Oxelösunds logga

Naturvård

Naturvård handlar om att skydda och ta hand om värdefulla områden och arter. Det handlar också om att möta människors behov av att använda naturen och det som naturen ger.

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Allemansrätten innebär både rättigheter och skyldigheter, om du vill fördjupa dig eller bli påmind om vad som gäller kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Det finns idag två naturreservat i Oxelösund. Femöre naturreservat på fastlandet som är ett kommunalt reservat och Fågelskär i skärgården som är ett statligt naturreservat.

En del aktiviteter kräver dispens, det vill säga ett särskilt tillstånd, från gällande reservatsföreskrifter.

Naturvård på Femöre

Här listar vi föreskrifter som reglerar vad som inte är tillåtet i Femöre naturreservat. Åtgärder som strider mot föreskrifterna prövas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Den som vill göra en åtgärd har skyldighet att söka godkännande för åtgärdenPDF.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. Det är förbjudet att inom reservatet:

 • uppföra byggnad, mast eller annan anläggning
 • anlägga väg
 • anlägga luft- eller markledning
 • uppföra stängsel eller hägnad, med undantag för betesmarkerna
 • anordna upplag med undantag för tillfälliga virkesupplag
 • borra, gräva, spränga, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma
 • avverka eller utföra annan skogsbruksåtgärd inom skötselområde 2 och 3 på bifogad beslutskarta
 • ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle inom skötselområde 2 och 3 på bifogad beslutskarta
 • framföra motordrivet fordon men undantag för transporter på befintliga vägar samt handikappfordon på stigar
 • använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
 • kalka eller gödsla mark eller vatten
 • bedriva jakt under lördagar, söndagar och helgdagar
 • inplantera främmande växt- och djurarter

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång. Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:

 • Utmärkning av reservatet
 • Anläggande av parkeringsplats och vandringsleder på platser som anges i fastställd skötselplan samt uppsättning av informationstavlor
 • Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden
 • Genomförande av skötselåtgärder som betesdrift, röjning, huggning, osv. i enlighet med fastställd skötselplan

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. Det är förbjudit att inom reservatet:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • utan Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillstånd anordna lägerverksamhet
 • utan Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillstånd anordna tävlingar
  tälta, ställa upp husvagnar och husbilar
 • göra upp eld på annan än iordningställd plats som är utmärkt i fastställd skötselplan
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur i de trädklädda betesmarkerna, med undantag för den tid det inte finns några betesdjur i hagarna

Föreskriften C ska inte vara ett hinder för Sörmlandsleden, bingopromenaden och den normala orienteringsverksamheten som pågår i området. Vid tävling ska samråd ske med tillsynsmyndigheten.

Ovanstående föreskrifter A-C ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel.

Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för underhåll, skötsel och röjning av vägar, stigar och befintliga ledningar inom reservatet.

Reservatet ska inte utgöra hinder för underhåll av befintliga bryggor, sjöbodar och så vidare med beviljade lov (till exempel bygglov, strandskyddsdispens). I övrigt gäller att stor hänsyn skall visas till de boende på Femöre. Vänligen respektera hemfriden.

Fågelskär

Dispens för åtgärder på Fågelskär söks hos Länsstyrelsen. Mer information om Fågelskär finns på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Målet med nätverket är att stoppa utrotningen av arter och livsmiljöer.

I Oxelösunds kommun är Femörehuvud, Hasselö-Bergö, södra delen av Furön/Bjurshalsen och ytterskärgården från Hävringe-Kallskären och västerut Natura 2000-områden.

Tillstånd krävs för åtgärder som på ett betydande sätt påverkar Natura 2000-områdenas livsmiljöer eller som på ett betydande sätt stör områdenas arter utpekade enligt Natura 2000. I de allra flesta fall är det Länsstyrelsen som prövar ärendet.

Mer information om Natura 2000 finns på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats

Läs mer om strandskydd på vår sida Strandskydd

Här ger vi kort information om olika naturinventeringar som gjorts i Oxelösund. För att läsa mer om inventeringarna följer du länken vidare.

Gröna kilar

Oxelösunds kommun har låtit göra en sammanställning över gröna kilarPDF (Rydberg 2018) på fastlandet i Oxelösunds kommun.

Vassinventering

Oxelösunds kommun har, med stöd av statliga bidrag (LONA), tagit fram en vassinventeringPDF (Rydberg 2015). Inventeringen omfattar vassområden på fastlandet.

Strandinventering

Oxelösunds kommun har, med stöd av statliga bidrag (LONA), tagit fram en strandinventeringPDF (Rydberg 2014). Inventering omfattar stränder både fastlandet och i skärgården.

Naturvårdsplan för skärgården

Oxelösunds kommun har, med stöd av statligt bidrag (LONA), tagit fram en naturvårdsplan för skärgården. Planen är en kunskapsbank och ska vara vägledande för den fysiska planeringen och naturvårdsarbetet.

Som underlag för naturvårdsplanen ligger bland annat följande rapporter. Dessa inventeringar ingår som delprojekt i naturvårdsplanen för skärgården.

Landskapsvärden i Oxelösund

Oxelösunds kommun har fått LONA-bidrag (Lokala naturvårdsprojekt) för att ta fram en rapport som omfattar en kombinerad ekosystemtjänst- och landskapskaraktäranalysPDF. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till mänskligt välbefinnande och visar på den nytta människan får från naturens arbete.

Fågelinventeringar på Brannäs våtmark, Bastetorpsmaden och Västra Femöre

På uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har Fågelföreningen Tärnan inventerat fågelbestånd på Västra FemörePDF, Brannäs våtmarkPDF och BastetorpsmadenPDF. Inventeringarna utfördes under våren och försommaren 2012.

Naturvårdsplan för fastlandet

Oxelösunds kommun har, med stöd av LONA-bidrag, tagit fram en naturvårdsplan för fastlandetPDF. Planen är en kunskapsbank och ska vara vägledande för den fysiska planeringen och naturvårdsarbetet.

Kärlväxtinventering i hagmarkerna på Femöre

Oxelösunds kommun har, med stöd av LONA-bidrag, gjort en kärlväxtinventering i de betade hagmarkerna i Femöre naturreservatPDF. Inventeringen utfördes under 2011.

Närströvområden

Under 2006 inventerades kommunens närströvområdenPDF. Inventeringsområdet omfattar fastlandet utom Femöre naturreservat.

Jättelokan är en växt som ska bekämpas eftersom den är giftig, sprids lätt och hotar att slå ut andra växter. Om jättelokan växer på din mark är det du som ansvarar för bekämpningen.

Jättelokan är en så kallad invasiv art, som tränger ut annan växtlighet och lätt tar över ett område. Den växtsaft som jättelokan avger orsakar dessutom, i kombination med solljus, brännskadeliknande symptom. Kommunen bekämpar jätteloka på kommunal mark.

Har du sett jätteloka? Tipsa oss!

Har du hittat en ny växtplats för jätteloka vill vi gärna veta det.

Se först på kartan nedan om växtplatsen redan är känd.

Om växtplatsen inte finns med på kartan, skicka då gärna ett e-postmeddelande till oss med en så tydlig beskrivning av växtplatsen som möjligt. Beskriv om det är enstaka exemplar av jätteloka eller ett större bestånd. Bifoga gärna ett foto.

Förklaring till karta. Grön symbol = Annan loka och rosa symbol = Jätteloka

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post miljo@oxelosund.se

Sidan uppdaterad: 22 september 2020

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer