Loggan för Oxelösunds kommun

Vinterväghållning och barmarksrenhållning

Vi får ofta frågor om när vi plogar snö, sandar eller sopar gator. Här kan du läsa om hur vi sköter om våra vägar i Oxelösund

Snöröjning

Vi ansvarar för vinterväghållningen av de ytor som är till för allmänheten.

I Oxelösund innebär det ca 800 000 kvadratmeter hårdgjorda ytor som det utförs snöröjning och halkbekämpning på. Det rör sig om cirka 7 mil gator och vägar, 5 mil gång- och cykelväg, gångbanor, parkeringar och andra allmänna ytor. Motorvägen ansvarar Trafikverket för.

Vanligtvis börjar vi inte med någon snöröjning under själva snöfallet. Snöröjningen tar olika lång tid på grund snömängden, temperatur och vid vilken tid på dygnet som det snöar.

Prioritet 1 att snöröja är vältrafikerade gång- och cykelvägar, huvudleder och genomfartsleder.
Prioritet 2 är vägar som leder till huvudvägar. Vi snöröjer i villaområden när vi är färdiga med prioritetsområde 1 och 2.

Det är Kustbostäder som utför snöröjningen, de kan även kalla in andra entreprenörer om det behövs. När våra utförare snöröjer bildas snövallar, även vid infarter. Utförarna har instruktioner att ploga så att vallarna fördelas så rättvist som möjligt och underlätta i den mån det är möjligt. Men det går inte att förhindra uppkomsten av vallar.

Att skotta bort vallar, och att skotta fram postlåda och sopkärl, samt halkbekämpa så att brevbärare och sophämtare kommer fram säkert, är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snön kommer från plogbilen. Skotta inte ut snön på gångbanor och gator, det innebär i praktiken att din granne får den snön till sin uppfart eller att snön bildar vallar och hamnar där den inte ska vara.

Plogad cykelbanaFörstora bilden

Gång- och cykelvägar

Vi prioriterar gång- och cykelvägar när det gäller vinterväghållningen. Vi halkbekämpar vid behov och snöröjning utförs när snödjupet är 3 centimeter eller mer.

Vår ambition är att snöröjningen och halkbekämpningen på gång- och cykelvägnätet ska vara slutförd 6 timmar efter det att vi börjat med insatserna.

Om förutsättningarna är normala kan man förvänta sig att en gång- och cykelväg ser ut ungefär som bilden. Den mesta snön är bortplogad och grus för halkbekämpning är utlagt.

Större karta Länk till annan webbplats.
Kartan visar vinterväghållning för gång- och cykelbanor. Öppningsleder har grön färg och har högst prioritet. Sekundärleder har blå färg och har lägre prioritet än öppningsleder.

Bild på gata med snödjup ca 5 cm Förstora bilden

Gator och vägar

Gator och vägar snöröjs när snödjupet är 5 cm eller mer. Halkbekämpning med grus sker vid behov, oftast på de platser som är mest utsatta såsom korsningar och backar. Vi använder grus (bergkross) för att skapa friktion och då förhindra halka och därigenom undvika personskador. Vår ambition är att snöröjning och halkbekämpning av gatorna ska vara slutförd 12 timmar efter det att vi börjat med insatserna.

Om förutsättningarna är normala kan man förvänta sig att en gata ser ut som på bilden. Snön är bortplogad, men trafiken gör att en del packad snö blir kvar. Vi gör en bedömning om gatan behöver sandas efter plogningen.

Motorvägen, riksväg 53 samt bron innan du kommer fram till rondellen mot Gamla Oxelösund ägs av Trafikverket och snöröjs därför inte av kommunen.

Större karta Länk till annan webbplats.
Kartan visar vinterväghållning för vägar och skolgårdar. Öppningsleder har röd färg och har högst prioritet. Sekundärleder har gul färg och har lägre prioritet än öppningsleder. Skolgårdar har hög prioritet och orange färg.

Plogad vägkorsningFörstora bilden

Busslederna

Under vintersäsongen halkbekämpas busslederna i Oxelösund med salt. När förutsättningarna är normala så uppstår då barmarksförhållanden som på bilden.


Barmarksrenhållning

Maskinsopning av centrum, torg, innerstaden och ytterområden gör vi enligt en upprättad plan. I genomsnitt sopar vi tre dagar i veckan under perioden 1 maj - 31 oktober. Vid behov kan vi sopa med tätare intervaller, till exempel när träden fäller sina löv. Vi sopar inte under söndagar eller helgdagar. Vi tar bort ogräs och sly på refuger och börjar i centrum och fortsätter i de övriga områden i Oxelösund. Nedskräpning hanterar vi under vardagar.

Sandupptagning och sopning

Vi börjar med sandupptagningen när vi gör bedömningen att det längre inte finns någon risk för vinterväglag. Sandupptagningen tar cirka 5 till 6 veckor och vi har som målsättning att vara klara till den 15 maj varje år.

2024

Vi påbörjar sandupptagningen under vecka 15 om vädret fortfarande är med oss, och kommer då börja sopa de större cykelstråken och sedan de övriga gång- och cykelvägarna.

I år börjar vi med trottoarer och stadskärnan och arbetar oss utåt. Arbetet beräknas pågå under 4-5 veckor.

Vänligen uppmärksamma och respektera skyltningen under denna period i ditt område för att underlätta arbetet.

Att tänka på

Vi är tacksamma om du som behöver parkera din bil där vi ska sopa respekterar de skyltar och avspärrningar som vi sätter upp när sopningen börjar. Om du parkerar din bil vid ett avspärrat område, försvårar det arbetet med att göra Oxelösund rent och fint inför våren och sommaren.