Publiceringsdatum:

Kortfattat från kommunstyrelsen den 20 december

På årets sista kommunstyrelse, den 20 december fattades det bland annat beslut om:

Att ingå ett samarbetsavtal med Oxelösunds båtägarförening.

Oxelösunds kommun vill öka attraktionskraften genom att utveckla småbåtshamnarna. Som en del i utvecklingen vill kommunen ha ett närmare samarbete med båtplatsägare som använder kommunens småbåtshamnar genom föreningar som representerar deras intressen, som Oxelösunds båtägarförening med cirka 100 medlemmar.

Målet med samarbetet är att ge kommunen insikt i upplevelsen av småbåtshamnarna, identifiera vad som fungerar tillfredsställande och vad som inte fungerar lika bra. Avtalet ger även båtägarna möjlighet att påverka utvecklingen kring hamnarna. Avtalet innebär inte att Oxelösunds båtägarförening får i uppdrag att utföra underhåll, utan syftar i stället till att ge Oxelösunds båtägarförening möjlighet att lämna synpunkter på planerat underhåll.

För närvarande finns endast en aktiv båtägarförening som representerar dem med båtplatser vid kommunens småbåtshamnar. Om fler föreningar bildas är kommunen intresserad av liknande samarbeten. Inför varje säsong kommer en målsättning att fastställas i samråd med Oxelösunds båtägarförening, inklusive lägsta acceptabla beläggningsgrad och förslag till minskade kostnader för underhåll. Resultaten av målsättningen kommer att rapporteras till kommunstyrelsen efter varje sommarsäsong.

Att godkänna markupplåtelseavtal där Vattenfall Eldistribution betalar Oxelösunds kommun ersättning för fastigheters minskade marknadsvärde.

SSAB har tidigare inkommit till Vattenfall Eldistribution med en förfrågan om anslutning av sin nya ljusbågsugn. Vattenfall planerar att bygga två nya 130kV-ledningar mellan transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen vid SSABs stålfabrik i Oxelösund.

Vattenfall har ansökt om ledningsrätt hos Lantmäteriet för hela sträckan och parallellt söks även godkännande av markupplåtelseavtal hos respektive fastighetsägare.

Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunstyrelsen att godkänna avtalen för fastigheterna: Oxelö 7:32, Oxelö 7:13, Oxelö 5:37, Storabene 1:4, samt Stjärnholm 5:1.

Att förlänga nuvarande markanvisning tillhörande Cirkusplatsen, del av Oxelö 8:20

Kommunstyrelsen fattade 2020-05-27, KS 2020 §81, beslutet att ge Toltorp Bygg AB markanvisning på mark nära Ramdalens idrottsplats på del av fastigheten Oxelö 8:20, den så kallade Cirkusplatsen. I uppdraget för markanvisning ingår för Toltorp Bygg AB att skapa en detaljplan för utpekat område. Tanken är att det ska byggas ett seniorboende med en inglasad utemiljö på tomten.

Arbete med att ta fram en ny detaljplan har dragit ut på tiden med den 17 november i år vann detaljplanen laga kraft. Lantmäteriet ska nu påbörja förrättning för att bilda en avstyckad fastighet. Då den nuvarande markanvisningen löper ut 2023-12-31 och Toltorp Bygg AB har långt gångna planer på byggnation föreslår Kommunstyrelseförvaltningen därför att Toltorp Bygg AB får förlängd markanvisning för att kunna slutföra sin projektering. Förlängningen föreslås till 2024-12-31

Att förlänga markanvisning för Acasa Bostad AB gällande del av Stjärnholm 5:1 i Inskogen

Acasa Bostad AB tilldelades markanvisningen i oktober 2020. Acasa ska enligt förslaget bygga cirka 80 hyreslägenheter med loftgång och hiss. Acasa redogjorde inför markanvisning att ett statligt investeringsstöd var en förutsättning för byggnation. Acasa har fått det statliga investeringsstödet men för att en försäljning av kommunens mark ska kunna ske behövs enligt avtalet med Oxelösunds kommun att Acasa har bygglov, startbesked samt att statligt stöd är beviljat.

Diskussioner gällande köp av mark pågår mellan Acasa Bostad AB och kommunen. Diskussionerna bedöms inte vara slutförda innan markanvisningen tar slut 2023-12-31. För att kunna fortsätta diskussionerna gällande köp av mark föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen att godkänna en förlängning av markanvisningen till 2024-06-30.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer