Kvalitet och utveckling

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas, analyseras och utvecklas. Det gör vi för att få kunskap kring hur vår utbildning, dess organisation, innehåll och genomförande kan främja varje barns utveckling och lärande. På vår förskola pågår systematiskt kvalitetsarbete hela tiden och all utbildning som vi planerar och genomför, följs upp och utvärderas i relation till Läroplanen för förskolan och våra lokala mål för att vi ska kunna utveckla utbildningen på förskolan. 

Tillsammans strävar vi efter att utveckla vår utbildning så vi alla känner oss delaktiga och skapar en nyfikenhet på våra förskolor. 

Under utbildningsåret 19/20 kommer Ramdalens skol och förskole område fokusera på Lek, Kommunikation och skapande samt Hållbar utveckling, Hälsa och välbefinnande.

Lek
Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen ges möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På förskolan vill vi skapa lekmöjligheter i tid, rum och ro för varje barn. Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. 

Kommunikation och skapande
På förskolan lägger vi stor vikt vid att barnen ska få möjlighet att tänka, lära, kommunicera och reflektera i olika sammanhang och med olika syften. Barnen ska ges möjlighet att kommunicera, skapa och forma med olika estetiska uttrycksformer och med stöd av digitala verktyg.

Hållbar utveckling, Hälsa och välbefinnande
På förskolan ges barnen möjligheter att utveckla kunskaper om hur olika val som vi gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig. En positiv framtidstro och rörelseglädje ska prägla utbildningen på förskolan.  

Ramdalens förskola har utmärkelsen/certifiering Grön Flagg och vi vill inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara det första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling. Under 2019-2020 arbetar vi med målen: barns framtidstro, trygghet och respekt i vårt Grön Flagg arbete. 

Vision Likabehandlingsarbete
Våra förskolor strävar efter att alla som deltar i förskolans utbildning ska känna att den präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Glädje och trygghet ska genomsyra vår utbildning och vi ska tillsammans skapa en positiv, kreativ och lärande miljö för alla barn.

  • Barnens nyfikenhet fångas och utmanas av närvarande och medforskande pedagoger i tillåtande miljöer.
  • Barnens delaktighet styrs av deras nyfikenhet och intressen. Alla deltar utifrån sin förmåga.
  • Barnens olika kompetenser bidrar till att hitta glädjen i att leka, lära och utvecklas tillsammans.

Avdelningar

Skattkistan/Guldpengen och Silverpengen 
telefon 0155-387 14
mobilnummer 070-567 08 07

Piraten
telefon 0155-387 24
mobilnummer 070-567 08 10

Rektor

Charlotte Axelsson
telefon 0155-386 11

Adress

Besöksadress
Torpsvägen 1 A

Postadress
Oxelösunds kommun
Ramdalens förskola
613 36 Oxelösund

Facebook @ramdalensforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter