Loggan för Oxelösunds kommun

Ansökan och avgifter

Om du på grund av ålder och/eller funktions­nedsättning behöver stöd och hjälp i det dagliga livet kan du vända dig till kommunens handläggare inom vård och omsorg för att få hjälp med en ansökan om olika insatser. Här hittar du information om hur du ansöker och om aktuella kostnader och avgifter.

Ansökan om insatser inom vård och omsorg

Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du behöver för hjälp, utreda dina behov och pröva om kan få det du ansöker om. Tillsammans med handläggaren går du igenom dina behov och önskemål. Därefter skickar du in din ansökan och handläggaren gör en utredning. Utredningen ligger till grund för beslutet om vilket stöd du har rätt till. 

Ansökan om insatser enligt SoL

Ansökan om stöd i boendet. Pdf, 226.1 kB.

På ovanstående blankett kan du ansöka om:

Avlastning i hemmet

Boendestöd

Kontaktperson

Ledsagare

Ansökan om insatser enligt LSS

Använd denna blankett för att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Pdf, 161.1 kB.

Läs mer om insatser inom LSS, vem som har rätt till stödet och vad det innebär, under Stöd enligt LSS

Avgifter för insatser inom vård och omsorg

Oxelösunds kommun tar ut avgifter för de insatser som du har fått utförda. För service, vård och omsorginsatser inom äldreomsorgen och funktionsstöd tar Oxelösunds kommun ut en timavgift. Undantaget är boendestöd som från och med 2020-01-01 är kostnadsfritt.

Gäller från och med 1 januari 2024.

Kostnader och avgifter inom vård och omsorg 2024

Kostnader vid ordinarie boende


Installationsavgift för trygghetslarm

250 kr

Löpande avgift för trygghetslarm

220 kr/månad*

Egenavgift för borttappad larmknapp

720 kr

Egenavgift för ej återlämnat larm

4 944 kr

Matdistribution från Björntorps kök

75 kr/portion

Service (timmar delas mellan makar/sambos)


Tvätt – Städ – Inköp

341 kr/t*

Hemvård

341 kr/t*

Patientavgift vid hembesök


Besök av distriktssköterska

195 kr/dag*

Besök av arbetsterapeut/fysioterapeut

195 kr/tillfälle*

Daglig verksamhet/sysselsättning

Reskostnad 660 kr/månad

Dagverksamhet - Rönnen matkostnad

55 kr/dag

Dagverksamhet - Rönnen reskostnad

50 kr/dag

Korttidsvistelse – Växelvård


Omvårdnadsavgift (1/30 av maxtaxa **)

85:83 kr/dag*

Matkostnad

119 kr/dygn

Tvättkostnad

75 kr/vecka

Guldkanten på sektioner för särskilt boende

25 kr/vecka

Boendeavgift vid korttidsvistelse

2 645 kr/månadKostnader vid särskilt boende


Omvårdnadsavgift (maxtaxa)

2 575 kr/månad*

Helpension vid Särskilt boende

3 570 kr/månad

Förbrukningsartiklar vid Särskilt boende

200 kr/månad* Den totala månadskostnaden för avgifter markerade med *

kan, enligt maxtaxan, högst bli 2 575 kr/månad, eller ditt egna
avgiftsutrymme om det är lägre. Se ditt avgiftsbeslut.


** Vid växelvård/korttidsvistelse debiteras man 1/30 av maxtaxan
per boendedag (från inflyttningsdag till och med utflyttningsdag).


Oxelösunds kommuns taxor och avgifter

Högsta totala månadsavgift, det så kallade högkostnadsskyddet/maxtaxan, regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. Avgiftens storlek styrs av lagstiftning och den taxa som Kommunfullmäktige fastställt.

Här hittar du Kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter

Avgiftsbeslut

När du beviljats en insats gör avgiftshandläggare en beräkning och fattar beslut om din avgift. Du får hem ett skriftligt avgiftsbeslut om vilken avgift du som mest ska betala för dina omvårdnadsinsatser.

Inkomstförfrågan – för individuellt prövad avgift

Din avgift kan påverkas av din inkomst och därför bör du lämna in dina inkomster så att vi kan räkna ut och fastställa ditt eget avgiftsutrymme. Om du väljer att inte lämna in efterfrågade uppgifter för att beräkna ditt avgiftsutrymmet innebär det att du accepterar avgift baserad på taxa. Det är viktigt att du då ändå kryssar i det på blanketten och skickar in den.

Här hittar du blanketten Inkomstfrågan som du ska fylla i och skicka in Pdf, 129.7 kB.

Bostadstillägg

Du bör kontakta Försäkringskassan Länk till annan webbplats. eller Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats. och kontrollera om du har rätt till bostadstillägg (BTP). Vi räknar med som inkomst det BTP du har rätt till, även om du väljer att inte söka hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Förälders försörjningsansvar

Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i skola, dock längst tills barnet fyller 21 år.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är i princip avgiftsfria eftersom utgångspunkten är att människor inte ska ha merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning. Kommunen får ta ut så kallat skäliga avgifter för till exempel matkostnad, bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter beroende på vilken insats du blivit beviljad.

Ta kontakt med avgiftshandläggare på telefon 0155-380 00 för mer information om avgifter inom LSS.

Vi kan hämta inkomster från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, men för att kunna räkna fram ditt avgiftsutrymme så behöver vi din hjälp för att få in dina övriga inkomster och din boendekostnad. Övriga inkomster kan vara inkomst- och tjänstepension (t ex från AMF, KPA, SPV med flera) och ränteinkomster eller aktieutdelningar.

Förbehållsbeloppet är de levnadskostnader som vi tar hänsyn till, till exempel bostadskostnad och Socialstyrelsens minimibelopp Länk till annan webbplats..

Från din nettoinkomst dras förbehållsbelopp och bostadskostnad, det som blir kvar är ditt eget så kallade avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet är det belopp som du kan få betala för dina utförda insatser. Kostnaden kan dock aldrig bli högre än maxtaxan/högkostnadsskyddet.

Vi gör en beräkning på din aktuella inkomst efter att skatt dragits (minus kyrkoavgift). Om du är gift ska alltid båda makars inkomster uppges. Nettoinkomsterna läggs sen samman och fördelas med hälften på vardera maken. Från nettoinkomsten dras sen förbehållsbeloppet, inklusive bostadskostnad.

Avgiftsbeslutet är beslut om vad vi räknat ut att du som mest ska betala för dina omvårdnadsinsatser. Om du har matkostnader som t ex matdistribution, kan det individuella tillägget variera från månad till månad utifrån antal beställda matportioner och på så sätt påverka avgiftsutrymmet.

Oavsett hur högt ditt avgiftsutrymme blir kan kostnaden för dina omvårdnadsinsatser inte bli högre än högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Om ditt avgiftsutrymme är mindre än högkostnadsskyddet/maxtaxan betyder det att ditt eget avgiftsutrymme istället blir högsta månadskostnad för dina omvårdnadsinsatser. Glöm inte att kontrollera din bostadskostnad på framsidan och dina bruttoinkomster på baksidan av avgiftsbeslutet.

Du kan välja att inte lämna in inkomstförfrågan. Du kommer då att få betala utförda insatser enligt aktuella avgifter men som högst enligt maxtaxan/högkostnadsskyddet.

Du lämnar in en ny inkomstförfrågan till oss med den nya bostadskostnaden.

Du kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats. om du har en hög bostadskostnad.Kom ihåg att även anmäla ändrad bostadskostnad till Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats. om du har bostadstillägg och sen meddela oss ditt nya bostadstillägg.

Du betalar hyra, matkostnad och omvårdnadsavgift. Hyran administreras av Kustbostäder Länk till annan webbplats. och varierar beroende på var du flyttar in. Matkostnaden är en fast avgift, precis som hyran, och påverkas inte av dina inkomster. Omvårdnadsavgiften däremot kan påverkas av ditt avgiftsutrymme men är som högst, samma belopp som högkostnadsskyddet/maxtaxan.

Dubbel boendekostnad kan accepteras upp till tre månader när man flyttar till särskilt boende och kan medföra ett lägre avgiftsutrymme. Det innebär att omvårdnadsavgiften kan påverkas. Du måste själv anmäla dubbel boendekostnad på din inkomstförfrågan till avgiftshandläggare. Dubbel boendekostnad accepteras inte om anhörig bor kvar i bostaden.

Ja, du kan anmäla särskild postadress till Skatteverket Länk till annan webbplats..

Om du vill att endast räkningen från vård och omsorg skickas till en anhörig, använder du istället kommunens blankett Anmälan av annan fakturamottagare Pdf, 108.4 kB. och skickar in den till avgiftshandläggare.

 

Ja, du kan anmäla att du vill ha din vård- och omsorgsfaktura på autogiro i vår Självservice Länk till annan webbplats.. Du kan även kontakta Kommuncenter eller kommunens ekonomikontor på telefon 0155-380 00.

Ansökan om autogiro för hyresräkningen på särskilt boende hittar du istället hos Kustbostäder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan också vända dig till Kommuncenter på telefon 0155-380 00.


Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
kommun@oxelosund.se