Loggan för Oxelösunds kommun

Eldning i Oxelösunds kommun

Eldning är tillåtet så länge inte eldningsförbud råder. Från 1 maj till 30 september är det förbjudet att elda trädgårdsavfall. Allt annat avfall är förbjudet att elda.

Om det råder eldningsförbud informerar vi om det på startsidan på oxelosund.se. Se även Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats Länk till annan webbplats. för information om eldningsförbud eller eldningsavrådan.

Så länge räddningstjänsten inte utfärdat avrådan från eldning eller eldningsförbud är det Oxelösunds kommuns föreskrifter som ska följas.

Föreskrifterna innebär att det råder förbud att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall från och med 1 maj – 30 september inom detaljplanerade områden och områden med områdesbestämmelser. Här nedan ser du utdrag från de lokala ordningsföreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö Länk till annan webbplats.

7 § Vid eldning i anläggning för fasta bränslen i Oxelösunds kommun gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Som bränsle får endast ved, pellets, briketter och liknande bränslen användas. Plast, spånskivor, målat eller tryckimpregnerat virke, eller annat liknande material samt avfall får inte eldas.

8 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelserär förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Kom ihåg att eldning alltid sker på eget ansvar.

Vad gör jag med mitt trädgårdavfall när jag inte får elda det?

Istället för att elda ditt trädgårdavfall kan du bygga en egen kompost på din tomt. På den här webbsidan kan du läsa mer om hur du gör - Kompostera ditt trädgårdsavfall och få bästa jordförbättraren - Riksförbundet Svensk Trädgård (svensktradgard.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan även lämna in ditt trädgårdavfall på återvinningscentralen på Föreningsgatan 45. Större grenar, träd och buskar kan du även slänga på ristippen på Näsuddsvägen.

Installera Eldstad

Om du vill installera en eldstad eller skorsten måste du anmäla detta till kommunen. Det innebär att du inte får påbörja installationen innan du fått ett startbesked. Du kan läsa mer om detta under vår sida Behöver jag bygglov?

Har du en befintlig eldstad behvöer du regelbundet sota anläggningen och göra brandskyddskontroll. Hur ofta du ska sota beror också på hur mycket du eldar. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skortstenar. Det är därför viktigt att sotning och brandskyddskontroller utförs regelbundet. Du kan läsa mer om detta här.