Naturvård

Naturvård handlar om att skydda och ta hand om värdefulla områden och arter. Det handlar också om att möta människors behov av att använda naturen och det som naturen ger.

Pågående naturvårdsprojekt

Just nu pågår ett arbete med att inventera artrika vägkanter. Projektet är medfinasierat med statliga bidrag till lokala naturvårdprojekt (så kallat LONA-bidrag). Till sommaren kommer skyltar att sättas upp längs med de sträckor som inventeringen pekar ut som värdefulla för den biologiska mångfalden.

Kommunen har även fått LONA-bidrag för att revidera vår naturvårdplan. Den nya naturvårdplanen kommer vara ett viktigt underlag för kommunens framtida naturvårdsarbete.

Bild på lokala naturvårdssatningens logotyp

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Allemansrätten innebär både rättigheter och skyldigheter, om du vill fördjupa dig eller bli påmind om vad som gäller kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Det finns idag två naturreservat i Oxelösund. Femöre naturreservat på fastlandet som är ett kommunalt reservat och Fågelskär i skärgården som är ett statligt naturreservat.

En del aktiviteter kräver dispens, det vill säga ett särskilt tillstånd, från gällande reservatsföreskrifter.

Naturvård på Femöre

Här listar vi föreskrifter som reglerar vad som inte är tillåtet i Femöre naturreservat. Åtgärder som strider mot föreskrifterna prövas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Den som vill göra en åtgärd har skyldighet att söka godkännande för åtgärden Pdf..

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. Det är förbjudet att inom reservatet:

 • uppföra byggnad, mast eller annan anläggning
 • anlägga väg
 • anlägga luft- eller markledning
 • uppföra stängsel eller hägnad, med undantag för betesmarkerna
 • anordna upplag med undantag för tillfälliga virkesupplag
 • borra, gräva, spränga, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma
 • avverka eller utföra annan skogsbruksåtgärd inom skötselområde 2 och 3 på bifogad beslutskarta
 • ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle inom skötselområde 2 och 3 på bifogad beslutskarta
 • framföra motordrivet fordon men undantag för transporter på befintliga vägar samt handikappfordon på stigar
 • använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
 • kalka eller gödsla mark eller vatten
 • bedriva jakt under lördagar, söndagar och helgdagar
 • inplantera främmande växt- och djurarter

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång. Ägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:

 • Utmärkning av reservatet
 • Anläggande av parkeringsplats och vandringsleder på platser som anges i fastställd skötselplan samt uppsättning av informationstavlor
 • Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och vattenförhållanden
 • Genomförande av skötselåtgärder som betesdrift, röjning, huggning, osv. i enlighet med fastställd skötselplan

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. Det är förbjudit att inom reservatet:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande
 • skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • utan Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillstånd anordna lägerverksamhet
 • utan Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillstånd anordna tävlingar
  tälta, ställa upp husvagnar och husbilar
 • göra upp eld på annan än iordningställd plats som är utmärkt i fastställd skötselplan
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur i de trädklädda betesmarkerna, med undantag för den tid det inte finns några betesdjur i hagarna

Föreskriften C ska inte vara ett hinder för Sörmlandsleden, bingopromenaden och den normala orienteringsverksamheten som pågår i området. Vid tävling ska samråd ske med tillsynsmyndigheten.

Ovanstående föreskrifter A-C ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel.

Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för underhåll, skötsel och röjning av vägar, stigar och befintliga ledningar inom reservatet.

Reservatet ska inte utgöra hinder för underhåll av befintliga bryggor, sjöbodar och så vidare med beviljade lov (till exempel bygglov, strandskyddsdispens). I övrigt gäller att stor hänsyn skall visas till de boende på Femöre. Vänligen respektera hemfriden.

Fågelskär

Dispens för åtgärder på Fågelskär söks hos Länsstyrelsen. Mer information om Fågelskär finns på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Målet med nätverket är att stoppa utrotningen av arter och livsmiljöer.

I Oxelösunds kommun är Femörehuvud, Hasselö-Bergö, södra delen av Furön/Bjurshalsen och ytterskärgården från Hävringe-Kallskären och västerut Natura 2000-områden.

Tillstånd krävs för åtgärder som på ett betydande sätt påverkar Natura 2000-områdenas livsmiljöer eller som på ett betydande sätt stör områdenas arter utpekade enligt Natura 2000. I de allra flesta fall är det Länsstyrelsen som prövar ärendet.

Mer information om Natura 2000 finns på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Ett område på Stenvikshöjden har på grund av sina höga naturvärden skyddats som ett biotopområde. Området består av äldre tallar och den rödlistade arten tallticka. Sådana områden utgör ofta livsmiljö för många andra ovanliga och rödlistade arter, till exempel olika insekter. Just talltickan är rödlistad som NT (near threatened = nära hotad) och utgör dessutom signalart i Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper.

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur-, svamp- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Syftet med att skydda sådana biotoper är att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stort värde för djur- och växtarter.

Genom att skydda naturområden som biotopskyddsområde eller någon annan form av områdesskydd förbättras förutsättningarna för bevarandet av biologisk mångfald. Skyddet bidrar också till att uppfylla FN:s konvention om biologisk mångfald och de nationella miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har antagit, vilket innebär att det finns ett stort allmänt intresse av att bevara skyddsvärda mark- och vattenområden.

Genom området går en strövstig som är väl utnyttjad och uppskattad av allmänheten. Här kan du promenera och njuta av naturens rikedom.

I ett område med gamla tallar är det viktigt att död ved förekommer då många arter svampar, lavar och insekter är knutna till gammal död ved av tall. Det är därför viktigt att du låter död ved ligga kvar på marken.

Om du vill bygga närmare än 100 meter (på vissa platser 300 meter) från hav, sjö och vattendrag behöver du ansöka om dispens från strandskyddet. Det måste du göra trots att du fått bygglov.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller längst våra kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Var gäller strandskyddet i Oxelösund?

I Oxelösund gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen om det inte är utökat strandskydd. Inom vissa detaljplanerade områden i Oxelösund har strandskyddet upphävts.

Utökat strandskydd

Länsstyrelsen har möjlighet att i områden där de anses nödvändigt utvidga strandskyddet från 100 m upp till 300 meter. I Oxelösund gäller utökat strandskydd på 300 m vid Djursvik, Basttorp, Emtnäs, Stjärnholm, Femöre och de större öarna.

Inom det strandskyddade området är det förbjudet att:

 • Bygga nya byggnader som till exempel fritidshus, bastu, båtskjul och friggebodar.
 • Ändra byggnader, anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller håller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt enligt allemansrätten. Det kan till exempel vara att göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, brygga, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket eller flaggstång.
 • Gräva eller på andra sätt förbereda för byggnader eller andra anläggningar, till exempel fälla träd, schakta, spränga eller bygga vägar.
 • Utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Till exempel bygga en pir, muddra, fylla, gödsla eller ta bort vass.

Dispens från strandskyddet

Har du planer på att anlägga en brygga eller utföra en muddring? Eller kanske bygga stuga, staket, grillplats, vindskydd eller liknande inom 100 meter från strandlinjen? Då behöver du ansöka om strandskyddsdispens. För att du ska kunna beviljas strandskyddsdispens krävs att det finns särskilda skäl. Dessutom får åtgärden inte strida mot själva syftet med strandskyddet.

Ansökan om dispens

Du ansöker om strandskyddsdispens i e-tjänsten Strandskyddsdispens - ansökan Länk till annan webbplats.

I Oxelösund handlägger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden alla strandskyddsdispenser, med undantag för de områden som Länsstyrelsen handlägger. Länsstyrelsen i Södermanlands län är tillsyns- och prövningsmyndighet för strandskydden inom:

 • Naturreservatet Fågelskär
 • Natura 2000-områdena Femörehuvud
 • Hasselö-Bergö
 • Södra delen av Furön/Bjurshalsen
 • Ytterskärgården från Hävringe-Kallskären och västerut

Länsstyrelsen handlägger även de strandskyddsdispenser som även omfattar anmälan om vattenverksamhet.

Anmäl vattenverksamhet till Länsstyrelsen

Områden där strandskyddsdispenser krävs kan även omfattas av andra skydd. För arbeten som ska utföras i vattnet krävs det ofta en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

Områdena kan även omfattas av andra skydd, exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller vattenskyddsområde. Du som vill utföra åtgärder i skyddade områden behöver ofta dispens eller tillstånd. Det är upp till dig att ta reda på vilka tillstånd som krävs.

Mer information och hur du gör för att anmäla vattenverksamhet finns hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Tillsyn inom strandskyddade områden i Oxelösunds skärgård

Med start 2024 kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att genomföra tillsyn inom strandskyddade områden i kommunen. Syftet är att se till att strandskyddslagstiftningen följs. Vi kommer under denna period att fokusera på bryggor som är uppförda efter år 1975. Tillsynen innefattar uppsökande tillsyn och uppföljning av ansökta strandskyddsdispenser. Om vi under våra besök uppmärksammar andra överträdelser av strandskyddet kan även dessa komma att utredas vidare.

Vad händer om jag har en olovlig brygga?

Det är du som fastighetsägare eller arrendator som har ansvar för att byggnader och andra åtgärder på din fastighet följer de lagkrav som finns. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan komma att efterfråga handlingar som visar att den eller de bryggor som finns på din fastighet är uppförda lovligen. Och med en strandskyddsdispens?

Om bryggor som uppförts olovligen och utan strandskyddsdispens hittas under tillsynen kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ställa krav på att dessa tas bort. Det finns även möjlighet att ansöka om dispens i efterhand.

Om du har en olovlig brygga som du ska ta bort måste du först göra en anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen innan du tar bort bryggan. Läs mer om vad det innebär på länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/sodermanland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vattenverksamhet. Länk till annan webbplats.

Berörda områden

Oxelösund har en lång kustlinje och många öar där strandskyddet råder. Vi kommer därför dela upp arbetet i etapper. Under 2024 och 2025 kommer följande öar att besökas för tillsyn: Beten, Högskär, Hamnskär, Stora och Lilla Äspskär, Västra och Södra Alklubben samt Släta bergen. Dessa öar prioriteras eftersom detta område har höga värden för djur- och växtliv liksom friluftslivet. Kommande år fortsätter tillsynen på andra platser i kommunen.

Kostar tillsynen något?

Tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen är inte skattefinansierat. I stället finansieras det av avgifter. Det innebär att vi kommer ta ut en avgift från fastighetsägaren eller arrendatorn i de fall där olovliga bryggor påträffas. Avgiften täcker bland annat förarbete, administrativt arbete, resa och inspektion. Förvaltningen kommer att debitera avgiften enligt gällande taxa inom miljöbalkens område, som idag ligger på

1 201 kr per timme. Förvaltningen debiterar varje påbörjad kvart. Avgiften kommer att faktureras separat efter att tillsynen är genomförd. Ingen avgift kommer att tas ut i de fall bryggor och andra åtgärder har de tillstånd och/eller dispenser som krävs.

Varför utför vi denna tillsyn just nu?

Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en nationell tillsynsstrategi för att få en enhetlig myndighetsövning i arbetet med att se till att miljöbalken efterlevs. I denna tillsynsplan är skyddet av grunda havsvikar utpekat som ett område alla berörda myndigheter bör fokusera på att arbeta med i närtid. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Tillsynsarbetet är en grundpelare i kommunens arbete med att upptäcka och följa upp situationer där gällande lagar ej efterlevs och därmed åstadkomma åtgärder som har betydelse för miljö och människor.

Här ger vi kort information om olika naturinventeringar som gjorts i Oxelösund. För att läsa mer om inventeringarna följer du länken vidare.

Inventering av detaljplanelagd natur- & gatumark

Oxelösunds kommun har låtit göra en inventering av kommunalt ägd natur- & gatumark inom detaljplanelagt område Pdf, 94.9 MB. (Rydberg, 2019). Inventeringen är inte heltäckande. Filstorlek 96 Mb.

Gröna kilar

Oxelösunds kommun har låtit göra en sammanställning över gröna kilar Pdf, 5.2 MB. (Rydberg 2018) på fastlandet i Oxelösunds kommun.

Vassinventering

Oxelösunds kommun har, med stöd av statliga bidrag (LONA), tagit fram en vassinventering Pdf, 4.1 MB. (Rydberg 2015). Inventeringen omfattar vassområden på fastlandet.

Strandinventering

Oxelösunds kommun har, med stöd av statliga bidrag (LONA), tagit fram en strandinventering Pdf, 9.2 MB. (Rydberg 2014). Inventering omfattar stränder både fastlandet och i skärgården.

Naturvårdsplan för skärgården

Oxelösunds kommun har, med stöd av statligt bidrag (LONA), tagit fram en naturvårdsplan för skärgården Pdf, 6.4 MB.. Planen är en kunskapsbank och ska vara vägledande för den fysiska planeringen och naturvårdsarbetet.

Som underlag för naturvårdsplanen ligger bland annat följande rapporter. Dessa inventeringar ingår som delprojekt i naturvårdsplanen för skärgården.

Landskapsvärden i Oxelösund

Oxelösunds kommun har fått LONA-bidrag (Lokala naturvårdsprojekt) för att ta fram en rapport som omfattar en kombinerad ekosystemtjänst- och landskapskaraktäranalys Pdf, 70.4 MB.. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till mänskligt välbefinnande och visar på den nytta människan får från naturens arbete.

Natur- och friluftsinventering Danviksområdet

Oxelösunds kommun har, med stöd av statliga bidrag (LONA), tagit fram en inventering av naturvärden och friluftsliv i Danviksområdet Pdf, 18.8 MB. (Rydberg 2019). Inventering omfattar skogsområdena Danviksskogen, Inskogen, Fåfängsbacken och Bastorpsskogen.

Fågelinventeringar på Brannäs våtmark, Bastetorpsmaden och Västra Femöre

På uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har Fågelföreningen Tärnan inventerat fågelbestånd på Västra Femöre Pdf, 14.5 MB., Brannäs våtmark Pdf, 17.3 MB. och Bastetorpsmaden Pdf, 12.7 MB.. Inventeringarna utfördes under våren och försommaren 2012.

Naturvårdsplan för fastlandet

Oxelösunds kommun har, med stöd av LONA-bidrag, tagit fram en naturvårdsplan för fastlandet Pdf, 15.1 MB.. Planen är en kunskapsbank och ska vara vägledande för den fysiska planeringen och naturvårdsarbetet.

Kärlväxtinventering i hagmarkerna på Femöre

Oxelösunds kommun har, med stöd av LONA-bidrag, gjort en kärlväxtinventering i de betade hagmarkerna i Femöre naturreservat Pdf, 289.2 kB.. Inventeringen utfördes under 2011.

Närströvområden

Under 2006 inventerades kommunens närströvområden Pdf, 2.8 MB.. Inventeringsområdet omfattar fastlandet utom Femöre naturreservat.

Parkslide

Parkslide på egen tomt

Rör inte parkslide om du inte absolut måste. Sannolikheten att du sprider den är större än att du lyckas få bort den. Växten triggas igång av åtgärder. Om växten inte breder ut och sprider sig är det därför bättre att vänta med åtgärder. Under tiden är det klokt att ha växten under uppsikt för att kunna notera om den börjar sprida sig.

Naturvårdsverket rekommenderar att du avstår från att plantera parkslide och att du hanterar den mycket försiktigt om du har den på din mark. En felaktig hantering eller bekämpning riskerar att leda till ökad spridning. Läs mer om parkslide på Naturvårdsverkets webbplats

Har du sett parkslide? Tipsa oss!

På grund av den stora risken för spridning av parkslide i samband med bekämpning kommer kommunen under sommaren 2021 inte utföra någon bekämpning. Vi tar tacksamt emot rapporter över var de finns för inventering inför vidare utredning av eventuella åtgärder. Om du ser parkslide någonstans på kommunens mark, skicka gärna e-post till oss på: miljo@oxelosund.se

Jätteloka

Jättelokan är en växt som ska bekämpas eftersom den är giftig, sprids lätt och hotar att slå ut andra växter. Om jättelokan växer på din mark är det du som ansvarar för bekämpningen.

Jättelokan är en så kallad invasiv art, som tränger ut annan växtlighet och lätt tar över ett område. Den växtsaft som jättelokan avger orsakar dessutom, i kombination med solljus, brännskadeliknande symptom. Kommunen bekämpar jätteloka på kommunal mark.

Har du sett jätteloka? Tipsa oss!

Har du hittat en ny växtplats för jätteloka vill vi gärna veta det.

Se först på kartan nedan om växtplatsen redan är känd.

Om platsen inte finns med på kartan, skicka då gärna ett e-postmeddelande till oss med en så tydlig beskrivning av växtplatsen som möjligt. Beskriv om det är enstaka exemplar av jätteloka eller ett större bestånd. Bifoga gärna ett foto.

Död ved

Har du undrat varför det på platser i naturen på kommunens mark ligger trästockar och grenar, kanske tänkt att de ser ut att vara slarvigt kvarlämnade?

Döda träd och grenar är en livsviktig resurs för många arter i naturen, både för att hitta boplats och mat. Insekter, fåglar, mossor, lavar och svampar är beroende av död ved för sin överlevnad. Så i stället för att rensa bort den döda veden låter vi den ligga kvar i naturen för att gynna den biologiska mångfalden.

Faunadepå

På olika platser i Oxelösund har vi även ställt i ordning en så kallad faunadepå, alltså utplacerade högar med trästockar, stubbar och grenar,– allt för att hjälpa våra djur och växter.

Högstubbe

Har du sett en lite högre stubbe i Oxelösund, på kommunens mark, och undrat varför den är fälld så? Kanske ligger även trädstammen kvar bredvid – varför då?

Döende eller döda stående träd är värdefulla eftersom de erbjuder boplats och mat för många olika djur och svampar. Genom att göra om träd, som riskerar att falla, till så kallade högstubbar gör vi platsen mer säker för dig samtidigt som vi värnar den biologiska mångfalden. Allt för att hjälpa våra djur och växter.

Ps. Vänligen respektera att du inte får ta med dig kvarlämnad ved från platsen. Du får inte skada, störa eller förstöra arternas fortplantningsområden eller viloplatser.

sidan Torg, park och allmänna platser hittar du riktlinjer för trädfällning på kommunal detaljplanelagd mark i Oxelösunds kommun

Större karta Länk till annan webbplats.

Förklaring till karta. Grön symbol = Annan loka och rosa symbol = Jätteloka

Kontakta oss

Du kan ringa oss under våra telefontider. Om du vill boka en telefontid eller videomöte vid ett annat tillfälle, mejlar du till miljo@oxelosund.se och berätta vad ditt ärende gäller och att du vill boka en tid.

Telefontider Miljö
Tisdagar kl. 9-11
Onsdagar 13-15
Fredagar kl. 9-11

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post miljo@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer