Loggan för Oxelösunds kommun

Oxelö 8:42 - Thorsborg

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för permanentboende inom fastigheten genom att ändra tillåten markanvändning från Friluftsliv till Bostäder. Detaljplanen ska också utreda förutsättningarna för att skapa flera fastigheter inom dagens enda.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

Planområdet ligger på fastlandet i anslutning till Jogersöbron. Här återfinns Thorsborg som tros uppförts på tidigt 1930-tal som sommarstuga. Den har senare använts som klubbstuga för Kommunals medlemmar.

Nu utreder Oxelösunds kommun möjligheterna att få bo permanent på fastigheten. Detta är inte möjligt utan att göra om detaljplanen då platsen idag endast får användas för friluftslivsändamål.

Ansökan om att ändra detaljplanen innebär också en möjlighet att dela dagens 3 900 kvadratmeter stora fastighet i 3 delar.

Planförslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för permanentboende inom fastigheten genom att ändra tillåten markanvändning från Friluftsliv till Bostäder. Detaljplanen ska också utreda förutsättningarna för att skapa flera fastigheter inom dagens enda.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:

  • Markanvändningen ändras från N – Friluftsliv till B – Bostäder
  • Minsta tomtstorlek sätts till 1000 kvadratmeter vilket innebär att nuvarande fastighet kan delas i 3 delar.
  • Byggrätten inom fastigheten blir 135 kvadratmeter för huvudbyggnad och 40 kvadratmeter för komplementbyggnader per fastighet
  • Högsta nockhöjd är 6 meter.

Vad händer nu?

2024-06-20
Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2024-06-12. Beslutet kan överklagas till 2023-07-11. Information om hur man överklagar finns under Mer information, här nedan.

2024-05-27
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände förslag till detaljplan vid sammanträde 2024-04-17. Kommunfullmäktige förväntas anta förslag till detaljplan vid sammanträde 2024-06-14.

2024-01-22
Granskningen är nu avslutad. Inkomna synpunkter sammanställs och ligger till grund för fortsatt planarbete.

2023-12-19
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-12-12 att ett reviderat planförslag ska ställas ut på granskning. Granskning pågår till och med 2024-01-19.

2023-10-16
Samrådet är nu avslutat. Inkomna synpunkter sammanställs och ligger till grund för fortsatt planarbete.

2023-09-25
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-09-20 att ett planförslag ska ställas ut på samråd. Samråd pågår till och med 2023-10-15.

2023-01-24
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked för ansökan om att ändra tillåten markanvändning från Friluftsliv till Bostäder.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se