Loggan för Oxelösunds kommun

Vivesta 1:15 med flera

Granne med Vivestabadet görs detaljplanen om för att skapa nya tomter vid havet.

Orienteringskarta med planområdet markerad med röd cirkel

I anslutning till Vivestabadet pågår detaljplanering för bostäder. Vivesta Udde AB äger marken och bekostar detaljplanen. Planområdet utgörs av gräsmattan mot husvagnsuppställningen samt den kulle som ligger sydväst om Vivestabadet.Planförslaget

Detaljplanen möjliggör för 7 nya villatomter i anslutning till Vivestabadet, mellan badet och husvagnsuppställningen. Platsen används idag delvis som parkering av besökande till badet. Denna möjlighet försvinner men möjligheterna att parkera utökas istället på kommunens mark i området.

De nya tomterna föreslås få bebyggas med liknande hus avseende skala och form som är tillåtet i området i övrigt. Det innebär att huvudbyggnad får vara 130 kvadratmeter och komplementbyggnad 50 kvadratmeter. Huvudbyggnad får vara 6 meter hög upp till takets nock.

De nya tomterna föreslås angöras dels från befintlig väg, dels från en ny väg runt området. Även husvagnscampingen ska kunna använda denna väg för angöring till campingområdet.

Handlingarna finns tillgängliga under Mer information här nedan.

Vad händer nu?

2023-06-09 Detaljplanen fick laga kraft.

2023-05-16 Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet. Domen kan överklagas senast 2023-06-07.

2023-01-11 Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen överklagades 2023-01-03 till
Mark- och miljödomstolen. Detta försenar planprocessen med minst 4 månader.

2022-12-16 Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2022-12-07. Protokollet kungjordes på kommunens digitala anslagstavla 2022-12-16. Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas till och med 2023-01-06.

2022-10-17 Detaljplanen behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18. Godkänns detaljplanen förväntas den behandlas av Kommunfullmäktige på årets sista sammanträde, 2022-12-07.

2022-08-25 De synpunkter som kom in sammanställs i ett granskningsutlåtande. Arbete med revideringar inför antagandet pågår.

2022-07-05 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände 2022-06-14 att ett reviderat förslag ställs ut på granskning. Granskning pågår till och med 2022-08-21.

2022-03-02 De synpunkter som kom in sammanställs i en samrådsredogörelse. Arbete med att revidera planförslaget utifrån inkomna synpunkter pågår. I granskningsbrevet kan du läsa om hur du lämnar synpunkter på förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkände att förslaget ställs ut på samråd 2022-01-24. Samråd pågick till och med 2022-02-27.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post plan@oxelosund.se