattning ditt barn kommer att vistas hos oss. Det registrerar du i samband med din ansökan.

Behöver du ändra omfattning gör du det genom att mejla Utbildningsförvaltningen på utbildning@oxelosund.se. Vi tar inte emot ändringar muntligt.

Vi behöver nedanstående uppgifter:

 • Vilket eller vilka barn det gäller.
 • Vilken omfattning barnet ska ha.
 • När du vill att ändringen ska börja gälla.

Kom ihåg att ändra dina lämnings- och hämtningstider i Tyra.

Observera att ändringar efter den 10:e varje månad börjar gälla tidigast den fösta nästkommande månad.

Arbete/studier

Huvudregeln för ett barns vistelsetid i verksamheten bestäms av vårdnadshavares arbetstid, studietid, rimlig restid, sovtid vid nattarbete och utifrån barnets behov. Avgift betalas enligt maxtaxa.

Föräldraledig

Vid föräldraledighet kan du ha ditt barn på förskolan enligt tidigare vistelsetid en månad efter syskonets födelsedatum. Efter detta har ditt barn rätt till förskola 20 timmar i veckan. Vistelsetiden för 20 timmar i veckan på förskolan är förlagd till klockan 09:00-14:00, fyra dagar i veckan. Vilka veckodagar som omfattas beslutas av respektive förskola. Avgift betalas enligt maxtaxa.

Arbetssökande

Är du aktivt arbetssökande har ditt barn rätt till förskola 20 timmar i veckan. Vistelsetiden för 20 timmar i veckan på förskolan är förlagd till klockan 09:00-14:00, fyra dagar i veckan. Vilka veckodagar som omfattas beslutas av respektive förskola. Avgift betalas enligt maxtaxa.

Allmän förskola (3-5 år)

Från och med september det år ditt barn fyller tre år har ditt barn rätt till allmän förskola. Det innebär att ditt barn har möjlighet att vistas 15 timmar per vecka på förskolan utan kostnad.

Vistelsetiden för allmän förskola är förlagd till klockan 09:00-14:00, tre dagar i veckan. Vilka veckodagar som omfattas beslutas av respektive förskola. Platsen gäller inte under lov.

Allmän förskola inklusive lov (3-5 år)

För dig som behöver 15 timmar varje vecka även under lovdagar så finns den möjligheten. Den är avgiftsfri 1 september till och med 31 maj men du betalar som vanligt under juni, juli och augusti.

20 timmar i veckan

Du som arbetar skift, har en timanställning, är aktivt arbetssökande, studerande eller är föräldraledig kan välja att ha ditt barn upp till 20 timmar i veckan på förskolan. Avgift betalas enligt maxtaxa.

Vistelsetiden för 20 timmar i veckan på förskolan är förlagd mellan klockan 09:00-14:00, fyra dagar i veckan. Vilka veckodagar som omfattas beslutas av respektive förskola.

Du registerar ditt barns lämnings- och hämtningstider (schema) i appen Tyra. Det kan du göra först samma dag som ditt barn börjar på förskolan. Du lämnar tiderna minst fem dagar i förväg.

Inför starten på förskolan kommer personal ta kontakt med dig. Under introduktionen behöver du som vårdnadshavare vara tillgänglig och delaktig. Introduktionen tar cirka 1-2 veckor. På respektive förskolas sida kan du läsa om hur introduktionen går till på just den förskolan.

Du betalar en avgift för ditt barns plats i förskola eller fritidshem utifrån hushållets totala inkomst. Med hushåll menas samtliga personer folkbokförda på samma adress. Du registerar din inkomst per månad och brutto, det vill säga före skatt .

Observera att avgiften är baserad på inkomst och inte på hur många timmar per vecka ditt barn är i förskolan eller på fritidshemmet. Ditt barns ålder, den gemensamma inkomsten i hushållet före skatt per månad och antalet barn du har i förskola och fritidshem påverkar vilken avgift du ska betala.

I samband med att ditt barn får en plats i förskola eller fritidshem så ska du meddela hushållets inkomstuppgifter i e-tjänsten Länk till annan webbplats.. Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela inkomstförändringar när de sker. Har du en inkomst men inte anger den kan du komma att bli återbetalningsskyldig.

Avgiften betalas från första inskolningsdagen till uppsägningstidens sista dag.

Med inkomst menas:

 • lön
 • sjukpenning
 • föräldrapenning/havandeskapspenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta eget-bidrag
 • bidrag vid militärtjänstgöring
 • aktivitetsstöd
 • pension
 • konfliktersättning

Som inkomst räknas inte:

 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • studielån
 • studiebidrag
 • handikappersättning
 • etableringsersättning
 • försörjningstöd (socialbidrag)

Avgiften är den samma om du har ditt barn i kommunal eller i fristående förskola.

Du betalar avgift 12 månader per år även vid sjukdom, semester och annan ledighet.

Kom ihåg att uppdatera din inkomst i Självservice om den ändras under året. Länk till annan webbplats. Även sammanboendes inkomstuppgift ska registreras.

Avgift för förskola 2024

 • Barn ett = 3 % av inkomst, maximal avgift 1 688 kronor
 • Barn två = 2 % av inkomst, maximal avgift 1 125 kronor
 • Barn tre = 1 % av inkomst, maxiaml avgift 563 kronor

Det yngsta barnet räknas som barn ett. Har du fyra barn eller fler i förskola och fritidshem betalar du ingen avgift för det/dem barnet/barnen.

Under 2024 är maxbeloppet 56 250 kronor och följer Skolverkets maxtaxa som höjs den 1 januari varje år.

Här hittar du debiteringstabell för förskola och fritidshem 2024 Pdf, 173.5 kB.

Har du fakturafrågor mejlar du till fakturorutbildning@oxelosund.se Vi besvarar inte fakturfrågor via telefon.

Har ni delad vårdnad och önskar varsin faktura så meddela detta till fakturorutbildning@oxelosund.se

Avgiften baseras enigt debiteringstabell. Respektive vårdnadshavare betalar avgiften baserat på sitt eget hushålls inkomst. Ni betalar aldrig mer än maxavgiften tillsammans. Det är viktigt att båda hushållen har rätt inkomstuppgifter registrerade i e-tjänsten i Självservice. Länk till annan webbplats.

Säga upp plats på förskola

I Oxelösunds kommun gäller två månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden är alltid två månader räknat från den dagen uppsägningen inkommit. Du betalar avgift under uppsägningstiden. Ditt barn kan inte börja på annan förskola innan sista placeringsdatum.

Säga upp plats på kommunal förskola

Vill du säga upp din plats på någon av våra kommunala förskolor gör du det i Självservice: Länk till annan webbplats.

Säga upp plats på fristående förskola

Mejla till utbildning@oxelosund.se. Där skriver du vilket barn det gäller samt när du vill att platsen ska upphöra.

Säga upp plats på Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger

Har ditt barn en plats på Stenviks omsorg som du vill säga upp? Då mejlar du till utbildning@oxelosund.se. Där skriver du vilket barn det gäller samt när du vill att platsen ska upphöra.

Om platsen på förskola inte används under två sammanhängande månader

Om förskoleplatsen inte används under två sammanhängande månader har kommunen rätt att ifrågasätta barnets behov av platsen och kan då komma att säga upp den.

Hur ofta måste jag skicka in ett anställningsavtal och arbetsschema om mitt barn har en plats på Stenviks omsorg?

Det räcker att du gör det en gång. Du skickar in en kopia på anställningsavtal och arbetsschema när du ansöker om plats första gången.

Hur påverkas min avgift utifrån vistelstid på förskolan?

 • Barn 1-2 år, oavsett antal timmar - Hel avgift hela året (se debiteringstabell nedan).
 • Barn 3-5 år, mer än 15 timmar - Mellan september och maj minskas avgiften med 30 % motsvarande de avgiftsfria 15 timmar (allmän förskola). Under juni, juli och augusti betalas hel avgift (se debiteringstabell nedan).
 • Barn 3-5 år, 15 timmar med lediga lov (allmän förskola) - Fri avgift hela året.
 • Barn 3-5 år, 15 timmar med behov av placering på lov - Mellan september och maj är placeringen avgiftsfri. Under juni, juli och augusti betalas i stället hel avgift (se debiteringstabell enligt nedan).

Hur påverkas min avgift under sommarmånaderna?

Observera att avgiften kan förändras under sommaren. Nedan kan du läsa vad som gäller:

 • Barn 1-2 år, oavsett antal timmar
  Hel avgift hela året (se debiteringstabell nedan). Ingen förändring.
 • Barn 3-5 år, mer än 15 timmar
  Mellan september och maj minskas avgiften med 30 % motsvarande de avgiftsfria 15 timmar (allmän förskola). Under juni, juli och augusti betalas i stället hel avgift (se debiteringstabell nedan).
 • Barn 3-5 år, 15 timmar med lediga lov (allmän förskola)
  Fri avgift hela året. Ingen förändring.
 • Barn 3-5 år, 15 timmar med behov av placering på lov
  Mellan september och maj är placeringen avgiftsfri. Under juni, juli och augusti betalas i stället hel avgift (se debiteringstabell nedan).

Sista ansökningsdag för att ändra typ av placering (se ovan) för juni-augusti är den 31 maj.

Är du osäker på vad som gäller för dig, vänligen mejla din fråga till utbildning@oxelosund.se senast 31 maj.

Min inkomst har förändrats. Behöver jag meddela det och hur?

Ja, det gör du i e-tjänsten i Självservice. Länk till annan webbplats.

Du registerar din inkomst per månad och brutto, det vill säga före skatt .

Meddelar du inte förändringarna så justeras avgiften retroaktivt i samband med en eventuell inkomstjämförelse. Läs mer om inkomstjämförelse i plusmenyn nedan.

Hur gör vi för att ansöka om plats på förskola eller fritidshem om vi är separerade?

Det räcker att en av vårdnadshavarna gör en ansökan. Båda vårdnadshavarna behöver acceptera erbjudandet om plats. För att ha separata kontrakt (det vill säga varsin faktura) måste du informera Utbildningsförvaltningen. Det gör du genom att mejla till fakturorutbildning@oxelosund.se

Behöver bara en av vårdnadsahavarna nyttja platsen är det bara den vårdnadshavaren som behöver kontrakt. Det innebär att endast den vårdnashavaren får faktura för platsen.

Jag har en ny sambo som inte är vårdnadshavare till mitt barn. Påverkar det vilken avgift jag betalar för platsen?

Ja, även samboendes inkomst ska räknas med. Meddela oss så snart som möjligt förändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften. Det gör du genom att mejla till utbildning@oxelosund.se 

Kom också ihåg att ändra era inkomster i e-tjänsten i Självservice. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer