Loggan för Oxelösunds kommun

Torg, park och allmänna platser

Här kan du få information om vad som gäller för markupplåtelse, parker, grävtillstånd och grönområden samt vad som gäller vid trädfällning. Du hittar även information om vad som gäller angånde växlighet vid tomtgräns.

Markupplåtelse

Ansökan

För att kunna använda allmän plats för ett särskilt syfte behöver du ha ett tillstånd från Polisen. Kommunen får då yttra sig om ärendet. Exempel på vad du behöver tillstånd för är uteservering, byggetableringar, byggnadsställningar, cirkus, gatupratare, konserter med mera.

Ansökningsblankett hos Polisen Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för markupplåtelse

Vi har riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Dokumentet förenklar arbetet för både dig som ska söka och handläggaren.

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Pdf, 112.3 kB.

Avgift

Kommunen tar vanligtvis betalt för offentlig plats som används.

Taxa för upplåtelse av allmän plats Pdf, 231.6 kB.

Parker och grönområden

I Oxelösund kan du se vackra blomsterarrangemang i planteringar, urnor och parker.Vi planterar varje år cirka 30 000 sommarväxter och 10 000 blomsterlökar i våra planteringar.

Oxelösund 2030 Parker och Grönområden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört projektet Gata-park 2030. Projektet har resulterat i en vision för våra parker och grönområden 2030.

Rapport "Oxelösund 2030" Pdf, 13.2 MB.

Information om vad som gäller angånde växtlighet vid tomtgräns

Det är härligt när det växer och frodas. Men i bland finns det risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och blir en trafikfara.

För att få en säker trafik i bostadsområden krävs det fri sikt vid korsningar och utfarter samt att vägmärken är fullt synliga. Det måste även vara framkomligt för alla trafikanter och möjligt att utföra drift och underhåll.

Den växtlighet som tillhör tomtmarken ska hållas innanför tomtgräns.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för häckar, buskar och träd med mera vid tomtgräns Pdf, 883.3 kB.

Grävtillstånd

Grävning på kommunal mark kräver grävtillstånd som du söker två veckor innan påbörjat arbete. Det krävs även en trafikanordningsplan (TA-plan) som redogör för omledning av trafiken under arbetets gång. När TA-plan och ansökan godkänts kan arbetet påbörjas. Vid akuta grävningar söks grävtillstånd/anmälan i efterhand.

Trädfällning

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens park- och naturmark?

Vi får ibland önskemål från allmänheten om nedtagning av träd i kommunens parker och naturmark. Vi fäller sällan friska träd utan en noggrann bedömning, läs igenom riktlinjerna för trädfällning för att se vad som gäller. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ska du fylla i ansökan i e-tjänsten Röjning/fällning av träd på kommunal mark - ansökan Länk till annan webbplats.

Ansökan behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för park- och naturmark i Oxelösunds kommun.

Varför är träden viktiga?

Naturmarken i tätbebyggelsen är av stort värde. Den har betydelse både för växtoch djurlivet, som "grön lunga", som vacker utsikt och för vardagsrekreation. Det finns många studier som visar att kontakt med natur är viktig för människans välbefinnande.

Träd och hög vegetation skyddar bebyggelse från starka vindar, ger svalka under sommardagar samt ett mildare klimat vintertid och bidrar på så sätt till ett mer gynnsamt lokalklimat. Träd dämpar trafikbuller och syresätter luften. Träd och buskar skapar tillsammans livsmiljöer för växter som svampar och även insekter, fåglar och andra djur. Äldre träd spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden, en gammal ek kan vara värd för upp till 1500 olika arter.

Även döda träd är viktiga och värdefulla för den biologiska mångfalden och också för variationen i vår tätortsnära natur. Olika växter och djur har olika livsbetingelser och behöver olika slags träd. Att lämna både stående och liggande döda träd, solbelysta och beskuggade, är därför betydelsefullt för den biologiska mångfalden. Om det döda trädet klassas som ett riskträd, tas trädet bort alternativt läggs ned på marken. Fällda döda träd blir på så sätt en del av det naturliga kretsloppet. Kvarliggande träd fyller en funktion och får inte används för privat bruk, exempelvis ved.

Hantering av trädärenden

Fastighetsägare som av någon anledning önskar få naturmark gallrad eller träd nedtagna på kommunens mark behöver fylla en särskild blankett som finns på kommunens hemsida och skicka in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Därefter görs en bedömning på plats av en sakkunnig trädexpert där olika intressena sammanvägs för att kunna avslå eller tillstyrka en begäran. Särskild hänsyn ska alltid tas till befintliga, eller möjliga, boplatser för djur- och fågellivet. Vid tillstyrkan utförs gallrings- eller trädfällningsarbetena genom Kustbostäders försorg.

Fällning och nertagning hanteras endast under vinterhalvåret mellan 15 september-15 april med hänsyn till djur- och växtlivet. Akuta ärenden rörande exempelvis trädfall över väg, lutande träd i omedelbar risk att falla eller liknande hanteras självklart skyndsamt. Mycket restriktiv bedömning gäller till att fälla friska träd. Det kan ta några minuter att såga ner ett träd men det kan ta 100 år för ett träd att växa sig stort. Endast träd som utgör en uppenbar fara för liv och egendom tas ned omgående. I övrigt
gäller generellt att restriktivitet ska råda. Träd får inte fällas endast på grund av att löv/barr blåser in eller att de ger oönskad skygga/skymmer utsikt. Det finns ingen skyddsbestämmelse för hur nära stadens träd får stå intill fastighetsgränsen.

Träd vi värnar extra om

Generellt kan sägas att man alltid måste utgå ifrån platsen och dess förutsättningar och karaktär. Det finns dock några träd som bör visas extra hänsyn:

  • Bärande träd och buskar, t.ex. fågelbär, rönn och nypon
  • Tallar och ädellövträd som t.ex. ek och lind som har bra förutsättningar att bli flera hundra år gamla och dessutom många gånger vuxit på platsen långt innan bebyggelsen. Om ädellövträden eller tallarna står inträngda eller växer under andra fina träd kan det vara bättre att gynna andra arter istället
  • Hålträd, döende eller döda träd i skogsmiljö (ej precis intill utmärkta gångvägar/fastigheter)
  • Ett solitärträd i mer stadslik/bostadsnära miljö som är döende/halvdött kan vara av stort värde för helhetsmiljön, exempelvis flerhundraåriga trädruiner
  • Vindpinade/snedställda träd, som var för sig kanske inte är så vackra men i grupp har ett högt värde, ex i karg skärgårdsmiljö på hällmarker där fällning av enstaka träd kan ändra karaktären helt
  • På vissa platser är något/några träd karaktärsväxter och bör därför gynnas särskilt.

Träd på privat mark

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte av misstag fäller någon annans träd.

kommunens hemsida kan du se gällande detaljplaner och planbestämmelser som gäller för just din fastighet. Skulle din fastighet omfattas av en planbestämmelse att träd ska bevaras så får du inte fälla träden utan tillstånd från bygglovhandläggare. Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark. Ibland kan vissa träd vara särskilt skyddade genom miljöbalken. I dessa fall måste man vända sig till länsstyrelsen som gör en prövning enligt miljöbalken. Träd som står inom strandskyddat område kan kräva en beviljad strandskyddsdispens innan man får ta ned trädet. Ta kontakt med miljöhandläggare på miljo@oxelosund.se som gör denna prövning enligt miljöbalken.

Olovlig trädfällning

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på kommunens mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Oxelösunds kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning, röjning eller vandalisering av träd.