Publiceringsdatum:

Kommunstyrelsens möte den 20 mars

På kommunstyrelsen, den 20 mars fattades det bland annat beslut om att:

Anta ”Personalpolicy för Oxelösunds kommun”.

Under 2022 granskade Ernst & Young kommunens sätt att säkra personal med rätt kompetens, på uppdrag av kommunens revisorer. Efter att granskningen avslutades, fick kommunchefen i uppdrag att se över det ”Personalpolitiska programmet från 2013” och ”Inriktningsdokumentet för strategisk kompetensförsörjning från 2015” för att se om de fortfarande var relevanta. Ett nytt förslag till personalpolicy utarbetades i en arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande samt samtliga gruppledare. Den nya policyn beskriver kommunens grundläggande värderingar och riktlinjer för personalhantering. Den ersätter det tidigare beslutade personalpolitiska programmet samt inriktningsdokumentet för strategisk kompetensförsörjning.

Pausa fritidshuskön, den årliga avgiften samt stänga kön för nyanmälningar under tiden som utredningen pågår

Under 2024 genomförs en utredning som ska ge svar på hur kommunen ska hantera sina fritidshus. Under tiden utredningen pågår pausas fritidshuskön, vilket innebär att om det blir något fritidshus ledigt kommer det inte att erbjudas till de som står i fritidshuskön. Lediga fritidshus kommer under utredningen att vara tomställda. Den årliga avgiften kommer inte att tas ut under 2024 och det går inte att anmäla sig till fritidshuskön.

Bakgrund:
Sedan 1990-talet har det funnits en fritidshuskö i Oxelösunds kommun. Syftet med kön är att få möjlighet att hyra ett av kommunens fritidshus. Husen återfinns både på fastlandet och på öar i Oxelösunds skärgård.

Anmälningsavgiften är för närvarande 275 kr och därefter tas en mindre årlig köavgift ut, för tillfället 125 kr per år. I dagsläget står det 35 personer i fritidshuskön. För att få stå i kön behöver du ha fyllt 18 år och vara bosatt i Oxelösunds kommun.

Omsättningen på fritidshus är låg och det kommer mycket sällan ut lediga fritidshus till de som står i kön. De senaste gångerna det har funnits erbjudanden om ledigt fritidshus har samtliga i kön tackat nej.

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för 2023

Kommunen redovisade ett positivt resultat på 3,4 miljo­ner kronor. Men vår kommun, precis som an­dra kommuner, påverkades under året av hög inflation och högre räntor samt lägre generella statsbidrag.

Största delen av kommunens intäkter består av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkterna baseras på hur många invånare kommunen hade den 1 november föregående år. Antal invånare var då 12 094. Vid årsskiftet 2023/2024 var vi i Oxelösund 12 106 invånare

Övriga intäkter kommer från försäljning, bidrag från stat- och myndigheter eller taxor och avgifter. Våra intäkter minskade under 2023 från drygt 158 miljoner kronor till drygt 143 miljoner kro­nor. Det är en minskning med 15 miljoner kronor.

Kommunens ekonomi påverkas av investering­ar vi gör i nya byggnader och fastigheter. Även om ekonomin är ganska stabil tog vi flera lån för att finansiera våra investeringar. Mellan 2017 och slutet av 2023 har kommunens lå­neskuld ökat från ungefär 50 miljoner kronor till ungefär 500 miljoner kronor.

I årsredovisningen redovisas också kommunens måluppföljning och totalt sett uppnås 69,9 procent av de uppsatta målen. Det är ungefär samma värde som uppnåddes föregående år, (70 procent). Samtliga målområden uppnår resultatnivån ”god måluppfyllelse”

Måluppfyllelsegrad ur både det finansiella- och verksamhetsmässiga perspektivet gör att Oxelösunds kommun når god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen har goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara ekonomin och den kommunala verksamheten.

Att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa LOV, Lagen om valfrihet inom hemtjänsten samt att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att införa valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 24:e januari, (Ks § 12, 2024) att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa LOV i hemtjänsten i Oxelösunds kommun, samt att godkänna rapporten ”Förutsättningar att införa valfrihetssystem enligt LOV”. Vid behandling i kommunfullmäktige 2024-02-07 återremitterades ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning, med motiveringen att det helt saknades underlag som redovisar varför LOU inte är ett alternativ till LOV.

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av ekonomi och verksamheter. Kallelsen till dagens kommunstyrelsemöte, där alla ärenden finns med hittar du här

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer