Loggan för Oxelösunds kommun

Pågående arbeten inom gata och park

Här kan du läsa om olika pågående arbeten inom gata och park i Oxelösund.

Förstärkning av Femörekanalen

I augusti, under vecka 32, startar vi arbetet med att förstärka Femöre kanal. Området mellan sjöbodarna och kanalen kommer att spärras av med byggstängsel från vecka 28-29. Sjöbodarna kommer ha begränsad tillgänglighet med fordon, men man kommer kunna gå till dem.


Avverkning av skog vid Gabrielstorp

I sommar kommer Vattenfall att avverka i skogsområdet vid Gabrielstorp inför den nya ledningen som ska dras. Därför kommer skogsmaskiner och virkesbilar förekomma i området. Du kan läsa mer om projektet på Vattenfalls hemsida. Länk till annan webbplats.

Karta över området

 

Grusvägen i Djursvik

Måndag 10 juni kommer grusvägen i Djursvik att hyvlas och iordningställas inför sommarsäsongen. Det går att åka på vägen under tiden arbetet pågår, men man får vara beredd på fördröjning då man kommer möta maskinerna som jobbar. Arbetet som påbörjas på förmiddagen och blir klart samma dag utförs av Skanska på samfällighetens beställning. Det är alltså inte kommunens arbete men kan påverka dig som cyklar eller åker bil på kommunal väg.

Karta

 

Asfaltering på gång- och cykelvägen mellan Frösängsvägen och Aspaleden

Under sommaren kommer arbetet med att renovera och rusta upp cykel- och gångvägen som går mellan Frösängsvägen och Aspaleden. Det innebär vissa störningar och begränsningar av framkomligheten under denna period. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Karta

 

Arbete på Björntorpsvägen för separering av gång- och cykelväg

Vecka 26 och framåt pågår arbete med att renovera gatan och att bygga en separerad cykel- och gångväg på Björntorpsvägen. Det innebär vissa störningar och begränsningar av framkomligheten under denna period. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Karta

 

Upprustning av Frösängstorget

Nu pågår arbetet med att renovera och rusta upp delar av Frösängstorget. Upprustning och uppgradering av torget pågår under juni. Vissa störningar och begränsningar i framkomlighet och parkering finns under denna period. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Karta


Upprustning av fontänen Vågen på Järntorget

Vecka 20 påbörjas arbetet med att renovera och rusta upp Vågen på Järntorget. Vissa störningar och begränsningar i framkomlighet kan finnas då det kommer att monteras ett stort tält över konstverket. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.


 

Ny gång- och cykelväg från Ramdalshamnen in på Stenviksvägen och utmed Jogersövägen

Nu pågår arbetet med en ny gång- och cykelväg från Ramdalsparken till Stenviksvägen och ut på delar av Jogersövägen.

Vissa störningar och begränsningar av framkomligheten och parkering finns under denna period. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Ny gång- och cykelväg

 

Upprustning av Järntorget

Vecka 17 påbörjas arbetet med att renovera och rusta upp delar av Järntorget och det som ligger nära nya husbygget. Vissa störningar och begränsningar i framkomlighet och parkering finns under denna period. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Bilden visar området mellan nybygget och Järnvägsparken.

 

Upprustning av Torggatan

Vecka 14 påbörjades arbetet med att renovera och rusta upp Torggatan och fortsättningen av arbetet Öst möter väst. Vissa störningar och begränsningar av framkomligheten och parkering finns under denna period. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Torggatan


Naturvårdande skogsarbeten vid Gabrielstorp

Med start vecka 12 utför vi naturvårdande insatser i skogen vid Gabrielstorp väster om motorvägen och Stjärnholm. Idag består skogen till största del av planterad gran. Genom att öppna upp för andra trädslag och frihugga äldre träd blir skogen mer varierad och på så sätt främjas den biologiska mångfalden. Detta sker inom det blå området på kartan. Inom det röda området kommer Vattenfall att ta ner träd inför den kommande kraftledningen till SSAB. 

Det här området gäller det

Förstoring av bilden ovan

Avverkning längs Näsuddsvägen

Med start vecka 11 kommer arbeten med tomthuggning att pågå i området. Vi avverkar sly och träd på de nyligen avstyckade småhustomterna utmed Näsuddsvägen.

Ny transportväg

I samband med att kyrkan ska bygga ut kyrkogården så kommer en transportväg att anläggas från Aspaleden till kyrkogården. Den gång/cykelväg som går bredvid transportvägen påverkas endast vid Aspaleden där cyklister ombeds leda sin cykel.

Arbetet beräknas pågå från februari 2024 och cirka ett år framåt.

Flygbild som visar dragning av ny utfart från kyrkogården till aspaleden.


Sprängarbete och borrning vid Sundsörs industriområde

Från oktober till mars/april pågår sprängning, borrning och andra markarbeten vid Byggmästaren 8 i Sundsörs industriområde. Buller och höga ljud kan uppstå vid markarbetet, och viss störning i trafiken vid sprängning.

Vid sprängning är flaggvakter på plats, samt trafiksignaler. Arbetet pågår vardagar 06-18.


Skolgårdsrenovering Ramdalsskolan

En renovering av skolgården vid Ramdalsskolan pågår och beräknas vara klar i maj månad.

En multisportarena ska monteras och när den är på plats ska aktivitetsredskap som elverna har valt ut samt sittgrupper placeras ut. Området får även belysning.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se