Värmepumpar

Värmepumpar som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en risk för viss negativ effekt på miljön i form av påverkan på grundvattnet. Installation av värmepump för uttag av värmeenergi ska därför anmälas skriftligen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Att tänka på

Till anmälan ska ett kartutdrag som visar borrhålets och slangarnas läge bifogas. Om borrhålet vinklas ska detta anges med vinkel från vertikalplanet, start- och slutpunkt samt riktning. Vid installation av bergvärmepump kommer marken att gradvis kylas ner runt borrhålet. För tätt placerade energianläggningar stjäl energi från varandras värmeupptagningsområden, vilket medför att de inte kan leverera beräknad energimängd. Därför rekommenderas ett avstånd på minst 20 meter mellan två eller flera borrhål. Ska borrhålet placeras närmare än 20 meter från annans borrhål måste en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att motverka en eventuell energiförlust upprättas. Borrhålet ska placeras minst tio meter från fastighetsgräns.

Certifierade brunnsborrare

Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen rekommenderar att certifierade brunnsborrare anlitas vid brunnsborrning.

Utebliven anmälan

Det är förbjudet att utan anmälan inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. En utebliven anmälan kan leda till att man tvingas att betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter