Få hjälp med samordning

Du som har många kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kan få hjälp att samordna dina kontakter.

Känner du igen dig i det här?

  • Det är många möten och kontakter att hålla reda på
  • Ibland är det otydligt vilken myndighet/verksamhet som ska hjälpa mig
  • Min förvaltare eller gode man får lägga mycket kraft och tid på att samordna och förmedla informationen mellan de olika myndigheterna/verksamheterna
  • Landstinget säger en sak och kommunen säger en annan sak

Om du  be­hö­ver hjälp och stöd från bå­de so­ci­al­tjäns­ten och från häl­so- och sjuk­vår­den sä­ger la­gen att kom­mu­nen till­sam­mans med lands­ting­et ska upp­rät­ta en samordnad in­di­vi­du­ell plan, en så kallad SIP. Pla­nen ska skrivas om kom­mu­nen el­ler lands­ting­et be­dö­mer att den be­hövs för att du ska få den hjälp du be­hö­ver. Samordning med SIP görs enbart om du har lämnar ditt samtycke.

Du kan få hjälp med samordningen

Om du vill ha hjälp med samordning ta upp frågan med någon av de personer du har kontakt med, till exempel din handläggare på kommunen.

På ett gemensamt möte kan du få hjälp med att göra en samordnad individuell plan, SIP, som är ett verktyg för att samordna dina insatser från kommunen och landstinget. På mötet görs en överenskommelse om vad som ska göras och vem som ska göra det. Där bestäms också hur ditt stöd ska följas upp och vem som ska vara din samordnare.

Av pla­nen ska det fram­gå

  • vil­ka in­sat­ser som be­hövs,
  • vil­ka in­sat­ser som kommunen ska ansva­ra för och vilka insatser som landstinget ska ansvara för,
  • vil­ka åt­gär­der som ska göras av nå­gon an­nan än kom­mu­nen el­ler landsting­et och
  • vem som ska ha det över­gri­pan­de an­sva­ret för pla­nen.

Kontakt för sidan: Kommuncenter