Barn- och elevhälsa

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med barn- och elevhälsa. Du hittar information om vad som gäller när ditt barn behöver hälso- och sjukvårdsinsatser i förskola/skola. Behöver du eller ditt barn hjälp eller stöd ska du kontakta din skola eller förskola.

Barn- och elevhälsan arbetar med fokus på barn och ungdomars hälsa för att stödja deras utveckling mot utbildningens mål. Att trivas och må bra gör det lättare att lära. Barn- och elevhälsan arbetar i samtliga verksamheter. Behöver du eller ditt barn hjälp eller stöd ska du kontakta din skola eller förskola.

Barnhälsa

Varje rektor i förskolan leder en barnhälsogrupp vid sin/sina enheter. Syftet med barnhälsogruppen är att dela och utveckla sina kunskaper kring hur varje barn/barngrupp ska kunna stöttas utifrån sina förutsättningar.

Läs mer om varje förskolas arbete med barnhälsa under respektive förskola.

Elevhälsa

Alla elever inom skolan har tillgång till elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar kurator, skolsköterska samt personal med specialpedagogisk kompetens tillsammans med rektor och skolans personal. Elevhälsan har också tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

Läs mer om varje skolas arbete med elevhälsa under respektive skola

Central barn- och elevhälsa

I den centralt placerade barn- och elevhälsan arbetar specialpedagoger, skolpsykolog och skolläkare i team med chef för barn- och elevhälsan. Deras uppdrag är att arbeta med övergripande barn- och elevhälsofrågor samt vara ett stöd för förskolans och skolans olika yrkeskategorier.

Stöd som den centrala barn- och elevhälsan kan erbjuda är främst hälsofrämjande och förebyggande i form av utbildning, nätverk, handledning, observationer, konsultation samt råd och stöd till verksamheterna.

Den centrala barn- och elevhälsan har även kommunövergripande arbetsuppgifter som till exempel handläggning av tilläggsbelopp för kommunala och fristående förskolor och skolor, mottagande i grundsärskola, uppföljning i grundsärskola och gymnasiesärskola, skolskjuts utifrån individuell prövning samt uppföljning av placerade elever i annan kommun.

Egenvård i förskola och skola

Om ditt barn har behov av egenvård när hen är i förskola eller skola måste du som vårdnadshavare ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha bedömt att förskolans/skolans personal där barnet/eleven går kan få utföra sjukvårdsinsatsen. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsinsats som till exempel testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska ha bedömt om sjukvårdsinsatsen är egenvård eller inte. De ska också bedöma om sjukvårdsinsatsen kan utföras av personal på förskola eller skola om barnet/eleven vistas i förskola eller skola.

Rektor kan bedöma att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt och då måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan/skolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola/skola måste vårdnadshavarna begära ett skriftligt beslutat intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I egenvårdsplanen till förskola/skola ska det stå:

  • Exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård.
  • Om personalen får utföra åtgärden.
  • Hur personalen ska informeras och instrueras i frågan.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas.
  • Vem som ska kontaktas i olika situationer.

Intyget ska lämnas till rektor och ligger då till grund för hur egenvården ska få utföras på förskolan/skolan.

Förskolans/skolans rutin för egenvård

Rektor ansvarar för att förskolan/skolan har en handlingsplan för egenvård. Om eleven vistas på fritidshem så ska egenvårdsinsatserna inkludera fritidsverksamhet.

Som underlag kan förskola/skola använda denna blankett. Länk till annan webbplats.

För mer information läs gärna på Region Sörmlands webbplats Samverkanswebben. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer