Uppdaterad information om coronaviruset

Följ myndigheternas information – sök i första hand information på nätet.

Du får uppdaterad information och svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset på följande webbplatser:

• Region Sörmland
• 1177.se har information om när du behöver kontakta vården och om hur behandling går till.
• Krisinformation.se samlar aktuell och bekräftad information från samtliga myndigheter
• På krisinformation.se finns också teckenspråkstolkad information
• Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirus
• Utrikesdepartementet (UD) ger information om reseavrådan och vad det innebär.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer om coronaviruset genom att vara källkritisk, och dela endast bekräftad information. 

För dig som känner oro på grund av coronaviruset

Här har vi samlat kontaktuppgifter för dig som känner oro på grund av coronaviruset. 

Hur hanterar vi information om personer med konstaterad covid-19 inom vård och omsorg?

Vi får frågor om smitta inom vård och omsorg och sekretess. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna:

Hur många brukare/patienter med konstaterad covid-19 finns det i Oxelösund kommuns vård- och omsorgsverksamheter 1 juli 2020?

Totalt inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter har 0 brukare/patienter konstaterad covid-19. Observera att siffran är en ögonblicksbild över hur det ser ut just idag. Vi ser ingen smittspridning i dagsläget inom våra verksamheter. 

Varför publicerar ni nu en sammanställning med totalt antal smittade brukare/patienter med covid-19 i kommunens vård- och omsorgsverksamheter?

Socialstyrelsen begär att alla kommuner veckovis redovisar hur många smittade vi har, just den dagen, i vård- och omsorgsverksamheterna för att kunna fördela ut skyddsmaterialet som de har köpt in. Därför sammanställer vi dessa uppgifter till Socialstyrelsen en gång i veckan, och väljer nu att publicera dem.

Vad gör kommunen om ni misstänker att en brukare/patient har covid-19?

Vid misstanke om smitta kontaktas kommunens sjuksköterska eller vårdcentralen så att läkare gör bedömning om provtagning ska ske. Provet tas tidigast 48 timmar efter symtomdebut. Provsvar kommer dagen efter att provet tagits. Fram tills provsvar kommit betraktas personen med symtom som misstänkt smittad och skyddsutrustning används.

Vad använder kommunen för skyddsutrustning vid misstänkt smitta?

Vi följer Regionens Rutiner för SARS-Cov-2 infektion/covid-19 i Region Sörmland. Det innebär att vi använder oss av skyddsutrustning vid misstanke om och konstaterad smitta. Det innebär att vid misstänkt smitta används; visir, munskydd, plastförkläde och handskar och vid konstaterad smitta så används även långärmade förkläden. Oxelösunds kommun har tillgång till skyddsutrustning och vi har inte varit utan skyddsutrustning under hela pandemin.

Varför berättar ni inte var smittan finns?

Information om brukare/patienter med konstaterad smitta inom våra verksamheter bedömer vi som patientsekretess. Det är patienten själv som väljer att meddela anhöriga eller andra om sin sjukdom. Patientsekretessen regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). Sekretessen gäller inte bara covid-19. Vi berättar aldrig om patienters diagnoser och hälsotillstånd för att värna den personliga integriteten. Patientsekretessen omfattar även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Hur får jag som anhörig veta att det finns smitta i verksamheten?

Blir din närstående utsatt för risk för smitta får hen information om det och en fråga om vi får kontakta dig. 

I Stockholm berättar de på vilka boenden smitta finns, varför gör inte Oxelösunds kommun det?

Oxelösund är en liten kommun där det är lätt att identifiera enskilda individer. Ett av våra främsta uppdrag är att skydda våra sköra och utsatta brukare. För oss är det viktigt att brukare/patienter och anhöriga känner sig trygga med att vi inte lämnar ut uppgifter från patientjournalen. Det som blir en siffra i mängden i en stor stad blir en strålkastare i ansiktet på en individ i Oxelösund.

Varför skriver tidningen att ni mörkar uppgifter?

Media har begärt ut uppgifter om hur många brukare per särskilt boende och hemtjänstområde med konstaterad covid-19 det finns och funnits i våra vård- och omsorgsverksamheter, samt var de bor. Vi har valt att avslå begäran med stöd av 2 kap.6 § Tryckfrihetsförordningen. Anledningen till det är att vi inte kan sammanställa dessa uppgifter på ett enkelt sätt, då de är mer detaljerade än uppgifterna vi sammanställer till Socialstyrelsen. Hade vi haft uppgifterna sammanställda hade vi dock inte lämnat ut dem med stöd av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) utifrån patientsekretess. Oxelösunds kommuns beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. Vi tycker att det är bra att en domstol granskar och avgör vad som gäller.

Finns det covid-19 inom skola och förskola i Oxelösunds kommun?

Vi registrerar inte anledning till sjukfrånvaro eller ger ut information där det finns risk att det kan kopplas till ett enskilt barn eller elev. Det gör vi inte i normala tider och inte heller med anledning av covid-19.
Det är vårdnadshavaren som har ansvar för att sjuka barn och unga stannar hemma vid sjukdom. Lärare, pedagoger och övrig personal informerar och påminner om det.

Hur många kommuninvånare har konstaterad covid-19 i Oxelösund?

Uppgifter om konstaterad covid-19 får Oxelösunds kommun från Region Sörmland.

Här hittar du Region Sörmlands uppgifter om antalet smittade.

Vård- och omsorgsnämnden står fast vid sitt beslut om hemtjänst för sommargäster

Vård- och omsorgsnämndens beslut att inte verkställa insatser beställda av annan kommun enligt 2a kap.6§ Socialtjänstlag har överklagats till förvaltningsrätten.

Vård- och omsorgsnämnden motsätter sig överklagandet med anledning av att det under rådande förutsättningar inte kan anses ingå i skälig levnadsnivå att vistas i annan kommun än den egna. Kommunen kan heller inte garantera att beställda insatser kan verkställas då tillgång till personal inom hemtjänsten under pandemin är osäker. Beslutet gäller fr o m 2020-05-26 och tills vidare.

Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun har beslutat att säga nej till att verkställa beställningar av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Oxelösund för personer skrivna i en annan kommun. Beslutet är tillfälligt och beror på coronapandemin. Vi behöver se till att vår personal räcker till åt våra egna kommuninvånare.  

Oxelösunds kommunen kan inte fatta beslut om att bevilja insatser som går emot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, som vi alla har ett ansvar att följa. Vi gör därför bedömningen att så kallad skälig levnadsnivå i dagsläget innebär att vistas i sin hemkommun. Denna bedömning gör vi utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och allas personliga ansvar att agera för att förhindra smittspridning av covid-19. Undantag kan göras om vistelsen bedöms vara nödvändig, detta prövas individuellt.  

Besök på våra boenden

Regeringen och Smittskyddsläkaren i Region Sörmland har beslutat om besöksförbud på alla äldreboenden. Detta i syfte att skydda äldre personer från smitta. Vi tillåter nu inga besök på våra äldreboenden tills vidare. Undantag kan beviljas för ex. besök utomhus, dock endast efter kontakt med boendet.

På LSS-boende, korttidsboende och korttidsvistelse är det fortfarande en stark avrådan från besök. Besökande med luftvägssymtom förbjuds helt från att besöka LSS-boenden.

Dagverksamhet Bojen är stängd tills vidare. Växelvård/korttidsboende är pausat tills vidare.

Barn och elever i kommunala förskolor och skolor

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola

Friska barn går till skolan

I dagsläget gäller fortfarande att friska barn går till skolan och att sjuka barn stannar hemma. Kommunens förskolor och skolor håller öppet som vanligt. Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta. Barn som är friska ska gå till förskola och skola, även om de har befunnit sig i riskområden. Elever som är sjuka ska stanna hemma som vanligt. Det gäller även vid lindriga symtom av hosta, huvudvärk, halsont, snuva, illamående, huvudvärk och/eller muskel- och ledvärk

Nationella proven ställs in

Skolverket har meddelat att alla nationella prov kommer att ställas in under våren, från 30 mars till och med 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Nya rutiner kring skolmåltiden
Oxelösunds kommun har beslutat att sluta servera alternativrätten (maträtt två på menyn). Beslutet grundar sig på den köbildning som uppstår och onödigt matsvinn. Ändringarna i matsedel gäller inte anpassad meny. De som behöver allergikost kommer fortsatt att få det men nu är det extra viktigt att de som inte behöver allergikost meddelar kostenheten. Här kan du läsa mer om beslutet.

Campus Oxelösund inför distansundervisning
Här kan du läsa mer om distansundervisning på Campus Oxelösund. 

Gymnasieskolor

När det gäller information om gymnasieelevers undervisning hänvisar vi till respektive skolas hemsida. 

Fritidsgården på Koordinaten ändrar öppettiderna

Oxelösunds kommun följer regeringens riktlinjer och har beslutat att ändra fritidsgårdens öppettider och begränsa antalet besökande ungdomar. Syftet är att minska smittspridningen av coronaviruset på allaktivitetshuset Koordinaten.

Information om besöksbegränsning och öppettider finns på fritidsgårdens sida. 

Framflyttade kulturevenemang

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer flyttas publika aktiviteter som skulle ha ägt rum på Koordinaten till och med den 17 maj fram, med vissa undantag. Du kan läsa mer om evenemangen och biljetthantering på visitoxelosund.se

Träffar, högtider och evenemang

Privata samlingar och offentliga evenemang med fler än 50 personer är förbjudet. Vi ska hjälpas åt att inte träffas i stora grupper, att inte träffa våra äldre släktingar och hålla avstånd till andra personer än de vi bor med. Om ni kan så går det bra att ses på dator, surfplatta eller mobil. Ring dina nära och kära. Det kommer nya högtider när allt är som vanligt igen.

Regeringen förbjöd den1 april sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Förbudet gäller tillsvidare.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av förbudet. Men lagen kompletteras med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som även gäller dessa.

Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten  (2020-04-01)

Information till företagare

Vill du skjuta fram ett bokat tillsynsbesök kan du alltid kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och komma överens om en ny tid för besök. Det finns möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av fakturor utställda av Oxelösunds kommun. Det här är ingen generell åtgärd, så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.

Här hittar du information till företagare i livsmedelsbranschen. 

Minskat antal ledamöter i fullmäktige och i nämnder

För att minimera smittspridning av coronaviruset och skydda utsatta riskgrupper, men samtidigt upprätthålla kommunens demokratiska processer, har alla politiska partierna i kommunfullmäktige kommit överens om att minska bemanning och närvaro i nämnder och fullmäktige.

Samordnat stöd för inköp av mat och mediciner

Oxelösunds kommun samordnar stödet till dig som är 70 år och äldre eller tillhör
riskgruppen för det coronaviruset. Vi samarbetar med Svenska kyrkan och Finskt förvaltningsområde som i sin tur utför stödet till dig. Mer information hittar du i den blå länken nedan. 

Samordnat stöd för inköp.

 

Ansvariga myndigheter i Sverige

Det är flera myndigheter som gemensamt ansvarar för frågor som rör coronaviruset i Sverige.

På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.

Här hittar du Oxelösunds kommuns andra nyheter med koppling till coronaviruset:

Kontakt för sidan: Kommuncenter