Publiceringsdatum:

Kortfattat från kommunstyrelsen den 24 april

På kommunstyrelsen, den 24 april fattades det bland annat beslut om att:

Godkänna den ekonomiska uppföljningen för årets första kvartal

I mål och budget för 2024 har kommunen ett negativt årsresultat på -14,6 miljoner kronor. För att uppnå ett resultat enligt kravet på en budget i balans planerar kommunen att använda delar av resultatutjämningsreserven. Kommunens prognos för helåret är budgeten på -14,6 miljoner kronor hålls. I prognosen ingår utbildningsnämndens prognosticerade underskott på drygt 5 miljoner kronor.

Resultatutjämningsreserven är en slags buffert för kommunens ekonomi. När kommunen har ett överskott kan överskottet överföras till resultatutjämningsreserven och vid mindre goda år kan kommunen välja att använda reserven för att täcka upp underskott.

Avstå kamerabevakning på Oxelöskolan tills vidare

Under 2020–2021 var det återkommande skadegörelse på flera ställen i kommunen och kommunchefen fick i uppdrag att föreslå åtgärder för ökad trygghet och färre skador. Flera insatser gjordes och under 2022 minskade skadegörelsen, även om avvikelser fanns. Kommunstyrelsen beslutade i november 2022 att undersöka om försöksverksamhet av kamerabevakning vid Oxelöskolan. IMY, (Integritetsmyndigheten) har nu beviljat kameraövervakning vid Oxelöskolan.

Under 2023 och början av 2024 har platsanalyser av skolmiljöer genomförts av kommunens brottsförebyggande samordnare i samarbete med polismyndigheten och representanter för fastighetsenheten, Kustbostäder, bevakningsföretag och verksamhetsansvariga. Analyserna har resulterat i ett antal, förhållandevis enkla och billiga, tekniska åtgärder som bedöms ha haft en god effekt. Då förutsättningarna har förändrats och skadegörelsen har minskats sedan 2020–2021 och ligger på en låg nivå i jämförelse med tidigare, så föreslår kommunstyrelseförvaltningen, kommunstyrelsen att avstå montering av kamerabevakningsutrustning i nuläget. Skulle läget förändras finns möjlighet att införa kamerabevakning som en senare åtgärd. Installation och drift av kamerabevakningsutrustning har en årlig driftkostnad om cirka 100 000 kronor för Oxelöskolan.

Utveckla området runt Jogersöhem genom avstyckning av tre fastigheter

Då kommunen inte har ett behov av Jogersöhem föreslås en försäljning av fastigheten. För att en försäljning ska vara möjlig måste en fastighetsreglering där tomten vid Jogersöhem styckas av. En bedömning är gjord att det går att stycka av tre fastigheter vid Jogersöhem där den gamla villan utgör en av fastigheterna. Beslut om avstyckning beslutas av Lantmäterimyndigheten.

Detaljplanen för området är från 1954 och tillåter en byggrätt om 100 kvm bostad och 30 kvm komplementbyggnad. Utöver detta kan attefallsregler tillämpas för ytterligare byggnadsyta eller byggnad. Den befintliga villan har en byggnadsarea om 289 kvm och är kulturhistoriskt värdefull. Den ska därför bevaras och större exteriöra förändringar inte genomföras. Fastigheterna ska enligt detaljplanen ha en tomtyta om minst 2 500 kvm.

I samband med försäljningen kommer hänsyn till naturområdena på norra Jogersö tas. Området är ett viktigt rekreationsområde för kommuninvånarna och för att undvika en upplevelse av att tomterna blir en begränsning för området föreslås att kommunen öppnar upp en ny entré till jogersöområdet med iordningställda parkeringsplatser, ett gångstråk samt bänkar och eventuellt grill- och badmöjligheter. Delar av intäkten vid försäljningen förslås användas till att anlägga parkeringsplatsen samt iordningställandet av gång- och parkstråket.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer