Publiceringsdatum:

Kortfattat från kommunstyrelsen den 24 januari

På årets första kommunstyrelse, den 24 januari fattades det bland annat beslut om att:

Kommunen ställer sig bakom det länsövergripande åtgärdsprogrammet för ANDTS strategin för 2024–2026.

Länsstyrelsen, i samverkan med andra aktörer har reviderat det tidigare åtgärdsprogrammet för strategin gällande alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks-och nikotinprodukter och spel om pengar (sammanfattat ANDTS), den nya strategin gäller under två år, (2024–2026). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen ska ställer sig bakom strategin och hanterar de delar av insatsområdena som faller på kommunen.

Fastställa styrdokumentet för kommunens arbete med krisberedskap för 2023–2027.

Sveriges kommuner och Regioner, (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) har i en överenskommelse om kommunernas krisberedskap reglerat kommunernas ersättning förde uppgifter kommunerna har enligt lag (2006:544) om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjdberedskap.

Enligt överenskommelsens ska kommunen, bland annat, ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap som kommunstyrelsen nu fattar beslut om. Styrdokumentet anger kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden.

Föreslå kommunfullmäktige att inför valfrihetssystemet LOV i hemtjänsten.

Samt godkänna rapporten ”Förutsättningar att införa valfrihetssystem enligt LOV” godkänns.

På Kommunstyrelsen den 25 januari 2023 beslutades det att föreslå att Kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag utreda förutsättningarna för ett införande av LOV. Nu är utredningen klar och man föreslår Kommunfullmäktige att LOV ska införas för hemtjänsten.

Den godkända rapporten beskriver vad en kommun som inför ett valfrihetssystem enligt LOV behöver kunna hantera samt vad som behöver vara kartlagt vid införandet av LOV.

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och regioner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer