Östra och södra Jogersö

Detaljplanen för östra och södra Jogersö är nu defintivt upphävd enligt Regeringsbeslut.

Orienteringskarta med planormådet markerat med röd cirkel

Kommunen tog fram en ny detaljplan för Jogersö för att möjliggöra avstyckningar och samtidigt öka beredskapen inför förväntade klimatförändringar och bidra till ett bevarande av områdets kulturvärden och karaktär.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen upphävdes av Länsstyrelsen 2021-02-25. Kommunstyrelsen överklagade Länsstyrelsens beslut till Regeringen, som nu fattat sitt beslut.

Regeringens beslut innebär att Länsstyrelsens beslut att upphäva planen gäller. Regeringens beslut går inte att överklaga. Kommunen har inte tagit ställning till hur frågan ska hanteras vidare.

Tillsvidare gäller alltså de äldre detaljplanerna från 1991 inom hela- och från 2009 inom delar av planområdet.

Regeringen har 2024-04-11, efter 3 års
handläggning,
beslutat att avslå kommunens överklagan. Därmed gäller fortsatt att Länsstyrelsen upphävt kommunens antagande av den nya detaljplanen. Detaljplanen har därför inte vunnit laga kraft.

Regeringen har inför beslutet begärt in expertyttranden från Boverket, Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Regeringen baserar sitt beslut på de brister som dessa samt Länsstyrelsen anser finns; i detaljplanens hantering av strandskydd, geoteknisk risk, översvämningsrisk, liksom hantering av dagvatten, miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt naturvärden. Regeringen har inte bedömt sig ha möjlighet att pröva de ändringar av planförslaget som kommunen medgett får göras för att kunna förhindra att detaljplanen upphävs.

För en uppdatering om tidsplanen för ärendet, se rubriken "Vad händer nu?" nedan.

I huvuddrag innebär planförslaget:

  • Minskad minsta fastighetsstorlek för en del fastigheter. Totalt medges 35 avstyckningar, en ökning av antalet fastigheter med +26 %.
  • Utökad byggrätt. Högst 260 kvadratmeter byggnadsarea (BYA), varav högst 150 kvadratmeter huvudbyggnad.
  • Krav på att bostadshus ska ha en lägsta grundläggningsnivå på +2,2 meter över nollplanet.
  • Skydd av vegetation på kvartersmark, med utökad lovplikt för komplementhus och komplementbostadshus större än 15m2.

För att göra det tydligt vilka fastigheter som får avstyckas har alla fastigheter fått en ruta med en siffra i som indikerar hur många delar fastigheten får bestå av. Fastigheter större än 8000m2 får styckas i 3 delar.

70 kvadratmeter av befintligt fritidshus uppfört före 1990 föreslås få inräknas i fastighetens area för komplementbyggnader. Detta för att fastighetsägaren lättare ska kunna utveckla sin fastighet utan att tvingas riva redan befintligt bostadshus.

Lövträd, främst ek, ges ett skydd genom att det krävs marklov för fällning. Nytt är att det nu föreslås minimimått för trädens omkrets för att avgöra om det krävs marklov för fällning.

Delar av planområdet är lågt beläget och riskerar att översvämmas. Förslaget innebär att lägsta grundläggningsnivå för nybyggt bostadshus bestäms till lägst +2,2 meter i höjdsystemet RH2000*. Ingen del av byggnad får anläggas lägre än denna nivå.

2024-04-17
Regeringen har 2024-04-11 besutat att avslå kommunens överklagan av Länsstyrelsens beslut att upphäva den nya detaljplanen. Kommunen har inte tagit ställning till hur frågan ska hanteras vidare.

2024-01-17
Kommunen har idag skickat ett yttrande till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet på Regeringskansliet där vi bemöter en del av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) synpunkter på hanteringen av miljökvalitetsnormer (MKN) i detaljplanen.

2023-10-16
Kommunen fick idag information om att Landsbygds- och infrastrukturdepartementet begärt att Havs- och vattenmyndigheten (HaV) yttrar sig i ärendet senast 12 november 2023. Detta datum har det gått
3 år sedan Kommunfullmäktige beslutade om att anta detaljplanen.

2023-04-11
Kommunen fick idag information om att ärendet flyttats till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet på Regeringskansliet. Ärendet är fortsatt under handläggning och i nuläget finns ingen prognos för när det kan avgöras.

2023-02-07
Kommunen har idag skickat en skrivelse för att kritisera Regeringskansliets långa handläggningstider gällande kommunens överklagan av Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen. Läs skrivelsen i sin helhet nedan under Mer information. Den 31 mars 2023 har Finansdepartementet haft överklagan och alla handlingar hos sig i 2 års tid.

2022-10-31
Vid regeringsskifte sker ofta förändringar på Regeringskansliet. Finansdepartementet kan just nu inte säga när beslut kan komma i ärendet. Ärendets är fortsatt under beredning och inga handlingar har tillkommit i ärendet sedan kommunens skrivelse till Näringsdepartementet den 12 april 2022.

2022-06-14
Regeringens avgörande i ärendet är framskjutet till hösten 2022.

2022-04-20
Kommunen fick den 15 mars en remiss ifrån Regeringskansliet med de yttranden som de begärt in ifrån Boverket, Myndigheten för samhällsskydd & beredskap (MSB) och Naturvårdsverket. Den 12 april lämnade kommunen in en skrivelse för att bemöta dessa yttranden. Den försenade remissen till kommunen gör ett avgörande i ärendet innan sommaren mindre sannolikt, det kan även finnas ett behov av fortsatt remissande vilket även detta kan komma att försena Regeringens beslut.

2022-01-21
Kommunens remiss har försenats till februari-mars och därmed har kommunens inte ännu getts tillfälle att göra sin talan och beskriva sin syn på ärendet. Regeringens beslut i ärendet bedöms kunna komma till sommaren 2022, men kan skjutas fram på grund av behov av fortsatt remissande.

2021-05-17
Beslut från Regeringen väntas tidigast senhösten 2021, men kan på grund av ärendets komplexitet även dröja till våren 2022. Kommunen får ärendet på remiss i höst.

2021-03-24
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-17 att Länstyrelsens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagas till Regeringen. Hur lång tid Regeringen kan behöva för sin beredning av- och beslut i ärendet får kommunen återkomma om.

2021-02-25
Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 § 97 att anta detaljplanen för Östra och södra Jogersö med stöd av 11 kapitlet, 10 & 11 §§ i Plan och bygglagen. Beslutet kan överklagas till Regeringen inom 3 veckor.

2020-12-11
Länsstyrelsen har beslutat att överpröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Myndigheten har till att börja med 2 månader på sig att ta ställning till om de ska upphäva antagandebeslutet. Tiden får överskridas om det är nödvändigt med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen.
-----
Kommunfullmäktige har 2020-11-11, § 97 beslutat att anta detaljplanen för östra och södra Jogersö. Beslutet offentliggjordes på kommunens digitala anslagstavla Länk till annan webbplats. 2020-11-19. Därmed kan detaljplanen tidigast vinna laga kraft 2020-12-11, 3 veckor senare.

Under planprocessen har det erbjudits tre tillfällen att lämna sina synpunkter på detaljplanen.
Endast dem som redan yttrat sig i de samråden och/eller granskningarna har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Inkomna yttranden från granskningarna har besvarats i ett Granskningsutlåtande vilket finns att ta del av under Mer information här nedan.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer