Förorenad mark

Miljöbalkens bestämmelser om förorenade områden gäller för alla slags områden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Föroreningar kan bestå av till exempel tungmetaller, lösningsmedel, olja, bensin eller PCB.

De kan ha hamnat där avsiktligt, till exempel genom anläggandet av en deponi eller oavsiktligt, genom till exempel läckage eller byggandet av en anläggning med material som senare visade sig vara skadligt.

Upptäcker du en förorening i en fastighet, en anläggning, eller på allmän mark, är du skyldig att upplysa myndigheterna om detta. Denna upplysningsskyldighet gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment, samt byggnader, anläggningar och liknande.

Efterbehandlingsansvar

Det är i första hand den som orsakat föroreningarna som är ansvarig att utföra och bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ansvaret omfattar både det område som förorenats ursprungligen och det område som föroreningarna eventuellt spridit sig till. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandlingen, är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten efter den 1 januari 1999, och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen, ansvarig för efterbehandlingen.

Inom förorenade områden är det förbjudet att vidta en efterbehandlingsåtgärd utan att först ha anmält detta till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska senast sex veckor innan åtgärden påbörjas.

Akuta föroreningsskador och "Oljan är lös"

Olja från ett oljeutsläpp kan dyka upp utan större förvarning.

För akuta föroreningsskador, exempelvis ett oljeutsläpp kontakta primärt SOS Alarm 112.
Flera instanser blir därefter involverade, framförallt Sörmlandskustens räddningstjänst eller Kustbevakningen (statligt vatten).

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

SOS Alarm 112

Vid akuta föroreningsskador,
exempelvis större oljeutsläpp
kontakta först SOS Alarm

Telefon: 112

Kontakt för sidan: Kommuncenter