Muddring

Muddring är beteckningen på de åtgärder som vidtas för att fördjupa eller restaurera ett vattenområde. Muddring är enligt miljöbalkens definition vattenverksamhet. Det krävs enligt huvudregeln tillstånd för vattenverksamhet. I de allra flesta fall är det länsstyrelsen som prövar ärendet.

Oxelösunds kommuns kustområde är av riksintresse för områdenas natur- och kulturvärden (4 kap 1, 2 §§ miljöbalken). Skärgårdens unika värden och grundområdenas stora biologiska värden motiverar en restriktiv hållning till muddring i skärgårdsområdet.

Grunda vattenområden har ofta hög biologisk produktion och mångfald. De utgör viktiga reproduktions-, uppväxts- och födolokaler för bland annat fisk och fågel. Vid muddring och muddertippning försvinner de bottenlevande djuren och växterna. På grunda områden med lösa bottensediment kan en återkolonisering ta mycket lång tid om vegetationen tas bort. Dessutom försämras ljusklimatet på grund av grumling. Stränder är särskilt värdefulla för djur och växter. Övergången mellan tillgången till både land och vatten är betydelsefull och många arter är beroende av denna zon. Låga stränder som ibland översvämmas är särskilt värdefulla.

Länsstyrelsen har som riktlinje att muddringar endast får ske på hösten och vintern då muddringen gör minst skada.

Muddermassor

Muddermassor klassificeras som avfall enligt miljöbalken och får inte dumpas i havet/vattnet utom i enskilda fall där Havs och vattenmyndigheten meddelar dispens från dumpningsförbudet.

Uppläggning av muddermassor på land kan innebära risk för förorening. Om risken för förorening vid uppläggning av muddermassor bedöms som ringa ska anmälan ske till kommunen,  annars krävs det tillstånd från länsstyrelsen. Kommunen kan förelägga verksamhetsutövaren om försiktighetsmått, förbud mot verksamheten eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

Omhändertagande av muddermassor kan vara problematisk. Massor som läggs upp i till exempel strandzonen kan innebära att vassområden förstörs eller att värdefulla strandängar förlorar sin karaktär.

Sker uppläggningen inom ett strandskyddsområde krävs en strandskyddsdispens. Läs mer om strandskyddsdispens här!

Upplägg av muddermassor inom detaljplanelagt område kan kräva marklov. Läs mer om bygg- och marklov här!

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Magdalena Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0155-383 61

Kontakt för sidan: Kommuncenter