Lotteritillstånd

För att få anordna lotteri krävs en lotteriregistrering. För de lotterier som anordnas och säljs i Oxelösunds kommun är det kultur- och fritidsförvaltningen som fattar beslut om tillstånd för registrering.

Ibland är skillnaden mellan ett lotteri och en tävling hårfin. Tumregeln är att vid ett lotteri är det slumpen som avgör vem som vinner. Det är ett lotteri vare sig lotten kostar eller inte. Alla lotterier i Sverige styrs av Spellagen. Spelinspektionen är den myndighet som kan svara på frågor som rör spel och lotterier. De har även ansvar att utbilda och informera om lagen.

Ny lag 1 januari 2019

Från och med den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden och en ny lag träder i kraft – Spellagen (2018:1138). I den nya lagen står det att kommunerna endast ansvarar för så kallade registreringslotterier, som gäller i högst fem år. Alla andra lotterier kräver licens och ansvarig myndighet är Spelinspektionen. Spelinspektionen hette tidigare Lotteriinspektionen.

Registreringslotteri för allmännyttigt ändamål

Vilka kan registrera sig för lotterier?

För att få registrera sig för lotterier krävs en ideell förening som: 

 • Bedriver allmännyttig verksamhet
 • Är öppen för alla
 • Har behov av inkomster från lotter

Registreringens längd och villkor för registrering

Om man registreras för lotterier får man ha flera lotterier under en femårsperiod. Den sammanlagda insatsen av lotterierna måste vara mindre än 33 1/3 prisbasbelopp, vilket 2019 innebär 1.548.450 kr. Föreningen ska redovisa sina lotterier minst en gång per år, senast i februari månad. (Tidigare kallades detta för lotterier enligt § 17 i Lotterilagen). Läs mer om Registreringslotterier på Spelinspektionsens hemsida

Vad bör man tänka på vid ansökan?

Tänk först igenom vilken typ av lotteri ni vill ha, titta på nivåerna för lottpris och vinst för att veta vilket tillstånd ni ska ansöka om. Fråga er om ni vill ha ett tillståndsfritt lotteri och kan hålla er inom gränserna för det. När ni bestämt er för att ansöka ska ni fylla i ansökningsblanketten och skicka med:

 • föreningens stadgar
 • senaste verksamhetsberättelsen där den ekonomiska redovisningen framgår
 • protokoll från styrelsemöte där beslut om lotteri antogs samt vem som är lotteriföreståndare i föreningen
 • om ni vill trycka egna lotter ska kopia på lotten bifogas

Vad kostar det att ha ett lotteri?

Varje registrering kostar föreningen 300 kr. Föreningen betalar för tillståndet via en faktura när vi har behandlat ansökan. Utöver det betalar föreningen kontrollantens arvode efter redovisat lotteri. Arvodets storlek är 2 % av försäljningsvärdet på lotteriet. Det finns ett maxtak för arvodet.

Hur går processen till?

Kommunen handlägger och beslutar om tillstånd för registrering. De är även ansvariga för kontrollen av lotteriet. Till sin hjälp utser kommunen en lotterikontrollant som tillsammans med föreningens lotteriföreståndare lägger upp detaljerna för lotteriet och dragning av lotteriet.

När ett lotteri är avslutat, eller vid en registrering, ska föreståndaren senast den 15 februari redovisa lotteriet till lotterikontrollanten. Föreningen blir fakturerad kontrollantens arvode.

Vad är ett tillståndsfritt lotteri?

I stora drag handlar det om små summor och låg vinstandel. Tillståndsfria lotterier får bedrivas under dessa förutsättningar:

 • Det är en tillställning inom ett avgränsat område.
 • Varje lott kostar mindre än 7,50 kr.
 • Högsta vinsten max 7 466 kr.
 • Värdet av vinsten motsvarar 35-50 % av insatsernas värde.
 • Vinsterna dras offentligt före tillställningens slut.
 • Andra än ideella föreningar får har lotterier vid mässor eller marknader.
 • Vid vinst av varor eller tjänster gäller en lägre vinstandel än ovan.

Lotterier med licens

Övriga lotterier och spel kräver licens som Spelinspektionen beviljar.

Vill du veta mer?

På Spelinspektionens webbplats hittar du information om lagar och föreskrifter för den som vill anordna lotteri för allmännyttiga ändamål.

Kontakt för sidan: Kommuncenter