Loggan för Oxelösunds kommun

Pågående arbeten inom gata och park

Här kan du läsa om olika pågående arbeten inom gata och park i Oxelösund.

Asfaltering på Föreningsgatan vecka 16-19

Vecka 16 börjar arbetet med att renovera och rusta upp delar av Föreningsgatan från Hamnrondellen fram till korsningen Folkegatan (se bilden nedan). Det innebär vissa störningar och begränsningar av framkomligheten under denna period. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar från vakter som dirigerar trafiken för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Tidsplan: Vecka 16 fräsning, vecka 17 beläggningsarbete, vecka 18-19 asfaltering

Asfaltsarbeten på Föreningsgatan

 

Sopning påbörjas vecka 15

Från vecka 15 och framåt sopas gator och vägar i Oxelösund. Visa hänsyn och följ skyltning för att underlätta för entreprenörerna

 

Renovering och byte av bryggor vid Läget

Vecka 14 påbörjas arbetet med att renovera och byta bryggorna 1 och 2 vid Läget. Det blir viss störning och begränsning av framkomlighet och parkering under denna period.

Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

 

Upprustning av Torggatan

Vecka 14 påbörjas arbetet med att renovera och rusta upp Torggatan och fortsättningen av arbetet Öst möter väst. Vissa störningar och begränsningar av framkomligheten och parkering finns under denna period. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Torggatan


Arbete påbörjas igen på Sjögatans parkering

Från och med vecka 14 kommer parkeringen på Sjögatan att var helt eller delvis avstängd.

Helt avstängd på röd yta och delvis eller helt stängd för parkering i omgångar på grön yta. Detta regleras med skyltar och avstägningar, detta på grund av att markarbetena påbörjas igen efter vintern.

Parkeringen får en ny yta och nya träd planteras. Vissa störningar och begränsningar av framkomlighet och parkering finns under denna period. Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker parkeringsyta.

 

Tätare cykelbelysning på mörka platser

Under vårvintern kommer vi sätta upp tätare belysning på några av våra gång- och cykelvägar. Detta är för din trygghet, så att det ska bli ljusare på de platserna när du går eller cyklar.

Vissa störningar och begränsningar av framkomligheten och parkering finns under denna period.

Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Bilden visar på vilka platser vi sätter upp tätare cykelbelysning


Arbete med ny gång och cykelväg från Ramdalshamnen

Nu pågår arbetet med en ny gång- och cykelväg från Ramdalsparken till Stenviksvägen.

Vissa störningar och begränsningar av framkomligheten och parkering finns under denna period.

Det är därför viktigt att du visar hänsyn, följer skyltar och hänvisningar för att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Ny gång- och cykelväg vid Ramdalsparken


Naturvårdande skogsarbeten vid Gabrielstorp

Med start vecka 12 utför vi naturvårdande insatser i skogen vid Gabrielstorp väster om motorvägen och Stjärnholm. Idag består skogen till största del av planterad gran. Genom att öppna upp för andra trädslag och frihugga äldre träd blir skogen mer varierad och på så sätt främjas den biologiska mångfalden. Detta sker inom det blå området på kartan. Inom det röda området kommer Vattenfall att ta ner träd inför den kommande kraftledningen till SSAB. 

Det här området gäller det

Förstoring av bilden ovan

Avverkning längs Näsuddsvägen

Med start vecka 11 kommer arbeten med tomthuggning att pågå i området. Vi avverkar sly och träd på de nyligen avstyckade småhustomterna utmed Näsuddsvägen.

Ny transportväg

I samband med att kyrkan ska bygga ut kyrkogården så kommer en transportväg att anläggas från Aspaleden till kyrkogården. Den gång/cykelväg som går bredvid transportvägen påverkas endast vid Aspaleden där cyklister ombeds leda sin cykel.

Arbetet beräknas pågå från februari 2024 och cirka ett år framåt.

Flygbild som visar dragning av ny utfart från kyrkogården till aspaleden.

Jogersö motionsspår

Markberedningen efter de skador som uppstod under arbetet med att ta ned döda träd i höstas, är så gott som klar. Under våren kommer vi att uföra mindre arbeten med maskiner när tjälen har släppt helt.


Sprängarbete och borrning vid Sundsörs industriområde

Från oktober till mars/april pågår sprängning, borrning och andra markarbeten vid Byggmästaren 8 i Sundsörs industriområde. Buller och höga ljud kan uppstå vid markarbetet, och viss störning i trafiken vid sprängning.

Vid sprängning är flaggvakter på plats, samt trafiksignaler. Arbetet pågår vardagar 06-18.


Skolgårdsrenovering Ramdalsskolan

En renovering av skolgården vid Ramdalsskolan pågår och beräknas vara klar i maj månad.

En multisportarena ska monteras och när den är på plats ska aktivitetsredskap som elverna har valt ut samt sittgrupper placeras ut. Området får även belysning.

Kontaktinformation

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
E-post kommun@oxelosund.se