Loggan för Oxelösunds kommun

Torg, park och allmänna platser

Här kan du få information om vad som gäller för markupplåtelse, parker, grävtillstånd och grönområden samt vad som gäller vid trädfällning. Du hittar även information om vad som gäller angånde växlighet vid tomtgräns.

Markupplåtelse

Ansökan

För att kunna använda allmän plats för ett särskilt syfte behöver du ha ett tillstånd från Polisen. Kommunen får då yttra sig om ärendet. Exempel på vad du behöver tillstånd för är uteservering, byggetableringar, byggnadsställningar, cirkus, gatupratare, konserter med mera.

Ansökningsblankett hos Polisen Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för markupplåtelse

Vi har riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Dokumentet förenklar arbetet för både dig som ska söka och handläggaren.

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Pdf, 112.3 kB.

Avgift

Kommunen tar vanligtvis betalt för offentlig plats som används.

Taxa för upplåtelse av allmän plats Pdf, 231.6 kB.

Parker och grönområden

I Oxelösund kan du se vackra blomsterarrangemang i planteringar, urnor och parker.Vi planterar varje år cirka 30 000 sommarväxter och 10 000 blomsterlökar i våra planteringar.

Oxelösund 2030 Parker och Grönområden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört projektet Gata-park 2030. Projektet har resulterat i en vision för våra parker och grönområden 2030.

Rapport "Oxelösund 2030" Pdf, 13.2 MB.

Växtlighet vid tomtgräns - träd, häckar och buskage

Det är härligt när det växer och frodas. Men i bland finns det risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och blir en trafikfara. Därför behöver du se över och vid behov beskära dina växter.

Den växtlighet som tillhör tomtmarken ska hållas innanför tomtgräns. Annars riskerar den att skymma sikten eller framkomligheten för trafikanter.

För att få en säker trafik i bostadsområden krävs det fri sikt vid korsningar och utfarter samt att vägmärken är fullt synliga. Det måste även vara framkomligt för alla trafikanter och möjligt att utföra drift och underhåll.

Här hittar du enkla åtgärder för din tomt, vad som gäller vid växlighet vid tomtgräns. Vi hoppas du vill bidra till en tryggare och trevligare trafikmiljö i Oxelösunds kommun.

Utfart mot gata

Vid en utfart ska växter inte vara högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.

Det ska vara fri sikt minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska dina växter inte vara högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

 

 

 

Tomt intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har
buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör
du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • Över gångbana, minst 2,5 meter
 • Över cykelväg, minst 3,2 meter
 • Över körbana, minst 4,6 meter

Att tänka på vid nyplantering

Redan vid planteringstillfället bör du föreställa dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att du placerar dem tillräckligt långt från vägen. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen och häckplantor minst 60 centimeter.

Tänk även på att:

 • fotgängare och rullstolsburna inte ska tvingas ut på körbanan för att häcken växer över gångbanan. Om din häck växer ut över gångbanan, leta rätt på din tomtpinne och klipp häcken fram till den
 • fordon som till exempel räddnings-, vinterväghållnings- och renhållningsfordon kommer fram
 • trafikmärken, gatunamnsskyltar och andra markeringar är väl synliga
 • grenar och kvistar inte skymmer gatubelysningen

Grävtillstånd

Grävning på kommunal mark kräver grävtillstånd som du söker två veckor innan påbörjat arbete. Det krävs även en trafikanordningsplan (TA-plan) som redogör för omledning av trafiken under arbetets gång. När TA-plan och ansökan godkänts kan arbetet påbörjas. Vid akuta grävningar söks grävtillstånd/anmälan i efterhand.

Trädfällning

Vill du ta ner träd på din mark, eller önskar nedtagning av träd på kommunens mark? Här hittar du vad som gäller vid trädfällning och våra riktlinjer för trädfällning på detaljplanerad mark i Oxelösund.

Innan du fäller träd på din mark är det viktigt att du först kollar upp om du behöver ansöka om några tillstånd. Du behöver också ha koll på:

 • Vissa detaljplaner har tydliga bestämmelser om trädfällning. Det är därför viktigt att du har koll på vad som står i din detaljplan.
 • Vissa träd är helt skyddade och vissa träd behöver du ansöka om marklov för att få fälla eller beskära. Det innebär att du i så fall inte får börja arbetet utan ett startbesked.
 • Du kan även behöva andra tillstånd för att få ta ner träd. Om du vill ta ner träd inom strandskyddat område måste du ha en strandskyddsdispens för det.
 • Det är viktigt att du också försäkrar dig att trädet står på din mark. Du får inte ta ner träd på någon annans mark måste utan markägarens tillåtelse, det gäller även där kommunen är markägare. Anser du att ett träd på kommunal mark behöver tas ner måste du ansöka om det hos kommunen. Du får inte ta ner trädet själv, det gör vi.

Vill du skicka in en ansökan om trädfällning gör du det i e-tjänsten Röjning/fällning av träd på kommunal mark - ansökan Länk till annan webbplats.

När vi får in en ansökan från allmänheten om nedtagning av träd i kommunens parker och naturmark gör vi en noggrann bedömning. Vi fäller sällan friska träd, läs igenom riktlinjerna för trädfällning för att se vad som gäller.

Ansökan behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för park- och naturmark i Oxelösunds kommun.

Riktlinjer för trädfällning på kommunal detaljplanelagd mark i Oxelösunds kommun

Riktlinjer för trädfällning på kommunal detaljplanelagd mark i Oxelösunds kommun