Miljöfarlig verksamhet

Miljöskyddsområdet omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, lantbrukens miljö, förorenade områden, PCB, köldmedia, cisterner och hantering av avfall.

 

Tillståndsplikt

Tillståndspliktiga verksamheter är de som är mycket miljöstörande - alltså påverkar vår miljö i stor utsträckning. Exempel är stora verkstadsindustrier, ytbehandlare och gjuterier. De verksamheter som klassas som A-verksamheter ska ha tillstånd från miljödomstolen. De som klassas som B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

Anmälningsplikt

Anmälningspliktiga verksamheter är mindre miljöstörande men påverkar vår miljö genom utsläpp av spill från bensin och olja, avfallsrester och kemikalier. Exempel på sådana företag är fordonstvättar och mindre verkstadsindustrier.

Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter och ska anmälas till miljökontoret senast 6 veckor innan start. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

Vad säger lagen?

Det är verksamhetsutövaren själv som har ansvaret för att alla regelverk följs. Miljöbalken är den lag som styr över vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. Du kan läsa mer utförligt i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 

Farligt avfall

Avfall som har farliga egenskaper omgärdas av speciella regler. I bilagan till avfallsförordningen (2011:927) finns en förteckning över de typer av avfall som generellt anses vara farligt avfall. 

Producerar du farligt avfall i din verksamhet?

Har du en verksamhet där farligt avfall uppkommer skall du anteckna vilka typer och mängder som uppkommer varje år, och vart avfallet transporteras.

När du skickar iväg avfallet måste du upprätta och underteckna ett transportdokument. Dokumentet skall innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Innan du skickar iväg avfall måste du kontrollera att både den som skall transportera avfallet och den som skall ta emot avfallet har tillstånd till detta. Du skall också få en bekräftelse från mottagaren att transporten kommit fram.

Transporterar du farlig avfall?

Skall du transportera farligt avfall som uppkommer inom yrkesmässig verksamhet, måste du skicka in en ansökan/anmälan till Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 

Bekämpningsmedel

Många kemiska bekämpningsmedel innehåller miljöfarliga ämnen som är svårnedbrytbara. För att minska risken för skador på miljön och hälsa finns flera alternativ till kemiska bekämpningsmedel som i många fall ger samma effekt. Mekanisk bekämpning är ett alternativ som är betydligt miljövänligare. För mekanisk bekämpning används ofta någon form av skrapa, borste eller räfsa.

För att ett kemiskt bekämpningsmedel skall få användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Vissa bekämpningsmedel får endast användas för yrkesmässigt bruk, vilket framgår på förpackningen med märkningen ”klass 1” eller ”klass 2”. De bekämpningsmedel som är märkta med "klass 3" får även användas av privatpersoner.

För viss spridning av bekämpningsmedel, bland annat på lekplatser, banvallar och idrottsanläggningar, krävs en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter