Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen och de kommunala bolagen i vilken kommunen direkt eller indirekt utövar bestämmandeinflytande – nedan tillsammans benämnd kommunkoncernen- ska ur kommunstyrelsens lednings- och styrningsperspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inför kommunkoncernen.

Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar verksamheter som

  • utveckling av den kommunala demokratin,
  • kommunens personalpolitik, samt övergripande personalpolitik för bolagskoncernen,
  • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthållas samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
  • arbetet med att effektivisera kommunens hela verksamhet,
  • omvärldsrelationer av betydelse för kommunens utveckling,
  • utveckling av brukarinflytande.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund  

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
Kommun


Catharina Fredriksson (S)
Kommunalråd
Telefon 0155-381 02

Johan Persson
Kommunchef
Telefon 0155-381 01
Mobil 070-5673750

Thomas Hermansson
Sekreterare
Telefon 0155-385 15

Kontakt för sidan: Kommuncenter