Lövkojan 5 och 6

I Stålbyn görs den äldre stadsplanen om för att möjliggöra en utveckling av verksamheterna på fastigheterna Lövkojan 5 och 6.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Kommunen ser över möjligheterna att minska prickmarken och höja den högsta tilllåtna byggnadshöjden.

Ärendet hanteras som en ändring av detaljplan vilket innebär att det endast är den eller de bestämmelser som justeras, förs in eller tas bort som prövas i detaljplaneprocessen.

Samrådet är nu avslutat.

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden har 2023-10-18 beslutat anta
detaljplanen. Beslutet har nu vunnit laga kraft.

Inom kort kommer Lagakraft-handlingar finnas
tillgängliga under Mer information nedan.

Planförslaget

Ändringens syfte är att justera tillåten högsta byggnadshöjd för att möjliggöra en ny
verkstad med maskinverksamhet med koppling till angränsande Oxelösunds hamn
Ändringen ska även möjliggöra en utveckling av befintlig verksamhet inom
planområdet. Även prickmarken ses över då den bedöms onödigt omfattande utifrån
dagens förutsättningar på platsen.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Högsta tillåtna byggnadshöjd på 8 meter stryks och ersätts med högsta tillåtna
    nockhöjd på mellan 10 och 15 meter i olika delar inom planområdet.
  • Prickmarken tas bort i Lövkojans västra, östra och södra del. Längs med
    Timmermansgatan ligger den kvar.
  • Gällande tomtindelning 0481K-1310 upphävs.
  • Byggrätten i den underliggande stadsplanen kvarstår genom införandet av
    största tillåtna byggnadsarea.

Vad händer nu?

2023-11-17
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, Msn § 67 att anta detaljplanen har inte överklagats. Länsstyrelsens kommer inte att överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft 2023-11-15.

2023-10-16
Ärendet behandlas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-10-17. Antagandehandlingar finns under Mer information.

2023-09-11
Granskningen är nu avslutad. Synpunkter sammanställs och utgör underlag inför antagande vilket förväntas ske i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i oktober.

2023-08-22
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att ställa ut ett reviderat förslag på granskning. Granskning pågår till och med 2023-09-08. Det är endast de bestämmelser som lagts till, ändrats eller tagits bort som kommunen vill ha synpunkter på.

2023-05-29
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-05-23 att skicka ett planförslag på samråd. Samrådet pågick till och med 2023-06-14.

2023-03-21
Miljö- och samhällsbyggnadsnämden gav positiv planbesked.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer