Del av Oxelö 8:20 - Cirkusplatsen

På Cirkusplatsen vid Ramdalen finns intresse för att uppföra seniorbostäder.

Orienteringskarta med planormådet markerad med röd cirkel

Vid korsningen Vallsundsvägen/Björntorpsvägen finns en stor gräsmatta som tidigare använts av bland annat cirkusar. Här har flera visat intresse för att bygga bostäder med äldre som målgrupp.

Kommunen äger all mark inom det knappt
11 000 m2 (1,1 hektar) stora planområdet, som även rymmer vägområdet för Vallsundsvägen vars sträckning idag är planstridig.

Samråd genomfördes 4 - 27 februari 2022. Under samrådet inkom 9 yttranden, varav 1 utan erinran.
Yttrandena har sammanställts och besvarats i dokumentet Samrådsredogörelse.

Granskning genomfördes 14 - 28 september 2022. Under granskningen inkom 5 yttranden, varav 2 utan erinran. Du som är granne med planområdet eller tidigare yttrat dig över detaljplanen ska ha fått ett brev eller epost med en underrättelse om granskningen i din brevlåda. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under tiden för granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Efter granskningen har planförslaget bearbets vidare, huvudsakligen genom revidering av utredningar.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-18 § 146 att anta detaljplanen. Under Mer information nedan kan du ta del av planhandlingarna. Beslutet vann laga kraft 2023-11-17.

Planförslaget

Planförslaget innebär att parkmark mitt emot parkeringen vid Ramdalens idrottsplats får bebyggas och att mark som idag är allmänt tillgänglig mark övergår till att bli privat kvartersmark (gult på plankartan).

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder (B) och centrumfunktioner, samlings-lokal och/eller kontor (C) och därmed ge möjlighet flera olika markanvändningar. Syftet är även att säkerställa ett tillräckligt brett vägområde för gång- och cykelväg läng med den kommunala gatan Vallsundsvägen och samtidigt göra denna planenlig.

En detaljplans bestämmelser är bindande. I huvuddrag föreslås följande planbestämmelser:

  • Kvartersmarken (den gula ytan) får bebyggas med en högsta byggnadsarea om
    2600 kvadratmeter för huvudbyggnader. Byggnadarean (BYA) är ytan som upptas på marken.
  • Byggnaders högsta höjd till nock är 12 meter, ovan vilken tillåts skorsten & ventilation.
  • 150 kvadratmeter med komplementbyggnader tillåts, så som förråd och väderskydd, med en nockhöjd på högst 4 meter.
  • Lägsta höjd för anläggande av byggnad är +2,6 meter (i Sveriges höjdssystem RH2000).
  • Av hänsyn till behovet av lokalt omhändertagande av dagvatten får högst 50 % av kvartersmarken hårdgöras.
  • Områden för dagvattenanläggningar har säkerställts på kvartersmark

Ändringar efter granskning

Till antagandeversionen har riskvärderingen uppdaterats avseende vilken åtgärd av markföroreningar det krävs för att göra marken klar för bostadsbyggnation (klara krav på Känslig Markanvändning, KM). Dagvattenutredningen har uppdaterats för att spegla den uppdaterade riskvärderingen och kommunen gör fortsatt bedömningen att detaljplanen inte försämrar möjligheterna att klara miljökvalitetsnormerna för vatten (MKN) i Inre Ålöfjärden i Östersjön, där dagvattnet slutligen hamnar.

Största tillåtna byggnadsarea (BYA) för komplementbyggnad utökats med 50 m2 till 150 m2. Lägsta höjd för anläggande av byggnad (lägsta grundläggningsnivå) har ersatt tidigare reglering med lägsta nivå för färdigt golv. En bestämmelse om att marken ska utföras med självfall bort ifrån byggnader har lagts till. Bestämmelsen om bullerdämpad uteplats har omformulerats för att motsvara kraven på bostäder. Villkoret för startbesked har omformulerats med innebörden att fastighetsägaren ska sanera marken innan exploatering.

Upplysningar lämnas av:
Göran Deurell, telefon 0155-383 60, epost goran.deurell@oxelosund.se
Christoffer Karlström, telefon 0155-383 44, e-post christoffer.karlstrom@oxelosund.se

Vad händer nu?

2023-10-26 - Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-18 § 146 att anta detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft 2023-11-17.

2023-10-11 - Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-04 § 190 att godkänna detaljplanen för antagande i kommunfullmäktige. Detaljplan kan därför komma att antas i kommunfullmäktige (Kf) 2023-10-18. Detaljplanen kan tidigast vinna laga kraft i mitten av november.

2023-09-25 - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-09-20 § 54 att godkänna detaljplanen för antagande i kommunfullmäktige.

2023-06-22 - Arbete pågår med att revidera dagvattenutredningen varefter planförslaget bedöms redo för antagande.

2023-04-06 - Länsstyrelsen har givits möjlighet till förhandsremiss av Riskbedömningen som reviderats efter granskningen. Länsstyrelsen meddelade den 20:e mars att man ställer sig bakom utredningens slutsatser, varför kommunen bedömer att ett antagande av detaljplanen närmar sig.

2022-09-29 - Granskningen är nu avslutad. Granskning pågick 14 - 28 september 2022.
Arbetet med att besvara inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande pågår.

2022-03-04 - Samrådet är nu avslutat. Samråd pågick 4 - 27 februari 2022.

2021-08-18 - Planprocess uppstartad med ny intressent 2021-03-10. Arbete med utredning av buller, dagvatten och markmiljö pågår.
-----------------------------------------------
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-02-24. Dialog sker med intressent innan något arbete startar.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer