Oxelösunds logga

Östra och södra Jogersö

Detaljplanen för östra och södra Jogersö görs om för att möjliggöra fler bostäder på ön genom att vissa av de befintliga fastigheterna tillåts delas upp i fler delar.

Orienteringskarta med planormådet markerat med röd cirkel

Planen ska också att öka beredskapen inför förväntade klimatförändringar och bidra till ett bevarande av områdets kulturvärden och karaktär.

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen har upphävts av Länsstyrelsen 2021-02-25. Kommunstyrelsen har överklagat Länsstyrelsens beslut till Regeringen som slutligt avgör frågan om detaljplanen är antagen. Detaljplanen har därmed inte vunnit laga kraft.

Grunden för upphävande är enligt Länsstyrelsen brister i planförslagets hantering av strandskydd,
geoteknisk risk, översvämningsrisk, dagvatten och miljökvalitetsnorm (MKN) samt naturvärden.

Tillsvidare gäller de äldre detaljplanerna från 1991 och 2009 inom området. För en uppdatering om
tidsplanen för ärendet, se rubriken "Vad händer nu?" nedan.

I huvuddrag innebär planförslaget:

  • Minskad minsta fastighetsstorlek för en del fastigheter. Totalt medges 35 avstyckningar, en ökning av antalet fastigheter med +26 %.
  • Utökad byggrätt. Högst 260 kvadratmeter byggnadsarea (BYA), varav högst 150 kvadratmeter huvudbyggnad.
  • Krav på att bostadshus ska ha en lägsta grundläggningsnivå på +2,2 meter över nollplanet.
  • Skydd av vegetation på kvartersmark, med utökad lovplikt för komplementhus och komplementbostadshus större än 15m2.

För att göra det tydligt vilka fastigheter som får avstyckas har alla fastigheter fått en ruta med en siffra i som indikerar hur många delar fastigheten får bestå av. Fastigheter större än 8000m2 får styckas i 3 delar.

70 kvadratmeter av befintligt fritidshus uppfört före 1990 föreslås få inräknas i fastighetens area för komplementbyggnader. Detta för att fastighetsägaren lättare ska kunna utveckla sin fastighet utan att tvingas riva redan befintligt bostadshus.

Lövträd, främst ek, ges ett skydd genom att det krävs marklov för fällning. Nytt är att det nu föreslås minimimått för trädens omkrets för att avgöra om det krävs marklov för fällning.

Delar av planområdet är lågt beläget och riskerar att översvämmas. Förslaget innebär att lägsta grundläggningsnivå för nybyggt bostadshus bestäms till lägst +2,2 meter i höjdsystemet RH2000*. Ingen del av byggnad får anläggas lägre än denna nivå.

2021-05-17
Beslut från Regeringen väntas tidigast senhösten 2021, men kan på grund av ärendets komplexitet även dröja till våren 2022. Kommunen får ärendet på remiss i höst. Uppdatering av tidsplanen kan tidigast komma efter sommaren.

2021-03-24
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-17 att Länstyrelsens beslut att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagas till Regeringen. Hur lång tid Regeringen kan behöva för sin beredning av och beslut i ärendet får kommunen återkomma om.

2021-02-25
Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 § 97 att anta detaljplanen för Östra och södra Jogersö med stöd av 11 kapitlet, 10 & 11 §§ i Plan och bygglagen. Beslutet kan överklagas till Regeringen inom 3 veckor.

2020-12-11
Länsstyrelsen har beslutat att överpröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Myndigheten har till att börja med 2 månader på sig att ställning till om de ska upphäva antagandebeslutet. Tiden får överskridas om det är nödvändigt med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Det kan till exempel gälla samverkan med andra myndigheter eller om det behövs kompletterande underlag från kommunen.
-----
Kommunfullmäktige har 2020-11-11, § 97 beslutat att anta detaljplanen för östra och södra Jogersö. Beslutet offentliggjordes på kommunens digitala anslagstavla Länk till annan webbplats. 2020-11-19. Därmed kan detaljplanen tidigast vinna laga kraft 2020-12-11, 3 veckor senare.

Under planprocessen har det erbjudits tre tillfällen att lämna sina synpunkter på detaljplanen.
Endast dem som redan yttrat sig i de samråden och/eller granskningarna har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Inkomna yttranden från granskningarna har besvarats i ett Granskningsutlåtande vilket finns att ta del av under Mer information här nedan.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer