Loggan för Oxelösunds kommun

Behöver jag bygglov?

Här hittar du en lista över de vanligaste projekten med svar på om du behöver bygglov, eller ansöka om något annat. Vi förklarar även de vanliga begreppen inom bygglov och vad som gäller vid olovligt byggande.

Vanliga begrepp inom bygglov

Lovplikten ser lite olika ut beroende på om fastigheten är inom eller utanför detaljplan. Du kan se på kartan om din fastighet omfattas av detaljplan. I vissa detaljplaner har lovplikten utökats. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för just din fastighet. Om du är osäker kontakta oss!

Bygglov – behövs oftast om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Sådan ändring kan vara att sätta upp skyltar, färga om fasaden. Plank eller mur kan också kräva lov.

Anmälan – vissa åtgärder kräver anmälan. Du får inte påbörja åtgärden innan du fått startbesked från kommunen. Installation av eldstad och rökkanal kräver anmälan. En anmälan gör du också för att utnyttja de så kallade attefallsåtgärderna.

Rivningslov – rivningslov krävs för att inom detaljplanerat område få riva byggnader eller delar av byggnader. Rivningslov kan också krävas i områden med områdesbestämmelser. Om du ska flytta ett hus kan det kräva rivningslov. I områden utanför detaljplan kan det istället kräva rivningsanmälan. Kontakta oss om du är osäker.

Marklov – inom detaljplanerat område behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Du kan också behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Kommunen kan besluta om minskad eller utökad marklovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen för det aktuella området. Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Ring oss och fråga om du känner dig osäker. Du får inte påbörja marklovspliktiga åtgärder förrän du har fått både marklov och startbesked.

Förhandsbesked anger om det är lämpligt att bygga på platsen. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt på just den platsen. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Är ditt hus en kulturskatt? Byggnader, bebyggelseområden och allmäna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har ett förstärkt skydd. Dessa får inte förvanskas. På vår sida om kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan du lära dig mer om vad detta innebär för dig.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan gör något som kräver bygg-, mark-, rivningslov- eller anmälan kallas det olovligt byggande, eller svartbygge i dagligt tal. Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i eller använda det byggda utan slutbesked.

Hur vet jag om något är olovligt?

För att få information om vad som kräver lov eller tillstånd kan du först läsa under Behöver jag bygglov? och på Boverket.se Länk till annan webbplats.. Vad som kräver lov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte. Det är viktigt att du tar reda på förutsättningarna för just din fastighet.

Det kan också strida mot plan- och bygglagen att låta bli att utföra något, till exempel om du inte underhåller din byggnad eller vårdar din tomt.

I strandnära lägen räcker det ofta inte med bygglov utan där krävs också strandskyddsdispens. Även sådant som inte kräver bygglov kan kräva strandskyddsdispens, till exempel enskilda bryggor. Läs mer om strandskydd i Oxelösunds kommun Länk till annan webbplats.

Anmäla olovligt byggande

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller har något annat klagomål kan du anmäla det via vår e-tjänst Otillåtet byggande eller användande av mark i Oxelösund Länk till annan webbplats.

Du har möjlighet att vara anonym. När vi har fått in en anmälan utreder vi om det anmälda strider mot plan- och bygglagen.

Tillsyn

Det är Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift att se till att plan- och bygglagen följs.

Om du börjar göra något som kräver lov, anmälan eller startbesked utan att ha fått det – eller om du börjar använda det du har förändrat innan du fått slutbesked, ska kommunen ingripa. Det kan vara med så kallade byggsanktionsavgifter eller olika typer av förelägganden. Det gäller även om du inte varit medveten om att du gjort fel.

Om det olovligt utförda tas bort innan ärendet behandlas på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde kan ärendet avskrivas och byggsanktionsavgift tas då inte ut. Det kallas för att göra rättelse.

Några exempel på föreläggande som kan ges i ett beslut:

  • Lovföreläggande betyder att någon har byggt utan bygglov och att nämnden beslutar att den personen ska söka bygglov för det i efterhand.
  • Åtgärdsföreläggande betyder att någon har låtit bli att göra något, till exempel underhålla sin byggnad eller klippa sin häck och nu behöver göra det
  • Rättelseföreläggande betyder till exempel att någon har byggt utan bygglov eller inte följt det beviljade bygglovet och inte fått bygglov för det i efterhand och därför behöver återställa det.
  • Rivningsföreläggande betyder att en byggnad är i så dåligt skick att den behöver rivas.

Läs mer om tillsyn hos Boverket Länk till annan webbplats.

Lov i efterhand?

Du kan ansöka om lov i efterhand om det är sannolikt att lov kommer att beviljas. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov. Utöver den vanliga avgiften för prövning av lovet tillkommer byggsanktionsavgiften.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor. Vi finns här för att hjälpa till och svarar gärna på frågor.

Kontaktinformation

Välkommen att boka besök för personlig rådgivning för att få svar på dina frågor om bygglov och anmälan. Boka en tid för telefon, videomöte eller besök i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan också boka tid via mejl eller telefon. Ange vilken fastighet/adress din fråga gäller.

Telefontider Bygglov
Måndagar: kl. 9-11
Onsdagar kl. 9-11
Torsdagar kl. 9-11
Fredagar kl. 9-11

Välkommen att boka en tid med oss!

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00

E-post bygg@oxelosund.se