Peterslunds förskola

I Oxelösunds kommun är behovet av nya förskoleplatser stort. Nu planlägger vi för en ny förskola i Peterslund.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Den nya förskolan ska ligga nära Peterslundsskolan på Peterslundsängen. Här finns stora grönytor och en liten skogsdunge som delvis ska ingå i förskolans gård och ge barnen en stimulerande miljö.

Sedan tidigare finns beslut om förhandsbesked och bygglov för ny förskola på platsen.

Detaljplanens syfte är skapa förutsättningar för en ny skola i Peterslund med goda kvaliteter då dagens kombinerade förskola/skola byggs om till en F-6-skola. Detaljplanen ska uppfylla gällande riktlinjer avseende skolgårdar och utemiljöer för att främja barns utveckling och hälsa.
För att skapa flexibilitet begränsas inte användningen till enbart förskola och i byggrätten ges möjlighet till en viss utveckling utöver dagens behov.

Planförslaget

Planförslaget innebär att:
• Cirka 9300 kvadratmeter avsätts för skolgård och byggnader. Projekterad förskola är cirka 1120 kvadratmeter byggnadsarea (BYA) och 1850 kvadratmeter i bruttoarea (BTA). Byggrätten inom detaljplanen föreslås vara något högre än dagens behov för att möjliggöra utveckling av verksamheten.
• Den planerade förskolan bedöms rymma 120 – 160 barn och den mark som avsätts för skolverksamhet uppfyller de riktlinjer som finns avseende friyta per barn.
• Infart till förskolan sker via Lingonvägen. Parkering föreslås söder om den befintliga gång- och cykelvägen för att inte få korsade fordonstrafik.
• Befintlig gång- och cykelväg dras om inom PARK-området, väster om förskolan.
• I anslutning till parkeringen regleras mark för ny transformatorstation
• Området för befintlig pumpstation som idag utgörs av PARK-mark ges ändamålsenlig markanvändning.

Vad händer nu?

2023-07-14
Detaljplanen har fått laga kraft.

2023-06-22
Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2023-06-14. Beslutet kan överklagas till 2023-07-13. Information om hur man överklagar finns under Mer information, här nedan.

2023-05-30
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplaneförslaget 2023-05-23. Det förväntas antas av Kommunfullmäktige 2023-06-14.

2023-03-28
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-03-22 att ett reviderat planförslag ska ställas ut för granskning. Granskning innebär ett nytt tillfälle att lämna synpunkter. Granskning pågick till och med 2023-04-17.

2023-02-20
Samrådet är avslutat. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse och är underlag i fortsatt planarbete. Nästa steg är beslut om granskning i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

2023-02-02
Samrådsbrevet har uppdateras med att Peterslunds skola ska vara F-6, inte F-7 som det tidigare stod.

2023-01-30
Detaljplanen är ute på samråd. Planhandlingar finns här nedan, på Koordinaten (biblioteket) och i kommunhusets foajé. Samråd pågick till och med 2023-02-19.

2023-01-26
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ett planförslag ska ställas ut på samråd. Samråd påbörjas inom kort. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga här nedan.

2022-02-21
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge positivt planbesked 2021-12-14.

Bilden visar den pågående byggnationen av Peterslunds förskola

Pågående byggnation av Peterslunds förskola (23-01-10)

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer